St. Johanneslogen Kolbein i Oslo opplevde et varmt og nært møte med Ordenens Stormester, Tore Evensen. Via Facebook fikk Ordenens Stormester en direkte forespørsel fra broder Henning B. Nilsen, om han kunne tenke seg og holde et foredrag i Kolbeintimen.

Før det regulære I gradsmøtet etter polarstjernesystemet denne onsdagskvelden i Stamhuset, ble det satt ny rekord med 44 fremmøtte brødre i Kolbeintimen. Tore Evensen delte sine tanker om sin egen frimurervandring med fokus på tro, håp og kjærlighet.

Ordenens Stormester holder ærlige, lærerike og levende foredrag, som setter spor i enhver som er tilstede. Denne kvelden var intet unntak.

– Det var med stor stolthet jeg kunne sette han opp som foredragsholder i Kolbeintimen denne høsten, sier taler Henning B. Nilsen

– Alle brødrene er svært takknemlige for at Stormesteren kom og ga oss visdom og glede, sier Ordførende Mester Johnny Veum. Han føyer til at alle landets brødre er hjertelig velkommen til Kolbeintimen, som kan gi den enkelte kunnskap og en trivelig stund før selve møtet.

Informasjon om Kolbeintimen finner du her: Kolbeintimen

Torsdag  20. september markerte St. Johanneslogen Salten sin 14. høytidsdag. Tilstede var 101 brødre, med Ordenens Stormester, Tore Evensen, i spissen. På møtet ble Einride Hveding tildelt Stormesterens fortjenstmedalje. Reidar Antonsen og Olav Hogstad fikk logens honnørtegn. Det ble en stilfull og verdig markering av tre brødre som over år har gjort en fortjenstfull innsats for logefellesskapet ut over det som kan forventes.   

Møtet var også Tore Evensens siste besøk i Bodø som OSM. I sin funksjonstid har han gjestet logene i Bodø en rekke ganger, og den populære Stormesteren ble behørig takket for sin innsats ved kveldens taffel. «Du er akkurat slik en Stormester skal være», uttalte logestyrets formann, Arne Hanssen.

Ole Martin Erikstad ble i valgmøtet 13. sept valgt til ny Ordførende broder i Bodø Kapitel broderforening. Han avløser Kjell Krey Dagsloth, som har sittet i embedet i to år, og nå trer tilbake i henhold til Ordenens aldersregler. 

Advokat Ole Martin Erikstad er nå Deputert Mester i Bodø Stewardsloge. Han har innehatt en rekke embeder og funksjoner, og har bl.a. vært Fellessekretær for Bodø frimurerloger. 

Den nye Ordførnde broder vil bli installert i sitt embede i møte i IX grad torsdag 1. november, og installasjonen vil bli foretatt av Provincial Mester Per Trygve Kongsnes.

Det er ledige stillinger i Intendanturen - informasjon her: Intendantur

Det er også ledige stillinger i Arkivet - informasjon her: Arkivet

Den 12. september 2018 ble Anders Golin Glendrange valgt til ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Flikke til de tvende Fiorde.

Installasjonsdato er 17. oktober 2018.

Arbeidssted er 4. etasje i Stamhuset, Nedre Vollgate 19.

Tiltredelse etter avtale, men senest innen 1. januar 2019. Det vil være en fordel hvis vedkommende kan starte tidligere mht. opplæring. Arkivet utfører varierte og viktige oppgaver for Ordenen og Landslogens ansvarsområde. Det er ønskelig med kjennskap til data (Microsoft Office) og generell IT forståelse da vi også benytter ulike programmer til regnskap og forsendelser. Det vil bli gitt opplæring i de ulike arbeidsoppgavene.

Ny medarbeider må minimum inneha Ordenens VIII grad.

Arkivavdelingen består i dag av 6 frivillige medarbeidere som deler ukedagene seg imellom. Vedkommende bør kunne jobbe to dager i uken. Stamhuset har kontortid 10.00 til 14.00 hver dag unntatt fredag.

Avdelingen har et uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø. Kantineordning.

Av viktige arbeidsoppgaver kan nevnes:

- Produksjon/ekspedisjon;

produksjon av nye ritualer, skjemaer og øvrige dokumenter, konvoluttering og forsendelse, rydding og makulering

- Innbinding;

Protokoller, hefter og annet

- Vedlikehold

Arkivet har ansvar for alle kopi og produksjonsmaskiner, skifte av tonere ved behov, betjening av pakke/falsemaskin, EDISOFT – pakkepost, kopimaskiner (service), prislister

- Bestillinger og fakturering. Ta imot bestillinger fra alle landets loger på ritualer, lover, bøker, trykksaker etc. Sende disse og fakturere logene

- Arkivering og lagerhold av gjeldende ritualer (originalarkiv), matrikler, pass, lover og annet

Send gjerne en kortfattet søknad til

Ta gjerne også kontakt med oss pr telefon for ytterligere info:

Overarkivar Øystein Moe på tlf. 911 70 802

Vik. Overarkivar Ulf Bakke på tlf. 916 42 533

Ordenens Intendanturtjeneste har behov for 2 nye medarbeidere. Det er ledige stillinger fordi noen av våre medarbeidere går av for aldersgrensen eller har uttjent sin tid nå ved årsskiftet. Vi trenger snarest nye krefter for opplæring, slik at de kan være klare for selvstendig arbeid på nyåret 2019.

Vi søker brødre som har anledning til å benytte 2-3 dager i uken fra kl 10:00 til 14:00 (fredag holdes stengt). I perioden som logene har sin sommerferie er kontoret stengt.

Intendanturet er den avdelingen i Ordenen som sammen med andre utvikler, kjøper inn, lagrer og selger prydelser og annet rituelt utstyr til alle loger og frimurerbrødre i Norge.

Arbeidsoppgavene er å jobbe fysisk med pakking og utsending av varer. Avhengig av kunnskaper og erfaring kan det være naturlig at også våre nye brødre kan ta imot henvendelser fra kundene, svare på e-poster og være behjelpelig med tilpasninger og reparasjoner av prydelser og utstyr. De bør bo i eller nært Oslo.

Våre medarbeidere må ha minst VIII-grad. Vi kan ta inn brødre til opplæring med VII-grad dersom de raskt kan forfremmes til VIII-grad.

Intendanturet har ingen lønn å tilby, men en kantineordning og et trivelig miljø blant brødre som jobber for at logebrødrene i hele Norge kan få den servicen de har behov for.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt:

Helge Eriksen, Intendant Landslogen (tlf: 90044255), eller: Bernt Nissen, , (tlf: 91580571).

Skriftlig søknad sendes til e-post adressen: innen 30. september.

St. Andreaslogen Hålogaland hadde 11. september gleden av et besøk av Per Halstein O. Nielsen fra Lillehammer. Han var kveldens gjestetaler og holdt et inspirerende foredrag om det å utvikle seg til et bedre menneske for andre.

På møteprogrammet var det også valg. Delegert Mester, Konrad Nikolaisen har uttjent sin tid ved årsskiftet, og Hans Kristian Rabben ble valgt som hans etterfølger.

Meløy og Gildeskål St. Johannes Frimurergruppe møttes fredag 7. september på Inndyr. På programmet sto årsberetning og regnskap for 2017, valg av leder og kasserer. Her ble henholdsvis Olav Hogstad og Jan-Håkon Kirkesæther gjenvalgt. Tidligere Ordførende Mester i St. Johanneslogen Salten holdt et foredrag med tittelen «Frimureriet som overgangsfenomen».

Møtene i gruppen er tenkt som et tilbud til frimurere i Meløy og Gildeskål som ikke alltid har anledning til å delta på møter i Bodø. Denne gangen kunne lederen, Olav Hogstad, ønske 18 brødre velkommen.

I sitt foredrag sammenliknet Jarle Saksenviks det vi opplever i den verden vi til daglig ferdes i, med det vi opplever i frimureriet. Det er en likhet og en sammenheng. Ved hjelp av dagligdagse og historiske eksempler bidro Jarle Saksenvik til refleksjon rundt det å være frimurer. Til glede for dem som ikke var til stede kommer foredraget på trykk i KONTAKT 3/2018.

Etter årsberetning, valg og foredrag, var det tid for taffel. Kjøkkenet på «Heimsjyen» serverte en aldeles utmerket grillet tørrfisk til det avsluttende brodermåltid.

Forskningslogen Niels Treschow gjennomførte sin høytidsdag og feiret med dette sitt 15. år i Stamhuset i Oslo. 

I møtene som Forskningslogen arrangerer, er det lagt vekt på å presentere relevant frimurerisk forskning. På møtet presenterte Delegert Mester Frank Sæther et foredrag rundt temaet "Hærmesterloger". 

Etter taffelet ble portrettet av Ordførende Mester Leif Endre Grutle avduket. Det er malt av Helene Knoop.