Fakta om frimureriet

Når du trer inn i Den Norske Frimurerorden får du brødre over hele landet – og samtidig får du faktisk brødre over hele verden. Frimurerlogene rundt i verden er organisert i selvstendige ordener. Likevel deler alle frimurere de opplevelsene det medfører å gjennomgå frimureriets grader og ritualer. Dette gjør at det er lett å komme i kontakt med brødre i andre land – vi har noe felles og et felles ståsted – på tvers av nasjoner og kulturer.

I din egen loge vil du oppleve at du knytter broderbånd som etterhvert kan utvikle seg til varige, nære vennskap. Det er godt å treffe brødrene i logen, og det er godt å bygge vennskap som strekker seg ut i hverdagen. Broderskap og vennskap er viktig i logen, og som medlem er du med på å skape den gode stemningen som kjennetegner et logemøte. Hvert enkelt medlem bringer med seg noe godt og positivt til det vi kaller broderkjeden, der hvert enkelt ledd både gir og får støtte av de andre. Det er styrken i vårt broderskap – og vennskap.

 

Slik blir du medlem

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og refleksjon.

Med ordet loge mener vi den forsamling der frimurerbrødrene møtes. Et logemøte omfatter som regel en høytidelig seremoni med antagelse (opptak) av nye brødre i den aktuelle graden. Disse antagelser rammes inn av høytidelige åpnings- og avslutningsseremonier, med musikk og tradisjonsrike ritualer. Logekvelden avsluttes med et enkelt måltid og samvær.

Tidligere var frimureriet omgitt av total taushet både om dets formål og midler.

I dag informerer gjerne Den Norske Frimurerorden om Ordenens oppbygging, mål og mening, slik at alle kan få et inntrykk av hva det arbeides med i frimureriet. Det tillegges også vesentlig betydning at brødrenes livsledsagere har kjennskap til hva logen står for, og at det er flere aktiviteter som involverer disse.

Frimurerordenen er ingen sekt, og enda mindre en kirke eller en erstatning for denne.

Den Norske Frimurerorden er en selvstendig, nasjonal orden, uten binding eller forpliktelser til noen utenlandsk frimurerorden, likesom de andre nordiske ordener er det. Det er imidlertid et godt samarbeide mellom logene i Norden og i en rekke andre land over hele verden. Hvert lands frimurerorganisasjon er et selvstendig frimurerisk samfunn. Noen internasjonal organisasjon finnes ikke. Det er idag ca. seks millioner frimurere verden over.

 

Slik blir du medlem

Frimureriets omfattende bruk av tegn og symboler er helt unik. Et maleri kan selv etter lang tids betraktning overraske med nye opplevelser og inntrykk.

Det å vise barmhjertighet og medmenneskelighet er en skyldighet for ethvert menneske, men det påligger frimureren å være spesielt årvåken på dette område. Det foretas regelmessig innsamlinger til støtte og hjelp for medmennesker som har behov for en håndsrekning.

Ordenens Fellesgave

Det er også en gang i året innsamling til Ordenens Fellesgave til et formål eller en institusjon som bør tilgodeses spesielt, f.eks. Frelsesarmeen, «Åpen Kirke»-ordning, Røde Kors, Døvesaken, Spesielt Syke Barn osv.

Den Norske Frimurerorden representert med loger og broderforeninger i de fleste byer og i mange tettsteder i Norge.

 

Slik blir du medlem

Ektefelle eller samboer skal inkluderes når en mann søker opptagelse i Den norske Frimurerorden.

Logen er ikke et lukket land for en frimurerbroders livsledsager. Derfor legges det vekt på at denne, før sin manns opptagelse, har fått en like så utdypende informasjon om frimureriet som han har fått. Dette er en av den søkendes fadderes viktige oppgaver.

Logearbeidet skal være noe som gavner familien ved at den enkelte frimurer blir bedre kjent med seg selv og sitt indre liv. De viktigste frukter av dette arbeidet er det som vises for familie og venner.

 

Slik blir du medlem

Det frimureriet som kom til Norge i 1749 var muligens allmennreligiøst, basert på troen på et høyere vesen. I 1818 fikk frimureriet i Norden imidlertid en markert kristen profil. I våre lover står det: «Den Norske Frimurerorden, som en frittstående og selvstendig orden, krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem.» Frimureriet påtvinger imidlertid ikke sine medlemmer noen bestemt kristen trostolkning. De forpliktelser medlemskapet innebærer, er i ett og alt forenlig med alminnelige samfunnsmessige, kristne og moralske forpliktelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sin egen tradisjon, sine egne referanser og sin egen trosoppfatning. 

Side 1 av 2