Våre dagers frimureri

En orden for medmenneskelighet

Mennesker med felles interesser og felles synspunkter søker ofte sammen for å dyrke det de finner viktig og verdifullt. Slik har det vært gjennom tidene og slik er det i dag. Det er dette behovet som i flere hundre år har samlet frimurerbrødre kveld etter kveld, og fortsatt gjør det i loger over det ganske land.

Frimureriet i Norden bygger på det kristne livssyn, med følgende fellesnevner: Vi har en skaper over oss og vi har vår neste ved vår side. Det frimureriske arbeid begynner med erkjennelsen av at Skaperen er større enn det skapte, og at vi alle har et forpliktende forhold til de mennesker som omgir oss.

I menyen under «Fakta om frimureriet» finner du artikler som gir mer informasjon om forskjellige sider ved frimureriet og det å være medlem av Den norske Frimurerorden.

Et medlemskap for livet – en lære for livet

Frimureriet er så omfattende at det ikke kan tilegnes på én gang. Den enkelte frimurerbroder må derfor trinn for trinn leve seg inn i den frimureriske lære. Læremåten er så rik og taler så sterkt til den enkelte frimurerbroder, at den er tilstrekkelig til å beskjeftige ham resten av livet. Dette er grunnen til frimureriets oppbygning i 10 grader og kan betraktes som en trinnvis utviklingsprosess.

Frimureriet stiller visse krav til nye medlemmer

Et nytt medlem må bekjenne seg til den kristne religion, være fylt 21 år og ikke umyndiggjort. Han må ha et godt medborgerlig omdømme, uklanderlig vandel og gode seder, og hans økonomi må være slik at medlemskapet i Ordenen ikke vil være en belastning for søkerens eller hans families økonomi.

Fadderne spiller en viktig rolle

Innmeldelse i Frimurerordenen skjer etter en fastlagt prosess. En anmelder må på den søkendes vegne rette en henvendelse til logen om opptagelse. Som referanse skal det oppgis fire frimurerbrødre av III grad eller høyere. Er dette vanskelig, vil logen være behjelpelig med å finne en løsning. Anmelder og 1. referanse vil være den søkendes faddere ved opptagelsen.

Vi har laget et skjema du kan fylle ut med informasjon om deg selv for å anmode om medlemskap i Den Norske Frimurerorden, dersom du ikke kjenner noen som allerede er medlem. Dette finner du her: http://www.frimurer.no/bli-medlem 

Sist redigert fredag, 04 november 2022 21:08

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden