Ny kororganisasjon under utvikling

Omorganiseringen av sangerforbundet er i gang.

Ved Frimurernes Sangerforbunds representantmøtet i Stavanger lørdag 6. juni 2015, vedtok delegatene en endring av forbundets organisasjons-struktur.

Organiseringen av frimurerkorene som hadde hatt gyldighet frem til møtet i Stavanger, ble vedtatt endret og Ordenens Storkantor overtok ledelsen av organisasjonen.
Storkantor gjorde det klart, ved det samme møte, at han umiddelbart tok ansvar for det videre arbeid med Sangerforbundet som organisasjon. Driften er nå lagt inn under Kantoratets administrasjon.
Den formelle overlevering av det tidligere forbundet skjedde ved et møte i Stamhuset 29. august 2016, hvor tidligere styremedlemmer i Sangerforbundet og Storkantor deltok. Sistnevnte har allerede opprettet et Interimstutvalg som skal bistå ham i det videre arbeid. Utvalget skal komme med forslag til hvordan den nye organisasjonen, skal utformes og iverksettes.

Utvalget er sammensatt og har som mandat:
• Består av 5 personer, samt Storkantor og Overkantor.
• En fra hver provins og to fra Landslogens tilsynsområder.
• Oppstart høsten 2015
• Mandat: Utrede en fremtidige kororganisasjon som er tjenlig for korene innen Den Norske Frimurerorden.
• Delrapport/orientering på formannssamling høsten 2016
• 01.01.2018 – Den nye organisasjonen er på plass

Utvalgets medlemmer er:

Jan Olaf Lunde, Trondheim
Broder Jan Olaf har vært frimurer siden 1994 og har hatt flere embedsoppgaver i St. Olaf til det gjenreiste Tempel. Blant annet Delegert Mester.
Medlem av koret fra 2002, formann fra 2004, et verv han fortsatt innehar.

Sverre Seime, Bergen
Broder Sverre har vært frimurer siden 1981 og har vært FBB i Oscar til de syv Bjerge. Er nå FStbr i Bergen Provincialloge.
Medlem av koret fra 1993 og har vært viseformann fra 2015.

Kåre Hansen, Tromsø
Broder Kåre har vært frimurer siden 2005 og har vært taler i Stella Polaris og er nå taler i St. Andreaslogen Skansen. Han har dessuten virket som bibliotekar og IT-ansvarlig i logefelleskapet i Tromsø. Han er nå Første sekretær i Tromsø Provincialloge.
Medlem av koret fra 2005 og leder av koret fra 2012. Her har han også bidratt som instruktør og solist.

Steinar Westgaard, Hamar
Broder Steinar har vært frimurer siden 1995 og har hatt mange embeder i St. Halvard på Hamar, bl.a. både Del M og Dep M. Han gikk av som Ordførende Mester i logen den 24.november i år, etter å ha sittet i stolen fra 2010. Han har vært medlem av koret siden 2006 og bidratt vesentlig på det musikkfaglige område.
Han har i flere år fungert som vikar og instruktør når korets dirigent har hatt fravær og i mange år vært solist ved rituell sang. Korets nåværende dirigent er ikke frimurer, så Steinar er korets dirigent ved alle opptredener i logesammenheng.

Knut Myhre, Oslo
Broder Knut ble tatt opp i St.Olaus til de tre Roser i 1981 og har et spesielt «livsløp» som frimurer. Ved opptagelsen i «Rosene» ble han forespurt om å lede Sangforeningen i Oslo, da korets daværende dirigent plutselig døde. Han ledet Sangforeningen i ca 10 år. Etter 10 år som korleder «i den alminnelige verden», kom han igjen tilbake til Sangforeningen på begynnelsen av 2000 tallet og ledet koret til for et par år siden. Han hele tiden vært aktiv som organist i Rosene og har virket i Landslogens som kantor. Han er fremdeles medlem i Landslogens kantorat.

Til sammen representerer utvalgsmedlemmene en omfattende kompetanse og erfaring. Både organisatorisk og musikkfaglig. Medlemmene er godt geografisk fordelt og kan sammen vise til et bredt spekter av erfaringer som embedsmenn i logene. Det er et spennende sammensatt utvalg vi tror går til oppgaven med stor entusiasme. Storkantor Lars Tomtum vil selv lede utvalget og Overkantor Thor Skott Hansen tiltrer utvalget som representant for Ordenskantoratet.

Konstituerende møte fant sted i Stamhuset lørdag 31.oktober 2015

Organisasjonsbyggingen er godt i gang.

Skal omfatte alle sangkor innen DNFO.

Det var et historisk møte som fant sted i Trondhjem Frimurerloge i dagene 30.september til 2.oktober i 2016. Storkantor hadde for første gang siden det tidligere Sangerforbundets representantskapsmøtet i Stavanger i juni 2015, innkalt representanter fra alle våre frimurerkor, til det første formannsmøte innen den nye organisasjonsformen som nå utvikles. Hvorfor er dette så spesielt?

NORSKE FRIMURER-SANGKOR HAR EN SPESIELL FUNKSJON.
Ikke alle er klar over at våre frimurerkor innen DNFO har en spesiell rituell funksjon i forhold til Det svenske system. Oppgaver som i andre Ordener under samme system, utføres på en alternativ måte. Derfor er frimurerkorene i Norge mer enn et musikalsk forum. Med det utgangspunktet har frimurerkorsangen i Norge en historie fra 1842. En funksjon som må videreføres i fremtiden på en levende måte.

ET LEVENDE FORUM.
Til samlingen i Trondheim møtte representanter for 20 kor. Når vi da registrerer at nærmere 10 kor, av ulike årsaker, ikke var representert ved møtet. Sier dette - at innen DNFO finnes minimum 30 aktive frimurerkor. Allikevel må vi ta med et lite forbehold. Vi vet det er flere av de sangkor som står oppført i Matrikkelen som nå ikke driver aktivt korarbeid. Enten det er for kortere eller lengere tid.
Fra første stund, da Storkantor ønsket velkommen, ble den positive tone slått an. Samlingen viste at her ble innfridd et behov. Hvor sangerbrødrene kunne komme sammen for å drøfte felles saker og samtidig være med å bygge starten på en ny organisasjon og et nytt nettverk. Kreativiteten og entusiasmen rådet og vedtak ble fattet. Ledelsen tror de fleste reiste beriket hjem.

FIRE HOVEDSAKER.
· Felles styringsdokumenter og formell tilknytning til logen og Ordenen.
· Dirigentopplæring.
· Økonomi.
· Lydbibliotek.

FORMELL TILKNYTNING TIL LOGEN OG ORDENEN.
Deltagerne sluttet seg enstemmig til de foreslåtte formuleringer som var sendt ut før samlingen.
· Seksjon Frimurerkor (kun arbeidstittel) omfatter alle sangforeninger innen DNFO og
erstatter det tidligere Frimurernes Sangerforbund
· Alle frimurerkor/sangforeninger er i egenskap av sin aktivitet tilknyttet DNFO gjennom den St.Johannesloge eller det logefelleskap hvor koret har tilhørighet.
· Seksjon Frimurerkor er en del av Ordenskantoratet og ledes av Storkantor.

Videre vil Interimsstyret utarbeide et felles grunnlagsdokument for regelverk/lover. I dag figurerer ulike regler for korets og styrets arbeid. I noen tilfeller mangelfulle, upresise og basert på tilfeldige lokale kulturer. Styringsdokumentene i det enkelte kor må ha et felles utgangspunkt og være godkjent av Ordenens ledelse.
Det vil og bli utarbeidet forslag til retningslinjer for etablering, sammensetning og ansvarsområde for et musikkutvalg i den enkelte loge eller logefellesskap. (Dette etter modell fra Hamar).

Storkantor vil nå ta kontakt med Ordenens ledelse for å drøfte den formelle plassering av sangkorene i forhold til den enkelte loge/logefellesskap og Ordenen.

DIRIGENTOPPLÆRING.
Problemstillingen om dirigentsituasjonen og dirigentrekruttering ble drøftet inngående. Det området er kanskje den største utfordringen. DNFO er en kulturinstitusjon og sangkorene er en naturlig og nødvendig del av Ordenen. Tidligere var det ofte slik at organister som også var logebrødre, tok del i logens aktive liv, ofte med ansvar for kordriften. I dag er mange organister kvinner, noe som skaper utfordringer for et frimurerkor. Tidligere var der tilbud ved utdanningsinstitusjonene om kurs innenfor dirigentopplæring. Det finnes heller ikke lenger. Et fulltids musikk-studium er i dag eneste mulighet for å tilegne seg korlederkompetanse.

For flere sangforeninger innen DNFO er «ekstern dirigent» den eneste muligheten fordi det ikke finnes musikkfaglige kvalifiserte brødre i koret eller logen. Med «ekstern dirigent» er koret avhengig av å ha en broder som kan lede koret i forbindelse med rituell sang, som jo er hovedbegrunnelsen for korenes eksistens. Her må det settes inn opplæringstiltak. Det har vært i kontakt med Norges Korforbund og Norges Sangerforum som har planlagt kursvirksomhet i 2017. Kantoratet vil undersøke muligheten for å etablere et samarbeid med disse organisasjonene. Dirigentopplæring i egen regi vil også bli vurdert. Både i Landslogens tilsynsområder og i flere av våre Provincialloger finnes den nødvendige musikkfaglige kompetanse for å gjennomføre dirigentopplæring også regionalt.

ØKONOMI
Økonomi var selvfølgelig gjenstand for drøfting. Det finnes kanskje like mange finansieringsmåter som det er kor. Bare arbeidet med å få kartlagt de ulike ordninger for inntekter til det enkelte kor vil ta tid. Innledningsvis ble det orientert, henholdsvis fra korene i Bergen og Oslo, hvordan de økonomiske forhold ble ivaretatt. Hva den enkelte loge gir av tilskudd til sitt sangkor er også høyst varierende.
Den største økonomiske utfordring er lønn til dirigent. Erfaringen tilsier at pr i dag kan utgifter til dirigent deles i to hovedområder. I de kor hvor en broder virker som dirigent, enten det er en amatør eller profesjonell, er honoraret forholdsvis moderat. Må koret engasjere en ekstern dirigent vil utgiften bli vesentlig høyere. Tilbakemeldinger viser at for de kor som har knyttet til seg en fagmusiker, rekruttert utenfor logen vil det også gi en gevinst tilbake. Det dreier seg om en musikk-faglig forbedring, noe som igjen fører til større trivsel og bedre rekruttering. Det ble registrert forskjellige måter å avlønne dirigentene på. Noen steder tar logen hele eller deler av utgiften, men de fleste kor må gjøre en egeninnsats i form av en type dugnad. I enkelte tilfeller er det økonomien som styrer korets musikalske nivå.

LYDBIBLIOTEK.
En meget aktuell og engasjerende sak var forslaget om å få opprettet et felles Elektronisk lyd-/notearkiv for alle frimurerkor. Det ble presentert og referert hva som er gjort med å utvikle lydfiler både for koret i Trondheim og for korene i Harstad og Tromsø. Flere kor arbeider med lydarkiv og ser det som et svært viktig hjelpemiddel til øving for den enkelte sanger. Kort forklart: Den enkelte sanger velger en innspilling av sin korstemme fra en ønsket sang. Han lytter til innspillingen og lærer sin korstemme, utenom den vanlige korøvelsen. Dette resulterer i mer effektive korøvelser og erfaringene er kun positive. Kantoratet vil ta saken om «Lydarkiv» opp med IT-ansvarlige innen Ordenen for å se hvordan en felles nasjonal database kan etableres. Det har og vært i kontakt med enkelte musikkforlag og TONO vedr. rettigheter. Utfordringen er hvordan et nasjonalt lydarkiv kan etableres. Det nedsatt ei gruppe for å arbeide med denne saken.

Andre aktuelle saker var spørsmål om rekruttering og organisering av korvirksomheten i det enkelte kor og i regionene.

Samlingen i Trondheim ble innledet fredag kveld med logemøte i St.Olaf T.D.G.Tempel etter Polarstjernelogenes ritual. Lørdag kveld arrangerte Trondheim Frimurer Sangforening og Frimurerkoret fra Kristiansund «Promosjonsaften» med tildeling av ordener og med etter følgende taffel. Ved disse arrangementene deltok også ledsagere. Ved taffelets avslutning takket Storkantor koret i Trondheim og de ansvarlige brødre der for et flott gjennomført arrangement.