Ordenens museumsvirksomhet

I samlingene finnes et stort antall gjenstander med tilknytning til frimurerisk virksomhet i så vel Norge som i utlandet. Det omfatter gradsprydelser og rituelt utstyr samt gjenstander av person-historisk interesse. Gjenstandenes alder spenner over et stort tidsrom fram til våre dager. Mange av logebygningene i Norge har egne større og mindre samlinger av museumsgjenstander.

Poznan-utstillingRepatrieringen av Stamhusbibliotekets boksamling ble fullført for vel et år siden. Det er nå laget en utstilling bestående av ti postere som forteller historien om boksamlingens skjebne samt utvalgte eksempler på samlingens innhold.

Utstillingen er utført av br. Helge Bjørn Horrisland, Ordenens historiograf, Ordensbiblioteket og Ordenens museum og befinner seg nå i Stamhusets vestibyle. Den vil senere bli sendt rundt til andre logehus som en vandreutstilling.

Brødrene oppfordres til å studere utstillingen!

(Ved å klikke på forstørrelsesglasset i nedre høyre hjørne, får du opp et større bilde av plakaten).

 

Undertegnede Brødre der af Storsekretæren Broder Theodor Hansen ere anmodede om at forsøge at faa dannet et Museum for Logen, tillater seg at forespørge Den Norske Store Landsloge, om de Gjenstande, der findes i vort Stamhus og som maatte passe til dette Formaal, maate blive os udleveret til museet.

Dette andragendet til Den Norske Frimurerorden om å få etablert en museal samling i Ordenen ble forfattet av brødrene Christian Radich og Axel Pettersen og er datert 27. november 1903. Det nyetablerte «museet» levde deretter i noen år i det som nærmest var et lite skap i Ordensbiblioteket inntil br. Viggo Lehmann i 1909 ble utnevnt til bibliotekar med et tilleggsansvar for museet. Br. Lehmann nedla et stort arbeid i etableringen av den museale samlingen og bør dermed kunne regnes for den virkelige grunnlegger av Ordenens museum.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden