Brodertjenesten i Sirius

Brodertjenesten i Sirius

Brodertjenesten er en viktig del av det å være frimurer. Den er en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at den har gitt dem mye tilbake.

Brodertjenesten hviler på at man har en kjærlighet til hverandre som brødre, som gjør at man vil forsøke å være til hjelp. Alle skal vite at logen er der for dem, og at den føler ansvar for hver enkelt broder. Alle brødre er en del av broderkjeden, og for at den skal være sterk, må hvert enkelt ledd være sterkt.

Å være til nytte

En viktig oppgave for brodertjenesten er å oppsøke brødre i forbindelse med sykdom og andre problemer, da drar distrikskontakter ut på besøk med en hilsen fra ordførende mester.

Brodertjenesten arbeider også med å gi en god velkomst til nye brødre. Når logen skal ta opp en ny broder, tar de kontakt med brødrene i det distriktet den nye broder bor og oppfordrer dem til å komme på opptakelsen. Målet er at brødre i samme distrikt skal ha omsorg for hverandre og gjerne hjelpe og stimulere hverandre til å komme på møtene

Denne omsorgen skal ikke minst få komme til uttrykk i forbindelse med sorg eller sykdom. Brodertjenesten oppfordrer derfor familiene og eller brødre til å gi melding om det dersom en broder ønsker besøk. Men her er det den enkelte familie som styrer hvor mye eller lite brodertjenesten skal engasjere seg. Brodertjenesten skal ikke erstatte familiene, men være et supplement, et tilbud om støtte til de som ønsker det. Dette gjelder også på hvilken måte en skal delta i en begravelse/bisettelse av en broder.

«Kom som du er»

Brodertjenesten har også ansvaret for å holde oversikt over jubilanter i logesammenheng. Ved runde årstall som 50, 60 og 70 år samt 75, 80 og 90 får brødre et flott glass med SIRIUS sitt våpenskjold. Dette overleveres av distriktskontaktene, så vidt mulig på selve årsdagen.

Når man har vært med i logen i 25, 40 og 50 år får man en vimpel fra ordførende mester. De overrekkes ved tre anledninger; julemøtet, høytidsdagen og måltidslogen, det året de jubileer. Noen ganger drar brodertjenesten hjem til brødre for å overrekke jubilantvimpel, når helse eller andre grunner forhindrer broderen i å delta på møtet i logen.

For brodertjenesten er det et viktig mål å sørge for at brødre skal kunne «komme som de er» til logen, uansett hvor påvirket de blir av for eksempel alder eller plager. Man skal føle seg velkommen selv om det er vanskelig å gå i trapper, stå lenge oppreist eller delta i innmarsjen.

Får sjelden nei

Brodertjenesten ledes av en Delegert Mester med en ledergruppe som består av en spesialpsykolog, en erfaren konfliktløser (tidligere politimann), en broder som kjenner til de fleste brødrene og en sekretær.

Brodertjenesten er inndelt i 16 distrikter, som dekker alle brødre i SIRIUS. Det er to distriktkontakter i hvert distrikt, dvs. til sammen 32 engasjerte brødre. Distriktkontaktene organiserer det som er nødvendig av aktivitet innenfor sitt distrikt, enten det er snakk om kjøring, gå på sykebesøk eller å hjelpe en broder som trenger det på andre måter. En gang i året samles ledergruppen og alle distriktskontaktene for å utveksle erfaringer om arbeidet.

Det er opprettet en egen sorggruppe for brødre som nylig har mistet sin livsledsager eller en annen nærstående slektning. En viktig oppgave er dessuten også å følge opp nyere brødre innen distriktet, slik at disse raskt kan føle seg hjemme i logen.

Logen oppfordrer distriktkontaktene til å ha kontakt med alle brødrene i sitt distrikt minst en gang i året, for eksempel med en telefon på fødselsdager. Men alle Logens brødre har et felles ansvar for å ta vare på våre medbrødre.

Måten å få nye medlemmer i brodertjenesten på, foregår ved det man kaller «rekvirering»: Når en broder vil gå ut, går Brodertjenestens ansvarlige gjennomgå navnelistene for det aktuelle området og finner aktuelle kandidater. Når vedkommende får spørsmål, er det svært sjelden at det svares nei. Dette er en rosverdig holdning blant brødrene som må berømmes, for brodertjenesten vil alltid være en viktig jobb i frimureriet.

Sist redigert mandag, 12 oktober 2015 21:37