St. Johanneslogen Sirius historie

Logesalen i Sirius Logesalen i Sirius

Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet av frimurere og drevet av Den Norske Store Landsloge. Det var 18 frimurere som deltok i stiftelsesmøtet, og Schmidt ble valgt til broderforeningens Ordførende Broder. Fram til 1940 ble det holdt 4–7 møter i året i leide lokaler. Fra 1932 hadde broderforeningen fast tilhold i Moss Handelsstands bygning, der det ble innredet separat møterom.

I 1916 ble Moss Frimurer Sangforening stiftet, og bidro ofte med sang på møtene i broderforeningen og senere i St. Johanneslogen Sirius.

I 1940 hadde broderforeningen 90 medlemmer. I okkupasjonstiden var frimurervirksomhet forbudt, og 23. sept 1940 ble arbeidet i broderforeningen innstilt. Broderforeningens midler og utstyr ble beslaglagt og lokalet forseglet, men deler av arkivet og protokoller og medlemsfortegnelse ble stukket unna og reddet.

7 dager etter frigjøringen, den 15. mai 1945, ble arbeidet gjenopptatt. Restaurering og mangel på utstyr satte sitt preg på møtene den første tiden, men interessen for frimureriet var stor, og tanken om overgang fra broderforening til loge meldte seg. Søknad om overgang ble sendt 3. juni 1949.

Fra broderforening til St. Johanneslogen Sirius

De nødvendige dokumentene fra Den Norske Store Landsloge forelå 11. mai 1950, og 1. juni samme år ble logen innviet som nr. 26 av St.Johanneslogene i Den Norske Frimurerorden. Logen fikk navnet Sirius, som knyttes til en sterkt lysende stjerne i stjernebildet «Den store hund». Logens motto ble Ad veritatem et lucem (Mot sannhet og lys). Prost Valentin Hanssen-Bauer som hadde vært leder for broderforeningen siden 1945, ble logens første Ordførende Mester.

Logesal i egyptisk stil ble innredet i et påbygg på Moss Hotel. Da hotellet skiftet eier i 1969 skapte det problemer for logen at spisesalen ble omgjort til bingolokale. Nye planer ble utarbeidet, og to eiendommer ble innkjøpt, Byfogd Sandbergs gate 10, som var en tidligere herskapsbolig, og et mindre hus i nr. 12. Det siste ble revet, og et fullverdig logebygg vokste etter hvert fram til en overkommelig kostnad, ikke minst på grunn av en imponerende dugnadsinnsats. Den vakre logesalen som var holdt i samme stil som tidligere, ble innviet av Stormester Bernhard Paus den 22. november 1978. Det tok noe tid før alle rom var innredet og bygningen malt utvendig, men i 1988 var arbeidet med en fullverdig St.Johannesloge sluttført.

Fra et medlemstall på 90 i 1950 økte det jevnt til 430 i 1997. Dette året gikk 38 medlemmer fra Follo over fra Sirius til en nyopprettet loge i Ski, og medlemstallet i Sirius har i årene deretter vært i underkant av 400.

I 1977 ble Valdisholm St. Johannes Broderforening i Mysen opprettet med Loge Sirius som moderloge.

Fiducia ble etablert i 1979. Det er et tiltak som samler eldre frimurere med ledsagere og frimurerenker til hyggelig samvær, arrangerer sommertur m.v.

I tillegg til møter i aktuelle grader har Loge Sirius en årlig kirkedag på programmet. Fra 2006 har logen og sangforeningen gjennomført kyndelsmesse i samarbeid med kirken. Besøksordninger med andre loger er godt innarbeidet, det samme er hyggeaften for medlemmer og ledsagere, og sammenkomst 17. mai og ved andre anledninger.

Logens bibliotek har vært i virksomhet siden 1950. En organisert studievirksomhet ble etablert i 1978. Det lokale meldingsbladet Sirius Nytt ble først utgitt i 1985, og har etter hvert blitt et større blad med fargetrykk og rikholdig innhold. En organisert brodertjeneste for medlemmer som kan ha behov for omsorg og kontakt, ble etablert i 1987.

Sirius-medlem som Ordenens Stormester

Syver Hagen hadde fremtredende verv i Den Norske Frimurerordens ledelse i flere år, og var Ordenens Stormester fra 1996 til 2001.

Innehavere av Ordenens Hederstegn og Stormesterens Fortjenstmedalje

Oddgeir Hagen-Viskum ble tildelt Ordenens Hederstegn i 1984, Knut Arvid Astrup i 2003, og Jens Aamold i 2009. Svein Robert Carlsen ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje i 2013.

Ordførende Mestere i Loge Sirius

Valentin Hanssen-Bauer 1950- 1961, Mogens Oppegaard 1961, Fridtjof Løken 1962-1970, Oddgeir Hagen-Viskum 1970-1979, Syver Hagen 1979-1987, Odd Molteberg 1987-1992, Jens Aamold 1992-2001, Kjell Ragnar Olsen 2001-2007, Per Kval-Engstad 2007-2012, Leif Gjerstad fra 2012.

Logefellesskap

Logefellesskapet Moss Frimurerloger ble etablert i 2007. Loge Sirius kjøpte naboeiendommen Byfogd Sandbergs gate 8 i 2002. Utvidelse av logebygget gjorde det mulig å samle de tre logene St.Johanneslogen Sirius, St. Andreaslogen Kronen og Borg Stewardloge under samme tak. Det var et stort løft økonomisk, men med utstrakt bruk av dugnadsarbeid og millionarv i gave ble saken løst. Bibliotek og rom for «Logenes samlinger og interiør» er felles for de tre logene. Hver loge har ansvar for sin egen loges rituelle handlinger og møtevirksomhet, mens fellesfunksjonene er underlagt et eget styre.

Litteratur om Sirius historie

Både til 50- og 60-årsjubileet ble det laget flotte jubileumsbøker der særlig broder Kaare Nordengen gjorde en stor innsats som redaktør begge ganger. Bøkene kan leses i Sirius' bibliotek eller bestilles via sekretariatet. 

Sist redigert lørdag, 20 august 2016 21:23