Den Norske Frimurerorden avlyser alle arrangementer fra 12. mars til 1. august

||| ||| |||

[OSLO, 25. mars 2020] I samråd med anbefalinger fra Ordenens Sikkerhets- og Beredskapsavdeling og norske helsemyndigheter, har Ordenens Stormester besluttet å suspendere all logerelatert virksomhet innen Den Norske Frimurerorden f.o.m. torsdag 12. mars 2020 og t.o.m. lørdag 1. august 2020.  

De senere dagers utvikling mht. coronavirusets (Covid-19) utbredelse gir grunnlag for å forlenge den tidligere annonserte suspensasjonen av logevirksomhet i Stamhuset, samtidig som den utvides til å gjelde generelt for hele landet. Folkehelseinstituttet (FHI) melder pr. 9. mars 2020 kl. 16:00 at ytterligere 23 personer som har testet positivt på viruset, hvilket bringer totaltallet opp i 192. 

All logerelatert virksomhet er omfattet av beslutningen

Med «logerelatert virksomhet» menes her alle arrangementer som avholdes innen Ordenen eller i Ordenens regi, dvs. der en loge, broderforening eller frimurergruppe er arrangør eller medarrangør av en aktivitet som finner sted i et logehus såvel som i eksterne lokaler, herunder:

  • Alt rituelt arbeide.
  • Alle arrangementer, herunder Ordenens Store Høytid, jubileumsfester, omvisninger, konserter og andre kulturelle arrangementer mv. 
  • Foredrag, kurs, seminarer og annen undervisning.
  • Logerelatert reisevirksomhet i inn- og utland. 

Denne beslutningen gjelder generelt og overstyrer tidligere utsendte meldinger fra sentralt og regionalt hold. Loger som måtte ha innrettet seg etter tidligere utsendte meldinger, bes implementere den utvidede suspensjonen så snart det praktisk lar seg gjøre.

Administrative funksjoner

I Stamhuset

Kanselliet ved OSB Klaus Tollefsen henstiller til å redusere aktiviteten i Stamhuset til et minimum. Dette for å unngå spredning av coronaviruset «Covid-19».

Det henstilles til å jobbe hjemmefra. Noen funksjoner må allikevel ivaretas, som f.eks. henting av post, betaling av regninger, samt vestibylevakt m.fl.

I logene

Organisering av administrative oppgaver i logene lokalt avgjøres lokalt, men bør begrenses til det nødvendige. Embedsmenn og andre som kan løse sine oppgaver hjemmefra, anmodes om å gjøre dette.

Se også FAQ (ofte stilte spørsmål) nedenfor.

Informasjon fra myndighetene

For mer informasjon om Covid-19 viruset og hvordan hver enkelt bør forholde seg til situasjonen, besøk følgende nettsider:


Velgjørenhet

Samtidig som vi er i en alvorlig situasjon nasjonalt, står våre idealer som frimurere uendret.
Vi er forhindret fra å bidra til velgjørenhet slik vi kjenner det fra våre møter. Samtidig er det nå, mer enn noen gang, behov for å kunne hjelpe.
Alle som ønsker det skal frivillig ha anledning til å bidra med velgjørenhetsmidler også i tiden fremover.
Alle innsamlede midler vil bli registrert spesielt frem til vi kan gjenoppta våre aktiviteter. Dette vil gi oss mulighet for å bidra der behovet skulle komme. Alternativt vil disse innsamlede midlene gå inn i Fellesgaven og administreres der etter hvert.
Du kan gi på følgende måter:

  • VIPPS-nummer 101914
  • Bankkonto 50056626309

FAQ

Suspensjon av logerelatert arbeide mv. Hva betyr det? Noen enkle spørsmål og svar

Suspensjonen av alt logearbeide og logerelatert arbeid i Norge kan reise enkelte spørsmål. Nedenfor har vi forsøkt å gi svar på noen av disse.

Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på, er du velkommen til å kontakte Ordenens Sikkerhets- og Beredskapsavdeling ()


Til våre logemøter kommer sjelden mer enn ca. 20 brødre. Kan vi gjennomføre møtet hvis vi sørger for god hygiene og god avstand mellom brødrene?
Nei. Suspensjonen av logearbeidet gjelder alle loger i Norge – store og små.


Vi avholder en jubileumsfest i vår loge. Det er intet rituelt arbeide i forbindelse med arrangementet. Kan vi gjennomføre denne jubileumsfesten?
Nei. Alle arrangementer der det enten er en loge eller DNFO som er arrangør er omfattet av suspensjonen.


Kan vi avholde arrangementer som omfatter omvisning i vårt logehus eller våre lokaler for øvrig?
Nei. Omvisninger er omfattet av suspensjonen.


Vi har allerede bestilt mat og drikke til et arrangement som omfattes av suspensjonen. Hvem dekker et eventuelt tap som følge av avlysning av arrangementet?
I første omgang anbefales å undersøke med leverandøren hvilke muligheter som foreligger for avbestilling. Dere bør også undersøke om leverandøren er forsikret mot avbestillinger i en situasjon som den foreliggende.
Dersom avtalen om levering til arrangementet er med en av Ordenens/logenes restauratører vil det bli innledet forhandlinger mellom restauratøren og Ordenens Rentemester for å avklare forholdet.


Kan vi gjennomføre informasjonsmøter?
Nei. Informasjonsmøter er omfattet av Stormesterens beslutning om suspensjon.


Vi er 12 brødre som har kjent hverandre i en årrekke. Vi pleier å møtes en gang i løpet av mars måned hvert år til en selskapelig sammenkomst på en av byens restauranter. Kan vi – i lys av suspensjonen – gjennomføre dette arrangementet i år?
Suspensjonen gjelder når det er en loge eller DNFO som er arrangør av evenementet. Hvis sammenkomsten du nevner foregår i privat regi, berøres denne ikke av Stormesterens beslutning.
Helsemyndighetene har dog gitt anbefalinger når det gjelder arrangementer/sammenkomster generelt og disse forutsettes fulgt.


Jeg har betalt recepsjonsgebyr, men nå er møtet hvori jeg skulle motta min nye grad avlyst. Får jeg tilbakebetalt gebyret?
Du skal selvfølgelig ikke betale for en forfremmelse du ikke mottar. De enkelte loger vil i nær fremtid bli underrettet om hvorledes de skal forholde seg i forhold til det saksforhold du nevner. Du vil bli kallet på nytt når logearbeidet er gjenopptatt.


Vi har inngått avtale med DNFO om å avholde vårt gullbryllup i Stamhusets lokaler. Må vi avlyse dette?
Dersom arrangementet er planlagt i privat regi og det kun er inngått en avtale om leie av lokaler i Stamhuset, (evt. et annet logebygg) er arrangementet ikke omfattet av suspensjonen.


Jeg vi gjerne besøke noen av logenes museer. Har jeg anledning til dette i den nåværende situasjon?
Nei. DNFO stenger alle aktiviteter som ikke er av administrativ art. Dette innebærer bl.a. at såvel museer som bibliotek er stengt.


Kan jeg i dagens situasjon besøke en utenlandsk loge som er anerkjent av DNFO?
Nei. Stormesterens suspensjon av logerelaterte aktiviteter medfører at logerelatert reisevirksomhet – innenlands så vel som utenlands – må avlyses. «Letter of Good Standing» blir ikke utstedt så lenge suspensjonen gjelder.


I vår loge skal vi holde valg i den perioden som omfattes av Stormesterens beslutning om suspensjon av logerelatert virksomhet. Kan vi gjennomføre dette?
Kontakt Ordenens Sikkerhets- og Beredskapsavdeling eller Logedirektoriet og redegjør for det konkrete tilfelle – fortrinnsvis skriftlig – og be om avdelingens/direktoriets uttalelse.


Nedenfor vises en oversikt over møter i DNFO, med alle avlyste møter markert.

 

Sist redigert mandag, 15 juni 2020 16:19

Alle loger de neste 3 månedene

NO FAVOURITES SELECTED