Forsiktig gjenåpning av logerelatert virksomhet

Forsiktig gjenåpning av logerelatert virksomhet ||| Foto: |||

[Oslo, 20. juli 2020] Den Norske Frimurerordens Stormester, Ragnar Tollefsen, har besluttet å tillate en forsiktig gjenåpning av logerelatert virksomhet innen Den Norske Frimurerorden fra og med 1. august 2020. Fra denne dato vil vi begynne arbeidet med å gjenoppta normal virksomhet innen Ordenen. Dette gjelder også administrativ og annen ikke-rituell virksomhet og sammenkomster av ikke-rituell art.

Noen grader er fortsatt suspendert

Suspensjonen vil fortsatt gjelde for recepsjonsmøter i II, III og VI grad. Dato for heving av suspensjonen for møter med recipiend i disse gradene vil bli meddelt ved en senere anledning. Inntil så skjer, bør det gjennomføres instruksjonsmøter, spesielt av hensyn til de brødre som mottok befordring til graden kort til før suspensjonen ble iverksatt.

Forutsetninger

Foutsetning for gjenåpningen er at alle brødre, i forbindelse med rituell så vel som ikke-rituell virksomhet, følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt av norske myndigheter. Pr. dags dato tillates møter/sammenkomster med inntil 200 deltagere avholdt, forutsatt bl.a. at kravet om minst 1 meters avstand i alle retninger mellom møtedeltagerne overholdes.

Ansvar

Ordførende Mester og Ordførende Brødre har ansvaret for å påse at smittevernreglene blir fulgt under hele møtet/den ikke-rituelle sammenkomsten fra ankomst til logebygget frem til logebygget forlates etter møteslutt. Rom som skal benyttes skal på forhånd oppmåles for å sikre at avstandsregelen overholdes.

Ansvaret for overholdelse av smittevernreglene gjelder også overfor eventuell restauratør og dennes personale. Servering av mat og drikke på organiseres på en betryggende måte i henhold til smittevernreglene.

Renhold/desinfisering

Likeledes skal, både før og etter bruk, alle overflater og berøringspunkter i logebygg, logesal, taffelsal, kaffesal og andre oppholdsrom, samt garderober og toaletter, rengjøres på en betryggende måte ihht smittevernregler.

Brødrene under møtet

Det skal under møter/sammenkomster ikke benyttes hansker. Håndhilsing og omfavnelser skal ikke forekomme. Broderkjede og sang i forbindelse med rituelle møter utgår. Brødrene blir stående ved sine plasser inntil de kalles ut av logerommet og forlater dette i god orden.

God håndhygiene skal sikres ved at det på strategiske steder (bl.a. ved inngangsdør, inngang til de ulike rom, i garderobe og på toaletter) gis nødvendig tilgang på vann og såpe og/eller desinfiksjonsmiddel («antibac»).

Smittesporing

Det skal føres protokoll med matrikkelnummer, navn og telefonnummer på deltagerne i alle former for møter/sammenkomster i regi av logene. Ordførende Mester/Ordførende Broder besørger sikker oppbevaring av protokollene i minimum 4 uker etter avholdelse av møtet.

Hver enkelts ansvar

Enhver broder må være seg sitt ansvar bevisst, og han skal, ved ethvert tegn til corona-relaterte symptomer og/eller mistanke om at han kan ha blitt eller er smittet av viruset, holde seg hjemme og ikke delta i logerelaterte aktiviteter.

Lokal informasjon

Hvordan møtene i praksis vil bli gjennomført lokalt vil kommuniseres lokalt i den enkelte loge/enhet.

Pandemien er ikke over

Covid-19 pandemien er ikke over og det er derfor avgjørende for å begrense risikoen for smitte at brødrene følger smittevernreglenes anbefalinger og påbud. Stormesteren oppfordrer brødrene til å ta eksta godt vare på seg selv og hverandre i den vanskelige situasjonen vi fortsatt må forholde oss til i tiden fremover.

Stormesteren ønsker alle en fortsatt god sommer og ser frem til at vi nå kan møtes igjen i det kommende høstsemesteret.

Sist redigert onsdag, 29 juli 2020 11:36