IT-avdelingen i Den Norske Frimurerorden supporterer, drifter og vedlikeholder alle Ordenens sentrale løsninger, fra Office og e-postløsninger til IT-systemer for administrasjon, bibliotek, regnskap, arkiv, medlemskontoret m.m.

Vi søker etter brødre som har interesse og erfaring med IT, og som har ønske om å bidra med support, drift/vedlikehold eller prosjektledelse noen timer/dager pr uke. Arbeidssted er fortrinnsvis i Stamhusets 4. etg i Oslo, men IT jobber også ofte like mye hjemmefra.

IT-avdelingen har ingen lønn å tilby, men kantineordning og et fint miljø blant brødre som jobber for at logebrødrene i hele Norge skal få de løsningene de har behov for. Krav til grad: VIII

Hvis dette høres spennende ut, ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Send oss en e-post med info om deg selv til: IKT-sjef Trond Hubred: 

Klikk på skjoldet for å se møtekalender og historie.

Midnatsol Salten Hålogaland  Bodø Stewardsloge  Tromsø Provincialloge

Under Høytids- og Julelogen i St. Olaf t.d.g.T 11. desember  ble to fortjente brødre tildelt logens Honnørtegn.

Det var to bevegede brødre som mottok utmerkelsen, Knut Ryjord Carlsen og Øyvind Netland.

Begge for sin lange musikalske innsats i St. Olaf, Broder Øyvind som mangeårig organist og dirigent for Frimurerkoret og Broder Knut som har hatt ansvar for musikken under Logens juletrefester i 36 år, ja mange år før han selv ble opptatt som frimurer.

På bildet ser vi fra venstre: Knut Ryjord Carlsen, OM i St. Olaf Erik Sæther og Øyvind Netland.

Under julemøtet i VII grad i Trondhjems Provincialloge 5. desember ble Rune Haglund utnevnt som ny Deputert Provincialmester etter Håkon Pharo.

Den høytidelige utnevnelsen ble foretatt av Provincialmester Svein Klokkerhaug.

På bildet ser vi fra venstre: Rune Haglund, Provincialmester Svein Klokkerhaug og Håkon Pharo.

Denne utgaven av KONTAKT et større sidetall enn vanlig. Det at vi har gått over til å produsere og distribuere bladet digitalt har gitt mulighet til lengre artikler med frimurerisk innhold. Etter hvert vil vi i hovedsak legge ut nyhetsstoffet på hjemmesiden mens det er ferskt, og i større grad satse på refleksjoner og lengre artikler i KONTAKT. Vi håper du vil bli fornøyd med endringene. I redaksjonen er vi svært takknemlig for tilbakemelding

 LES BLADET HER

Vi i redaksjonen ønsker deg en god og fredelig jul og et godt nytt år!

Med vennlig broderlig hilsen
Per Arvid Tellemann
redaktør

Rosebladet nummer 3-2018 ligger tilgjengelig for nedlastning under denne artikkelen. 

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå tar fatt på den viktige oppgaven som ligger foran ham med ydmykhet og glede. «Det har vært mange lærerike år for meg» sa Tollefsen, og understreket at vi aldri er utlærte som frimurere. En av de første oppgavene han vil ta fatt på er å utnevne Ordenens ledelse.

Avtroppende Stormester Tore Evensen ønsket sin etterfølger lykke til – og oppfordret alle brødrene til å ta med seg tro, håp og kjærlighet i sine liv utenfor logen.

På vegne av besøkende utenlandske brødre hilste den svenske Stormester Anders Strömberg vår nye Stormester velkommen, og så frem til et godt samarbeide på tvers av landegrensene.

I en periode som har vært preget av spørsmål om åpenhet og organisasjon er det igjen aktuelt å bruke mer av vår energi på det som er frimureriets egentlige mål - selvforedlingens vanskelige kunst.

”Hva skal man med all denne åpenheten og organiseringen i det moderne samfunn hvis man selv er tom? Hva skal man med alle de tenkelige og utenkelige svarene i det moderne samfunn, hvis man enda ikke har funnet noe godt spørsmål å stille? Og hvorfor skal man hele tiden informere og kommunisere hvis man ikke har noe å formidle?”

Logemiljø handler om en sammenheng av indre og ytre påvirkninger. Noe er opp til deg og noe er opp til andre. Det viktigste er at man føler at man er en del av noe og en bidragsyter.

Medlemskap i frimureriet er ingen garanti for oppnådde resultater - det er opp til den enkelte å hente de verdier som er iboende i logens ritualer, seremonier og læremåter. I denne sammenhengen er frimureriets kunnskap som frø - de utvikles ikke på stengrunn. Hva de fleste frimurere sannsynligvis kan enes om, er at de kanskje er kommet noe lengre på selvforedlingens vei enn om de ikke var frimurere.

Der mennesker møter mennesker

I min første tale som Stormester var «Tro, Håp og Kjærlighet» temaet og i min første leder i Frimurerbladet skriver jeg bl.a. «la frimureriet være en del av vår hverdag – hver eneste dag». «Vårt budskap ligger fast og skal tilpasses vår tid og den organisasjonsmessige og tekniske utvikling vi er inne i». Jeg står for dette den dag i dag. Jeg ser på kjærligheten, som en gave - og som en oppgave!

Frimureriets suksess-oppskrift finner vi der mennesker møter mennesker, slik vi ser det både i logen og ute i hverdagen. Ny teknologi, travelhet og jakten på gullkalven skaper avstand, mens de frimurerpregede samvær minsker avstand. Vi merker det i håndtrykkene vi gir hverandre når vi møtes. Det er tradisjon, stil og menneskelig varme på sitt beste. Vi skaper positiv energi når mennesker møter mennesker – vi kan bli bedre til å smitte andre med dette. Den gode følelsen kommer helt av seg selv når jeg merker at jeg blir sett. Verre er det å bli oversett.

Trygghet, kunnskap, glede og trivsel, er velkjente begreper som vil kunne øke fremmøtet i enhver loge, uansett hvor bra, eller dårlig, miljøet er fra før. Det er menneskene det må fokuseres på. Trivsel inkluderer flere parter.

Det som er riktig og viktig for en person kan være mindre viktig for en annen. Derfor må pulsen på et hvert miljø vurderes individuelt; summen av trivselsfaktorer for hver enkelt utgjør logemiljøet. Spørsmålet blir; hva er riktig og viktig for oss - nå? Kanskje skal vi lære av Aristoteles' velkjente uttalelse om at den som går inn i mysteriene ikke skal lære, men la seg påvirke, oppleve, eller føle. Det er neppe tvilsomt at det er et slags mysterium man nærmer seg ved inntredelsen i Ordenen, og dermed vandrer en vei som ikke kjennes av de fleste.

Nærhet

Jeg har selvsagt registrert at det er svingninger i oppslutning om logemøtene og om søkningen til logene. Slik har det alltid vært. Jeg er ikke sikker på at kvaliteten på logearbeidet utsettes for slike svingninger. Det er fristende å si at kvaliteten på logemøtene ofte er motsatt av antallet brødre tilstede. Jeg har ikke tallmessig belegg for dette, men mine egne følelser reagerer som om det er slik. Engasjementet, nærheten til hverandre og intensiteten i det rituelle arbeidet gir en tone som er annerledes med få enn med mange deltagere. Kanskje er det også derfor møtene i broderforeninger og frimurergrupper stadig er like populære å besøke?

Endringene i dagens samfunn når det gjelder folks forhold til kristentroen har resultert i usikkerhet hos medlemmene om frimureriets innhold og hensikt, og hva som kreves for at deltagelse i det frimureriske arbeid kan utføres med større bevissthet. Ordenens konsept for selvutvikling er unikt i seg selv. Tidlig forståelse av at den progresjon arbeidet bygger på vil styrke bevisstheten om at veien må gås før man opplever en gradvis forståelse av formålet.

Frimureri er ikke bare ord, men handling. Dette kan ikke gjentas ofte nok. Det er først og fremst overfor våre nærmeste nytteverdien av logearbeidet må vise seg, gjennom konkrete resultater. 

Dette er kanskje kjernen i trivselsfaktoren, for logen er jo ikke begrenset til et fysisk rom i et fint hus. Logen er definert som det jeg har i mitt eget indre. Derfor betyr trivsel i logen at jeg har det godt med meg selv. Det får jeg når jeg er frimurerisk i mitt samvær med familie, venner og kolleger. Det er vår egen opptreden i samvær med andre som, i sum, viser nytteverdien å frimurerisk arbeide. Også som trivselsfremmende element i hverdagen.

Livet handler ikke alltid om å finne seg selv

Livet handler også om å skape seg selv. Til dette trenger vi hverandre – jeg mer enn noen annen, har et stort behov for fellesskap – et fellesskap som hver enkelt av oss er en del av. Det arbeid som ligger foran oss handler om å gjøre hverandre gode.

Lykke til!

Adventstiden nærmer seg, og vi vet at mange gruer seg til denne tiden før Jul. Gaver – ofte dyre - skal kjøpes, i tillegg til husholdningsutgifter som erfaringsmessig er langt høyere enn vanlig. Vi vet at mange folk kan få problemer med økonomien, selv de som vanligvis ikke har det. 

”Foreningen til Barns Beste” ble stiftet i 1879 som ”Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Foreningens formål er å hjelpe nødstilte barn, utdelinger fra foreningen gis til

  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold

Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:

  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (NAV, Sosialkontor etc.)
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til

Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til styrets leder: 

  • Tor Aase Johannessen
  • e-mail  

Mobil 90614722, privat 55 24 11 20