Opplæringsvirksomheten

Kunnskapsdirektoriet (KD) er ansvarlig for å utvikle og gjennomføre opplæringstiltak og annen kunnskapsformidling på alle plan innenfor Den Norske Frimurerorden. Dette skjer i nært samarbeid med den enkelte loge, og opplæringsvirksomheten er nærmere forklart i OrdenenKunnskapsdirektoriet (KD) er ansvarlig for å utvikle og gjennomføre opplæringstiltak og annen kunnskapsformidling på alle plan innenfor Den Norske Frimurerorden. Dette skjer i nært samarbeid med den enkelte loge, og opplæringsvirksomheten er nærmere forklart i Ordenens Læringsplattform.

En presentasjon av de ulike kurs for embedsmenn finnes i Kurskatalog.

For hver av landets tre Provincialloger og for hvert av Landslogens fem tilsynsområder har KD oppnevnt en Opplæringsansvarlig.

Påmelding til kurs skal skje samlet fra logen til den regionale Opplæringsansvarlige.

KD har etablert Ordenens Læringsportal, som er tilgjengelig for alle medlemmer av Den Norske Frimurerorden. Her finnes læringsmoduler for selvstudium, fordypning og trening innenfor grunnleggende emner som «Introduksjon for embedsmenn», «Ritualforståelse», «Stemmebruk», «Talende embedsfunksjoner» og «Ledelse i logen». For å komme inn i Læringsportalen må man først logge seg inn på Min Side.

Ordenens læringsplattform 

Opplæringsenheten i Kunnskapsdirektoriet (KD) har ansvaret for utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringstiltak for hele vår Orden. En viktig forutsetning for å kunne oppfylle en slik målsetting, er at det blir enklere både for embedsmenn og øvrige brødre å tilegne seg kursmateriale og annet kunnskapstoff uansett hvor man befinner seg.

Pedagogikk

Av pedagogisk verktøy er det utviklet grunnopplæringsmoduler for embedsmenn, 25 ulike kurs for embedsmenn, et eget lederopplæringsprogram, «Verktøykasse» for gjennomføring av instruksjonsloger, og en temamappe for studiegruppevirksomhet i Johannesgradene.

Teknologi

Selvstudium, fordypningssamtaler og kursgjennomføring skjer på forskjellige måter: Gjennom Ordenens hjemmeside, i læringsportalen, som nettmøter, Webinarer, telefonmøter eller tradisjonelle kurs. Det finnes fysiske læremidler, digitale hjelpemidler og trykt materiell.

Metodikk

Det finnes ulike hjelpemidler som opplegg for samtalekveld, Østenseminar som arbeidsform, taleverksted som arbeidsform, og veiledningsmateriell for kursholdere og instruktører.

Ulike nivåer for opplæring

Nivå 1 er opplæringstiltak som gjennomføres på logens eget initiativ og i egen regi, f.eks. «Grunnopplæring for embedsmenn».

Nivå 2 er opplæringstiltak som gjennomføres på logens initiativ, men med ulik grad av bistand fra ekstern ressurs.

Nivå 3 er opplæringstiltak som gjennomføres av Ordenen (Kunnskapsdirektoriet) regionalt, og der deltagere fra flere loger samles på ett fysisk sted.

Henvendelser om opplæringstilbud og spørsmål om tilgang til kurs- og studiemateriale kan rettes til en Opplæringsansvarlig eller direkte til  

Artikler om opplæring og studievirksomhet

Utgiverseksjonen

Direktoriets utgiverseksjon skal være et ressurssenter for alle utgivelser av både papirbasert og elektronisk materiale til bruk i bibliotekene, samt i opplærings- og instruksjonssammenheng i Ordenen.

Kontinuerlig evaluering og forbedring av dagens tilbud er en kjerneoppgave. Dessuten skal vi kartlegge behov og utvikle nytt materiale, enten på oppdrag fra de enkelte loger eller ut fra etterspørsel fra ordenen sentralt.

Vi vil ha kjernekompetanse på sentrale oppgaver i seksjonen, men vi ønsker også kontakt med ressurspersoner innen hele Ordenen, som kan bidra i utvikling av nytt kunnskapsmateriale. Har du et manuskript eller ideer til noe som kunne bli et nytt kunnskapsprodukt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på .

Sist redigert fredag, 19 januar 2018 21:43