Avvikling av broderforeninger og frimurergruppers arbeid i Spania

Avvikling av broderforeninger og frimurergruppers arbeid i Spania
   
Avvikling av broderforeninger og frimurergruppers arbeid i Spania

Norsk frimureraktivitet i Spania

Norske brødre har hatt organiserte frimureraktiviteter i Spania siden 1978 da frimuregruppen på Costa Blanca ble etablert. Denne gruppen vokste over tid og samlet mange norske bofaste men også kort og langtidsbesøkende. Gruppen fikk derfor gå over til broderforening i 2005.

I 1981 startet brødre på Costa del Sol opp en frimuregruppe for å ha et møtested for de som hadde tilhold på solkysten. Denne gruppen fikk lov å gå over til Broderforening i 2007.

Fra 1989 har brødre på Gran Canaria møttes i sin Frimuregruppe. Denne gruppen har de siste årene vokst slik at det kunne være aktuelt å bli en broderforening.

Brødre med tilhold på Tenerife har møttes i en mer uformell gruppe.

Hvor langt kan vi utøve frimureraktivitet uten å gå inn på den spanske storloges område?

Internasjonale avtaler gir storloger enerett til å danne loger i sitt geografiske område. Med denne rett er Den Norske Frimurerorden (DNFO) den eneste som kan opprette frimurerloger i Norge. 
Om en utenlandsk frimurerloge etablerte seg i Norge ville vi motsette oss dette og søke hjelp hos våre samarbeidende storloger for å få dette stoppet.

Arbeidet i de norske frimurergruppene var opprinnelig mest sosialt orientert. De fikk over tid mer frimurerisk innhold. Møtelokalene fikk rituelt utstyr, brødrene brukte sine prydelser i møtene og ritualene vi kjenner fra broderforeninger i Norge ble tatt i bruk.

Våre fullverdige broderforeninger og frimuregrupper som har møter med rituelt innhold er meget like mange utenlandske loger. For den spanske storlogen ser derfor dette ut som vanlige loger selv om det i våre øyne ikke er dette. At vi ikke ser på det som loger kommer av at vi ikke tar opp nye medlemmer. Mange loger i utlandet er fullverdige loger med færre medlemmer enn det vi har i våre broderforeninger og frimurergrupper. Mange av disse tar heller ikke opp nye medlemmer.

Sett utenfra har derfor DNFO trådt over en grense for aktivitet i Spania.

Avvikling av de norske broderforeningene og frimurergrupper i Spania

For at DNFO skal opptre i henhold til den internasjonale praksis som gjelder mellom selvstendige frimurersamfunn i Europa har Stormester Tore Evensen besluttet å avvikle den frimureriske aktiviteten i Spania.

De sosiale aktivistene som var en stor del av arbeidet til broderforeninger og grupper i Spania opprettholdes som et lokalt arbeid. Det er viktig at det arbeidet brødrene har i gang for å ta vare på hverandre, familier og venner videreføres.

Dette er fulgt opp med to endringer i Lover for den norske Frimurerorden. Her blir det nå tatt inn at Den Norske Frimurerorden arbeider i Norge (tillegg i Kapitel 3) og at det bestemmelsen om frimuregrupper i utlandet tas ut av Kapitel 17.

Hva gjøres videre?

Det er kontakt og samtaler med Gran Logia de España (GLE) for å finne en ordning der brødrene kan ta opp sitt frimureriske arbeid.

Der er ikke kommet klare resultater fra disse samtalene hittil. Det arbeides med flere modeller der broderforeningene som var på Costa Blanca og Costa del Sol samt at Frimuregrupper på Gran Canaria kan bli egne loger. Et annet alternativ er å danne en felles norskspråklig loge i Spania. Den kan eventuelt videreføre broderforeningene og frimuregruppenes arbeid slik vi har sett det opp til nå.

Ettersom arbeidet går fremover vil det komme mer informasjon i Frimurebladet og på frimurer.no

Eventuelle spørsmål kan sendes til Utenrikskontoret på e-post på adressen utenriks(at)dnfo.no.

Sist redigert søndag, 20 september 2015 19:26

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden