Frimurernes Sangerforbund

I forbindelse med Storkantors funksjon er det nå opprettet et sekretariat for de tjenester han leder og har ansvar for. Dette omfatter alle Ordenens musikkaktiviteter, kantortjenesten i Landslogen og musikkarrangementer i Stamhuset.

Intensjonen er at sekretariatet skal være et samlende, koordinerende og tjenesteytende organ.

Storkantor Lars Tomtum er sekretariatets øverste leder, mens den daglige driften vil bli ivaretatt av vikar for overkantor Thor Skott Hansen.

Fysisk er sekretariatet plassert i den nye kontoravdelingen og er i hovedsak betjent to dager i uken, fortrinnsvis tirsdag og onsdag.  Intern telefonnummer er 22 472913 og e-postadresse: .

For øvrig - Storkantor Lars Tomtum tlf: 906 02 285 og sekretær-ansvarlig Thor Skott Hansen tlf: 915 47 941.

Frimurerordenen omtaler gjerne sin arbeids­form som et pedagogisk program med formål å lære brødrene den Kongelige Kunst. Hva denne kunst måtte innebære, og hva for ferdigheter som måtte kreves av dens utøvere, forteller Ordenen oss ikke klart og direkte. Det må frimurerne selv søke å finne ut av under sin vandring. Men det tør være nokså åpenbart at det dreier seg om noe som vi også må kunne betegne som ”livskunst”. I alle fall er det her tale om kunst i meget vid forstand.

 

Den spede spire til opprettelsen av Frimurernes Sangerforbund slo rot i 1927. Da var det en samling av landets sangforeninger i forbindelse med at Frimurernes Sangforening i Oslo feiret sitt 85-års jubileum.

I 1927 feiret Frimurernes Sangforening i Oslo sitt 85års jubileum og i den anledning ble alle landets Frimurer sangforeninger inviterte. Ved denne anledning ble representanter blant de fremmøtte sammenkalt til et møte på "Kvisten" Oslo sangernes "fristed".

Lørdag 7.mai 1927 kl.1200 ønsket Br. Waldemar Nielsen Oslo alle hjertelig velkommen. Intensjonene med dette møtet var å drøfte og muligens vekke interesse for en sammenslutning av alle landets frimurersangforeninger.

Han hadde ikke trukket opp noen retningslinjer men ville høre de forskjelliges tanker og meninger om dette. Som en selvfølge ble br. Waldemar Nielsen valgt til møtets dirigent og som sekretær br. Oscar Langmyhr Bergen. Mange hadde ordet i en stor og positiv diskusjon og det syntes som at dette var noe som kunne være interessant. Dette kunne være en fin måte å få frem de sang-foreningene som kanskje arbeidet helt i det skjulte eller tungt. Ja enda til lå nede. Kanskje kunne de forskjellige sangforeninger få nye impulser, bli bedre kjent med hverandre. Dette ville også være av stor sosial betydning. Ja, kort sagt få en ny giv.

Som en konklusjon av denne diskusjonen fremsatte br. Søren Martens fra Bergen følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

"Da de forsamlede brødre er av den mening at et nærmere samarbeid mellom landets Frimurersangforeninger vil fremme sangen i logene, nedsettes et utvalg for at utrede hvorledes dette samarbeide bør foregå og forelegge resultatet for sangforeningene."

Siden den gang har Frimurernes Sangerforbund blitt stiftet og de fleste logene fått eget kor.

Sangerforbundet har bl.a. som formål å hjelpe til med å starte opp kor i de loger som ikke har dette.

Dette er bifalt av Stormesteren, som har uttrykt glede over at Sangerforbundet arbeider med saken.

Den største utfordringen mener dog at Sangerforbundet har ved å være med å videreutvikle sangen og musikken i logearbeidet.

Vi ivaretar korenes interesser vis a vis TONO, slik at vi driver vår virksomhet innenfor lovens rammer. Sangerforbundet har også som en av sine oppgaver å hjelpe/rettlede den sangforeningen som skal arrangere landssangerstevnet.

Vi vil bruke vår nye plass på Web'en med informasjon til korene og etter hvert som vi klarer å få det inn fra de enkelte kor, bilde og opplysninger om det enkelte kor som er medlemmer i Frimurernes Sangerforbund.

Kom gjerne med forslag til hva dere ønsker å finne på "våre" sider.

Ta gjerne kontakt med formannen Arne Østigård.

Dette er styret i Frimurernes Sangerforbund 2010 - 2015:

Formann Arne Østigård Svolvær 917 33 360
Nestformann Odd Jarle Flatmark Ålesund 982 96 040
Kasserer Øyvind Aasbø Haugesund 52 83 03 59
Styremedlem Knut A. Schreier Larvik 412 34 779
Styremedlem Reidar Egeland Stavanger 908 48 885

Vedtatt 7.mai 1927
Endret 7. mai 1960, 26.mai 1995.