Ordenens historiske arkiv

Lyder Marstrander overtok som leder av Ordenens Historiske Arkiv (OHA) fra 01.01.2015. Som medlemmer er utpekt advokat Kaare J. E. Stephensen og statsarkivar Per-Øivind Sandberg og seniorrådgiver Kaare Seeberg Sidselrud.

OHA har endret grensen for historisk materiale. Vi anser nå at materiale eldre enn 1970 er historisk materiale, ikke 10 år gammelt som tidligere. Dette gjør det enklere å sortere arkivet.  Det innebærer imidlertid ikke at det skal være pliktavlevering av historisk arkivmateriale. Siden de enkelte provinser, loger og broderforeninger er selvstendige enheter, er det naturlig at disse i utgangspunktet skal ha ansvar for sitt eget arkiv. 

OHA vil fungere som en ressurs- og veiledningstjeneste. I de tilfelle hvor den enkelte loge ikke har mulighet til å oppbevare sitt eget arkiv, vil OHA enten ta imot arkivet eller være behjelpelig med lokale løsninger.

I tillegg til de generelle oppgaver som registrering og vedlikehold, er det to store oppgaver som ligger foran oss i Arkivet,

  • Gjennomgang og ordning av Polarstjernearkivet som er arkivet etter Den norske Storlogen Polarstjernen, dvs den Orden som omfattet alle Polarstjerneloger i Norge. Som kjent ble denne orden endelig sammensluttet med DNFO i 1960. Arkivet har inntil nylig vært i Trondheim, men ble overført til Oslo for noen år siden. Her må hele arkivet som utgjør 15 hyllemeter, gås igjennom og sorteres og alle omslag skiftes.
  • Forberedelse til å ta imot det arkivmateriale som nazistene konfiskerte under siste krig og som i dag befinner seg i Moskva. Når denne overføringen skjer, vet vi ennå ikke,

OHA har kontor i Stamhuset, samt et godt arkivrom i kjelleren samme sted.

Lyder Marstrander har tidligere vært vT i Søilene og vTaler og Taler i Akershus, i tillegg til Bibliotekar i Ordensbiblioteket og sekretær i Opplæringsenheten i Kunnskapsdirektoriet. Han er utdannet arkeolog og har hatt sitt arbeide hos Riksantikvaren.

Besøk i arkivet:

Arkivet har ingen fast åpningstid, men følger i prinsippet Stamhusets kontortider, dvs mandag-torsdag 10-14. For å unngå at det blir bomtur for besøkende, må besøk i arkivet avtales på forhånd med lederen, Lyder Marstrander tlf.926 37 831.

Jobb i arkivet?

Vi ønsker kontakt med brødre som kunne tenke seg å jobbe i arkivet. Arbeidet vil gå ut på å ordne eksisterende arkiv og skifte ut omslag og mapper. Ta kontakt med leder, tlf 926 37 831 eller ved e-mail 

Ordenens ledelse har besluttet å opprette et Ordenens Historiske Arkiv. Det opprettes formelt fra 1. januar 2013, og skal ha som oppgave å samle, registrere og magasinere Ordenens historiske dokumenter. 

Som historisk arkivmateriale regnes dokumenter og arkivalier tilhørende DNFO og dens ledd og som er eldre enn 10 år og som blir definert som historisk viktige. Det er innledet et omfattende samarbeid med tilsvarende arkiv i Stockholm og København. Helge Bjørn Horrisland ble utnevnt som første leder for Ordenens Historiske Arkiv.