St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

Logebygget i Ålesund
Logebygget i Ålesund Rolf Kjemphol
Førstegradssalen i Ålesund
Førstegradssalen i Ålesund Rolf Kjemphol
Ordførende Mester Knut Jarle Gjerde
Ordførende Mester Knut Jarle Gjerde  
Logebygget i Ålesund|Førstegradssalen i Ålesund|Ordførende Mester Knut Jarle Gjerde|| Logebygget i Ålesund|Førstegradssalen i Ålesund|Ordførende Mester Knut Jarle Gjerde|| Rolf Kjemphol|Rolf Kjemphol|||

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal.

Frimureriet kommer til Ålesund

I matrikkelen for 1851 står det oppført at tre firmurerbrødre var bosatt i Ålesund, alle ansatt ved Ålesund Tollsted. I 1874 var det fire frimurerbrødre i Ålesund som meldte seg inn i Bergen Broderforening, og da denne gikk over til en selvstendig Loge i 1875, meldte ytterligere tre personer, denne gang kjøpmenn fra byen, seg inn i Ordenen.

I 1880 årene begynte disse brødrene å samles til frimureriske samtaler, hvilket etter hvert førte til at det ble tatt opp flere brødre fra Ålesund i Ordenen. I 1890 bosatte broder Fredrik Theodor Lorentzen fra St. Johanneslogen Leoparden seg i Ålesund som distriktslege, noe som fikk stor betydning for den videre utvikling. Han tok umiddelbart del i det frimureriske arbeidet som fantes i byen.

I 1899 sendte br. Lorentzen, på vegne av 17 brødre, brev til St. Johanneslogen Nordlyset i Trondheim med ønske om å få etablere en broderforening i Ålesund. Logedirektoriet fant for tiden ikke å kunne anbefale søknaden. Ny søknad ble sendt i 1906, en søknad som Ordenens Stormester da anbefalte.

Aalesund Broderforening

30. januar 1907 ble Aalesund St. Johannes Broderforening innviet av Skattmester i St. Johanneslogen Nordlyset, Adolf Julius Siem. Fredrik Theodor Lorentzen ble innsatt som den første Ordførende Broder. Ved innvielsen hadde broderforeningen 26 medlemmer.

I den første tiden holdt broderforeningen sine møter i en brakke som Hotell Scandinavie hadde fått satt opp etter bybrannen i 1904. I 1910 flyttet foreningen imidlertid til leide lokaler i Murgården i Kirkegata 19, hvor den holdt til helt til 1924, da nåværende logebygning i Giskegata 12 stod ferdig.

I 1915 sendte Broderforeningen inn søknad til Trondhjems Provincialloge om opprettelse av en fullkommen loge i Ålesund. Søknaden ble avslått, men i svaret fremgikk det at det kunne bli gitt tillatelse til opprettelse av en deputasjonsloge. Søknad om opprettelse av deputasjonsloge ble oversendt provinciallogen i 1917, men den ble også avslått, nå med den begrunnelse at det ikke skulle opprettes flere deputasjonsloger. I stedet fikk broderforeningen tillatelse til å holde møter i II og III grad.

9. april 1919 kom det brev fra St. Johanneslogen Nordlyset om at Ordenens Stormester hadde godkjent at det kunne etableres en fullkommen St. Johannesloge i Ålesund under forutsetning av at spørsmålet om lokaler var tilfredsstillende løst. En komite ble umiddelbart nedsatt for å samle inn penger blant brødrene til et fond som Landslogen forlangte opprettet før tillatelse ble gitt. Fondet skulle tjene som en sikkerhet for at logen aldri skulle bli tvunget til å innstille sin virksomhet av økonomiske grunner.

Eget logebygg

11. januar 1922 kjøpte brødrene tomten Giskegata 12. Nedleggelse av grunnsteinen fant sted 9. august 1922 av Ordførende Broder Peder J. Sandvik. Broderforeningens formue var da kr 92 620,81 og Landslogens premiss ble trukket tilbake. Tegninger til bygningen ble utarbeidet av ålesunderen og arkitekt Jens L. P. Flor, mens interiørtegninger og frimurerisk utsmykking var tegnet av arkitekt Nils Ryjord i Trondheim. Den egyptiske dekoren i I gradssalen var det professor Hans Dedekam som stod for.

12. februar 1924 ble det splitter nye logehuset overlevert fra byggekomiteens formann, Benjamin Henriksen til Ordførende Broder Peder J. Sandvik etter en byggetid på ca to år fra tomtekjøp til ferdig bygg, et bygg i seinklassisk stil. I de seinere år er det gravd ut for møtelokaler i underetasjen hvilket gjør det mulig å gjennomføre ordinære møter i IV/V til VII grad og møter i Ålesund Kapitel Broderforening VIII til X grad. Bygget fremstår som et monumentalbygg i byen.

St. Johanneslogen Regulus

I brev av 28. oktober 1922 fra Landslogen samtykket Ordenens Stormester «...etter omstendighetene...» å godkjenne etableringen av en fullkommen St. Johannesloge i Ålesund.

Astronomen Sigurd Einbu på Dombås ble anmodet om å finne et passende stjernenavn til den nye logen. Han fremhevet spesielt stjernenavnet «Regulus» som er navnet på den klareste blåhvite stjernen i stjernebildet «Løven», hele 84 lysår borte. Forslaget fra S. Einbu fikk tilslutning fra brødrene. Som valgspråk ble valgt «Ex Tenebris ad Lucem», fra mørket til lyset.

Innvielsen av den nye logen var fastsatt til 30. januar 1924, broderforeningens høytidsdag. Imidlertid måtte innvielsen utsettes til 27. februar som følge av forsinkelser med byggearbeidene. På denne dagen ble St. Johanneslogen Regulus innviet av Deputert Provincialmester Ole Erichsen som installerte Peder J. Sandvik som logens første Ordførende Mester. Medlemstallet var 68 brødre. Som logens høytidsdag regnes imidlertid 30. januar.

Logen arbeidet godt i tiden frem til okkupasjonen av Norge, da alle frimurerloger ble erklært ulovlig 20. september 1940. Samme dag ble logehuset rekvirert av det tyske sikkerhetspolitiet. Da brødrene igjen kunne ta huset i øyensyn 25. mai 1945 var det et trist syn som møtte dem. Huset var sterkt ramponert da det var blitt benyttet bl.a. som potetlager og til lagring av høy og inventar og malerier var fjernet. Utbedringsarbeider ble igangsatt umiddelbart, nytt utstyr anskaffet slik at det første logemøtet etter krigen kunne finne sted 18. februar 1946.

I St. Johanneslogen Regulus har vi årlig 11 møter i I grad inklusiv St. Hans Loge og julemøte. I II grad har vi årlig to møter og i III grad fire møter.

Logens Ordførende Mester er i dag tidligere Over-Brannmester Knut Jarle Gjerde, innsatt 02.10.2017 og er den 14. i rekken av Ordførende Mestre.

Ørsta/Volda St. Johannes Broderforening

Brødrene på Søre Sunnmøre var flittig til å besøke logen i Ålesund. Imidlertid var kommunikasjonene med kryssing av fjorder m.m. slitsomt i lengden. Ønsket om en St. Johannes Broderforening i denne delen av fylket vokste, og Ordenens Stormester besluttet i Det Høye Råd 14. oktober 1971 å gi tillatelse til etableringen av en St. Johannes Broderforening under navnet Ørsta/Volda St. Johannes Broderforening.

17. februar 1972 ble broderforeningen innviet av Ordførende Mester i Regulus, Sigurd Krabbe Knudsen. Som første Ordførende Broder ble installert Arvid Lundberg. I de første årene ble møtene holdt i forskjellige lokaler som alle egentlig var uegnet til oppgaven. Imidlertid og etter en utrolig dugnadsinnsats ble den tidligere gymnastikksalen til Volda Landsgymnas, som stod tom og til forfall, overtatt av brødrene og satt i stand til et etter hvert praktfullt logehus med stor logesal og gode selskapslokaler.

Fra broderforening til deputasjonsloge til selvstendig St. Johannesloge

Ønsket om overgang til deputasjonsloge vokste, og 29. august 1986 ble Ørsta/Volda deputasjonsloge og den nye logesalen innviet av Ordenens Stormester Bernhard Paus. Thomas Langva ble innsatt som den første Deputerte Mester.

Tilgangen på nye brødre økte bl.a. som følge av overgang til deputasjonsloge hvilket gjorde det etterhvert naturlig å søke om overgang til en selvstendig St. Johannesloge.
21. oktober 2000 ble St. Johanneslogen Vesta t.d.e. Ild innviet som selvstendig loge av Ordenens Stormester Syver Hagen. Samtidig ble John Kiperberg innsatt som Logens første Ordførende Mester. Fra samme tid ble ca. 110 brødre i Regulus overført til den nye logen Vesta t.d.e. Ild.

Dragsund St. Johannes Broderforening

For brødrene på ytre søre Sunnmøre i kommunene, bl.a. Hareid, Ulstein, Herøy Gursken og Sande, som også soknet til Regulus, var dette med kommunikasjoner like utfordrende som for brødrene i Ørsta/Volda. Ut fra det som skjedde i Ørsta/ Volda, ble det derfor naturlig å søke om etableringen av en St. Johannes Broderforening i dette området.

22. november 1990 ble Dragsund St. Johannes Broderforening innviet av Ordførende Mester i Regulus, Arne Engeland, med John Gjerde som første Ordførende Broder. I den første tiden holdt broderforeningen sine møter i leide lokaler i Ulsteinvik, men i 2001 ble eget logebygg i Myrvåg/Dragsund tatt i bruk i sambruk med Odd Fellowlogen og Rebekkalogen. Broderforeningen, med Regulus som moderloge, arbeider godt og har et jevnt tilsig av nye brødre.

Frimurergrupper

Brødre i Nordfjord som tilhørte Loge Regulus begynte tidlig å samles i private hjem til uformelle frimureriske samtaler. De deltok ofte på møtene i Ålesund, en reisevei på 3 – 31/2 t hver vei. Etter hvert som det ble faste møter i Ørsta/Volda ble det naturlig for brødrene i Nordfjord å prioritere møtene der.

Etter initiativ fra Sam Aase, sendte Ordførende Mester i Regulus, Oddmund Flatmark, søknad om å stifte den første St. Johannes frimurergruppe i Norge. 10. april 1981 ble Nordfjord St. Johannes Frimurergruppe innviet av Ordførende Mester i Regulus, Oddmund Flatmark, med Sam Aase som den første leder.

Etter etableringen av Vesta t.d.e. Ild falt det seg naturlig å søke om overføring av Nordfjord St. Johannes Frimurergruppe fra Regulus til Vesta. Overføringen ble i brev av 15.08.2001 godkjent av Ordenens Stormester Magne Frode Nygaard.

Hos en mindre gruppe brødre i Nordre del av Regulus´ arbeidsområde, Åndalsnes og Grytten, vokste det frem et ønske om å etablere en frimurergruppe også der. Etter en del tid ble det besluttet å sende søknad om tillatelse til etableringen av en St. Johannes Frimurergruppe i dette området. Tillatelse ble innvilget, og 30. september 1994 ble Åndalsnes St. Johannes Frimurergruppe innviet av Ordførende Mester i Regulus, Arne Engeland, med Ivar Dahl-Olsen som dens første leder. Da det dessverre viste seg at interessen for gruppen over tid var synkende, ble det 31.5.2011 besluttet å nedlegge gruppen.

St. Johanneslogen Regulus – samarbeid med andre Loger

Som moderloge for Vesta t.d.e. Ild er det naturlig med et nært samarbeid og hyppige besøk mellom disse logene. Samtidig foreholder det seg slik at brødre i Vesta forfremmes til IV/V, VI og VII grad i Ålesund. Brødrene i Regulus har også et nært og godt samarbeid med St. Johanneslogen Aldebaran i Molde, et samarbeid som særlig går tilbake til den første tiden etter krigen da Molde var nærmest totalt utslettet og opptagelse i Aldebaran i alle Johannesgradene måtte foretas i Ålesund. I dag blir brødre til VI og VII grad fra Aldebaran forfremmet i Ålesund. For alle Logene i Møre og Romsdal skjer forfremmelser til kapitelgradene vanligvis i Trondhjems Provincialloge.

Logenytt

Logenytt er navnet på medlemsbladet for brødre tilhørende St. Johanneslogen Regulus, St. Andreaslogen Borgund, Ålesund Stewardloge, Ålesund Kapitel Broderforening, Vesta t.d.e. Ild, Dragsund St. Johannes Broderforening og Nordfjord St. Johannes Frimurergruppe. Bladet kommer ut 4 ganger i året, og opplaget er på ca 500 eksemplar. Siden 2017 har Erlend Hellberg vært redaktør av bladet, som anses som ett av de beste logebladene i landet.

Sangforeningen

I Regulus kom frimurerisk korsang inn i faste former i 1949 da Frimurernes Sangforening formelt ble stiftet etter initiativ av Eivind Solem, organist i Ålesund kirke. Sangforeningen har i dag i overkant av 20 medlemmer under sin dirigent Arve B. Henningsen og deltar rituelt på møter, ved høytidelige anledninger og på den årlige kirkesøndagen.

Fiducia

DeDet var tidligere Ordenens Stormester Bernhard Paus og hans kone Brita som fikk denne ideen til arbeidet med å invitere ledsagere og frimurerenker til sammenkomster i logens lokaler. Vår tidligere Ordførende Mester Sigurd Krabbe Knudsen tente på ideen, og i desember 1979 ble Fiducia - foreningen i Ålesund stiftet med Harald Herfjord som dens første leder. Foreningen har møter en gang i måneden, og besøkstallet ligger på i underkant av 30 fremmøtte. Nåværende ledere er Kaspar Bjørkavåg.

Frimurernes Dameforening

Foreningen ble stiftet 24. september 1934 av 39 damer. Navnet var i begynnelsen «Loge Regulus Søsterforening» seinere «Loge Regulus Dameforening», men etter at St. Andreaslogen Borgund ble stiftet i 1964, ble navnet endret til «Frimurernes Dameforening». Barmhjertighetsarbeid var programfestet med bl.a. bekledning av trengende barn. Videre har primæroppgaven vært å fungere som et kontaktledd og samlende organ for frimurernes ledsagere. Foreningen har også meget generøst bidratt med utstyr og fornyelse av utstyr i Logen. Dagens leder er Gunvor Monsås.

God tilgang på nye brødre

To ganger i året, ett om høsten og ett om våren, avholdes informasjonsmøter for potensielle nye brødre. Logen har god tilgang på recipiender, og særlig det å invitere med ledsager til informasjonsmøtene har vist seg å slå positivt ut.

Sist redigert søndag, 05 november 2017 12:01

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden