Norske broderforeninger i Spania blir loger

Stormester Oscar de Alfonso Ortega (til høyre) takker for gode samtaler om norsk frimureris fremtid i Spania
Stormester Oscar de Alfonso Ortega (til høyre) takker for gode samtaler om norsk frimureris fremtid i Spania Regular Grand Lodge of Serbia
Norske broderforeninger i Spania blir loger Stormester Oscar de Alfonso Ortega (til høyre) takker for gode samtaler om norsk frimureris fremtid i Spania Foto: Regular Grand Lodge of Serbia

I mer enn 20 år har det vært norsk frimureraktivitet i Spania. Norske brødre har møttes på Costa Blanca, Costa del Sol og på Gran Canaria. På Costa Blanca og Costa del Sol har det vært broderforeninger som har vært underlagt Leoparden mens det på Gran Canaria har vært en frimuregruppe rett under Landslogen. Disse får nå mulighet til å bli loger tilknyttet den Spanske Storloge – Gran Logia de Espana (GLE).

I mai i år sendte Ordenens Stormester Tore Evensen et brev til broderforeningene på Costa Blanca og Costa del Sol, frimuregruppen på Gran Canaria og gruppen på Tenerife der han formidler beslutningen om at DNFO legger ned det rituelle arbeid i Spania.

Ved et møte i Spania sist i juni år ble en ny avtale som regulerer forholdet mellom GLE og DNFO undertegnet. GLE har omtalt dette på sine nettsider.

Den Norske Frimurerorden avvikler sine broderforeninger og frimurergrupper i Spania – En mulig konflikt er avverget

Fra 1978 har DNFO hatt aktiviteter på Costa Blanca med en frimurergruppe som i 2005 ble omdannet til broderforening. Fra 1981 har det det vært frimuregruppe på Costa del Sol. Denne ble omdannet til broderforening i 2007.

I tillegg har vi en frimurergruppe på Gran Canaria fra 1989. En del brødre på Tenerife, som har avholdt uformelle sammenkomster, har dessuten uttrykt ønske om å få formalisert sin frimureriske aktivitet.

Spansk frimureri har sine røtter tilbake til 1728 og er som sådan eldre enn vårt norske frimureri. Historien og utviklingen til det spanske frimureri er annerledes enn vårt. I moderne tid var alt frimureri forbudt frem til 1979. Slik vi kjenner regulært spansk frimureri i dag ble dette reetablert i 1982.

En av de viktigste oppgaver for den spanske storlogen - Gran Logia de España (GLE) - har vært å samle all frimurerisk aktivitet i Spania under sin ledelse. Dette arbeidet har vært drevet systematisk, og flere storloger har støttet arbeidet og overført sitt arbeid i Spania til GLE.

I og med at våre frimurergrupper i Spania ble utviklet til broderforeninger har utenverdenen sett på dette som loger og at vi dermed har hatt parallelle aktiviteter med GLE. DNFO har vært den siste storloge med egne aktiviteter i Spania.

Den Norske Frimurerorden startet samtaler med GLE i 2014 for å komme til en ordning der de norske brødre som bor i eller besøker Spania kan finne et nytt frimurerisk hjem. DNFOs ønske har vært å kunne videreføre broderforeningenes og frimuregruppens arbeid som loger underlagt den Spanske Storloge.

Videreføring av Broderforeningenes og Frimuregruppenes arbeid

Arbeidet med å få på plass en avtale startet da DNFO deltok ved den Spanske Storlogens høytidsloge i Barcelona i mars måned. Her kom vi til enighet om at denne saken skulle løses i løpet av året.

Da broderforeningene og frimurergruppene ble avviklet ved utgangen av mai i år kunne samtalene og arbeidet med å sette opp en avtale mellom GLE og DNFO starte opp.

Samtalene tok fart og hovedpunktene ble løst ved et møte i forbindelse med et møte i Beograd i starten på juni.

Et forslag til avtale ble satt opp. Etter forhandlinger ble avtalen undertegnet i Valencia i Spania 30. juni.

Avtalen medfører at de to broderforeningene på Costa Blanca og Costa del Sol og frimurergruppen på Gran Canaria kan bli loger under GLE og gjennom dette videreføre arbeidet slik de hadde det som broderforeninger. For Gran Canaria sin del kan de bli loge og arbeide etter norsk broderforeningsrituale.

Avtalen med den Spanske Storloge

Avtalen mellom DNFO og GLE beskriver at de organiserte norske frimureraktivistene i Spania kan gjøres om til loger. Disse logene skal administrativt være ordinære spanske loger.

Logenes hensikt skal være å videreføre det arbeidet broderforeningene og frimuregruppen hadde tidligere. Logenes arbeid vil derfor være begrenset til dette.

Dette betyr at logene ikke vil gjennomføre resepsjoner med opptak av nye medlemmer. Det vil ikke bli gjennomført forfremmelser til andre grad eller tredje grad.

Logene kan ha som medlemmer brødre som er tatt opp i loger innen det svenske system. Det vil bli laget ordninger slik at logene i Spania kan få tatt opp nye medlemmer hos loger i Norge.

Dette betyr at det blir en egen ordning slik at både første- og andregradsbrødre kan bli medlemmer i de norske logene i Spania.

De norske logene i Spania vil arbeide som om de var en broderforening.

Gjensidige besøksavtaler

Den Norske Frimurerorden og den Spanske Storloge har en gjensidig anerkjennelse. Det betyr at norske brødre kan besøke alle loger i GLE som arbeider i første til tredje grad. På tilsvarende måte kan spanske eller brødre fra andre storloger anerkjent av DNFO besøke vår nye norske loger i Spania.

Det betyr spesielt at norske brødre som er på besøk i Spania på kort- og langtidsferie kan besøke de norske logene uten å være medlem. Norske brødre skal ved besøk bruke samme antrekk som de ville brukt ved logebesøk hjemme.

Det er laget en spesiell besøksbestemmelse for norske brødre med første og andre grad. Denne bestemmelse gir brødre av første grad mulighet for å besøke de norske logene i Spania i deres førstegradsmøter og brødre med andre grad å besøke første og andre gradsmøter. Det kreves ikke frimurerpass, men et brev fra medlemskontoret eller utenrikskontoret som bekrefter at de er medlemmer og har betalt sin kontingent.

Gruppen på Tenerife

Gruppen på Tenerife vil fortsette sitt arbeid uten noen form for rituell aktivitet. De vil møtes som en sosial venneforening slik de gjør i dag. Er det ønskelig med foredrag med frimurerisk innhold så er dette utenfor avtalen med GLE. Forutsetningen for at gruppen kan arbeide som før er det ikke er noen form for rituelt arbeid og det ikke brukes prydelser i møtene.

Fiducia sitt arbeid endres ikke

Fiducia vil fortsette sitt arbeid i Spania som før. De vil opprette et samarbeid med de nye logene. Siden Fiducia ikke holder møter med rituelt eller frimurerisk innhold vil de også beholde sin kobling til DNFO som tidligere.

Dobbelt medlemskap blir mulig

Medlemmer i DNFO har i utgangspunktet ikke anledning til å være medlem i andre frimurersamfunn. Vi har ikke en praksis for doble medlemskap. Gjennom avtalen kan brødre som ønsker å være medlem i de «norske» logene i Spania få innvilget mulighet for dobbelt medlemskap i DNFO og GLE.

En forutsetning for å være medlem i en av de norske logene i Spania er at en broder er tatt opp i en loge i polarstjernesystemet i Norge eller i det svenske system i Norge, Island, Danmark eller Sverige og at medlemskapet hjemme til enhver tid er gyldig.

Den Norske Frimurerorden oppfordrer alle brødre som oppholder seg i Spania over lengre tid eller fastboende brødre om å melde seg inn slik at de støtter opp om arbeidet lokalt.

Spesialordning for kontingenter for brødre med medlemskap både i Norge og Spania

Det vil etableres en ordning for norske brødre med medlemskap både i DNFO og GLE der den norske kontingenten reduseres med ca. 1000 for brødre under 75 år og ca 2000 kr for brødre over 75 år. DNFO gjør dette for at det skal være mulig for flest mulig å kunne være med i logen lokalt. Endelige satser vil være klare før medlemskontingent for 2016 sendes ut.

For å få redusert kontingent må det dokumenteres at medlemmet er medlem i en av de norske logene i Spania. Søknaden sendes inn til Ordenens medlemskontor.

Ordningen vil gjelde fra 2016.

Arbeidet videre

Hovedarbeidet ligger nå hos de gamle broderforeningene og frimurergruppen for å starte arbeidet med å etablere logene sammen med den Spanske Storlogen og de lokale Provinciallogene.

Dette er et arbeid som DNFO ikke er en del av.

Logene settes opp slik at de vil arbeide etter det norske broderforeningsritualet for første, annen og tredje grad. Logene vil selv anskaffe det utstyr som er nødvendig for å holde møtene.

Ordens Stormester Tore Evensen er glad for at avtalen kommer på plass

Ordenens Stormester Tore Evensen sier at det har stor betydning for oss at dette har kommet ut på en riktig måte og at vi har fått en avtale med den Spanske Storloge.

Han sier videre: «Jeg ser fram til at vi får de første etableringene på plass. Når det er gjennomført kan også OSM reise på sitt første offisielle besøk til våre norske brødre i Spania».

Informasjonssider opprettes på frimurer.no

De norske logene som blir opprettet i Spania vil være en del av Grande Logia de Espana. De vil av denne grunn ikke være del av den informasjon som står i vår trykte matrikkel.

Vi vil imidlertid gi plass for de spanske logene til å ha informasjonssider på frimurer.no. Her vil vi samle all informasjon om de norske logene i Spania, gruppen på Tenerife og arbeidet Fiducia har i Spania.

Sist redigert fredag, 23 oktober 2015 10:06

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden