Bergen

Frimurernes Sangforening i Bergen

Juletrefesten 6. januar 2024 ble gjennomført til stor glede for store og små. Små og store barn i alderen 2 til 90 år (!) hadde funnet veien til Ordenshuset i Bergen. Vinterkulden klarte ikke å stoppe varmen blant festdekltakerne!

Skrevet av Egil Norvald Sulen, 2.tenor og sekretær.

Betraktninger året 2023 - noen strøtanker fra en 2. tenor. I 2025 blir Sangforeningen 150 år. Ved å lese litt historie om Sangforeningen i tidligere tider fikk jeg inspirasjon til å skrive ned noen betraktninger som jeg har registrert i de år jeg har vært medlem. Det må først sies at sangforeningen har gitt meg mye positivt påfyll. Jeg ble tatt opp som 2.tenor i 2013, altså for 10 år siden. Jeg har hatt 2 år som Ceremonimester og nå sekretær. Alle bør yte litt for å nyte.I 2016 opprettet jeg facebooksiden «Sangerloftet». Håper den har vært til glede og hygge for de som vil huske bakover og som er på facebook. Alle er ikke der. Det ble i mars 2015 (til 140 års jubileum) gitt ut en bok med teksten …..»at virke for sangens trivsel inden Logen»----- ført i pennen av daværende formann Erik Stensland.

En vigtig indtæktskilde for foreningen var salg af papiraffald. Fra Kristiania havde man faaet 6 indsamlingssække. Det blev hentet fra dem, der vilde sende foreningen det. God indtægt gav papiret, indtil modtageren i Trondhjem nægtede at tage mere, da hans lager var fuldt, og han ikke blev af med det. Grunden til den store indtækt af papiret er ikke mindst at tilskrive den omstændighed, at foreningen fik frit lagerrom hos enkelte brødre, f.ex. hos br. Brynildsen og Martin Allers, videre at den ved br. Brynildsens og br. Pettersens energiske arbeide fik det fragtfrit afsendt med ”Bergenske dampskibsselskabs” skibe. Til publikum blev der gjort opraab om at samle – foruden papir – ogsaa flaskekapsler. Her søgte man og at lette publikum ved at sende ud cigarkasser med foreningens merke trykt paa laaget. I disse skulde kapslene samles og naar de var fulde, vilde de blive afhentede. For at faa indtækten af kapsler høiere henvendte man sig til d’hr. kunstmalere med anmodning om at faa deres tomme farvetuber. Disse skulde nemlig indeholde rent tin og var af den grund mere værd end almindelige flaskekapsler.Til publikum blev der gjort opraab om at samle – foruden papir – ogsaa flaskekapsler. Her søgte man og at lette publikum ved at sende ud cigarkasser med foreningens merke trykt paa laaget. I disse skulde kapslene samles og naar de var fulde, vilde de blive afhentede. For at faa indtækten af kapsler høiere henvendte man sig til d’hr. kunstmalere med anmodning om at faa deres tomme farvetuber. Disse skulde nemlig indeholde rent tin og var af den grund mere værd end almindelige flaskekapsler.
Da man for fremtiden neppe kunde paaregne saa gode transaktioner af papir, som i 1894 – indtægten havde aaret før været noget mindre – maatte man begynde at se sig om efter andre ting. Et forsøg besluttedes med indsamling af gamle galoger. Disse mente man at skulde faa afsætte til fabrikker i England. I 1897 sees det, at man har sat sig i forbindelse med galogefabrikken i Drammen; men den havde dengang ikke faaet saadanne maskiner, at den kunde modtage brugte galoger.
Foruden de tidligere nævnte indtægtskilder optog man saakaldte ”passive” medlemmer som viste sin interesse for foreningen ved at betale en kontingent af kr. 5.00. I 1895 fik man en pen kontingent af ”passive”, idet 21 brødre meldte sig ind i foreningen. De passives tal var saaledes nu kommen op i 40, hvilket skulde ansees som tegn paa, at foreningen omfattedes med stor interesse af brødrene. Ballerne var dog den sikreste indtægtskilde.
Arrangementet med disse var imidlertid bleven saa omfattende, at sangforeningen henvendte sig til en del passive om 57 bistand (1897). Ved disses energi og arbeidskraft fik ballet det aar en ualmindelig stor tilslutning. Bidrag blev ogsaa tegnet paa nogen lister.
Frimurernes sangforening i Bergen har 150 års jubileum i 2025. Det er skrevet flere bøker om Sangforeningens historie og det vil i tiden frem til jubileumet komme en del «Gullkorn fra Sangforeningen"

Frimurernes Sangforening i Bergen bærer en over hundre år gammel tradisjon i vårt lokale frimureri. Sangforeningen gir viktige bidrag til logen, også sosialt. Det fremmer trivsel, både innad i foreningen og utad til øvrige brødre. Skal denne flotte tradisjonen fortsette, ønsker vi deg, kjære broder hjertelig og broderlig velkommen hvis du kan ha interesse i å delta i Sangforeningen. Du vil da bli en del av et flott og gledespredende felleskap.

Ta forbindelse med Geir Hordvik på tlf: 952 14 198. Han kan fortelle deg mer!

Fredag 20.mai var det dekket til Langbord og allsang på sangerloftet, med fokus på sangerbroder og husdikter Einar Ørsjes årelange produksjon av viser og sanger. Men kvelden skulle ikke forløpe helt som den snart 90 årige hovedpersonen hadde sett for seg.

Sangforeningen ble stiftet allerede i 1875. Vi blir etter sigende stadig bedre, og det gleder oss at vi nå er et av de større mannskorene i Bergen med ca. 60 aktive sangere i 2012. Vi har en klar strategi for å videreutvikle oss og har flere interessante prosjekter på planleggingsstadiet for de nærmeste årene. Tilbakemeldingene fra tilhørerne på konsertene våre blir stadig mer oppløftende, og vi ser at flere sangere fra andre mannskor i Bergen nå begynner å synge sammen med oss.

Vi synger titt...

Sangforeningen er opprettet først og fremst for å synge under arrangementer i regi av logene i Bergen

Et høydepunkt for oss er Aftenunderholdningen en søndags ettermiddag i slutten av april, der vi har offentlig konsert sammen med Frimurernes Orkester i logehuset.

I tillegg synger vi gjerne ved gudstjenester på Allehelgensdag, og vi blir av og til anmodet om å delta ved andre offentlige arrangementer som julekonserter og diverse støttekonserter til inntekt for gode formål.

Vekt på det sosiale

I tillegg til det musikalske vektlegger Sangforeningen den sosiale rammen rundt det musikalske. Vi arrangerer blåturer, ball, juletrefester og turer der våre kjære kan være med. Med uregelmessige mellomrom arrangeres det treff for korene i Bergen, Haugesund og Stavanger, der vi hygger oss stort sammen andre sangerbrødre. Ved alle arrangementene våre kan også vår store skare av gode, passive støttespillere delta...og det gjør mange av dem !

Nye sangere er velkommen

Alle frimurere kan melde seg som passive medlemmer, der de er hjertelig velkommen til å delta ved alle arrangementene våre.

Alle som er glad i godt kameratskap og musikk, og som har II-grad, er hjertelig velkommen som aktivt medlem i Sangforeningen. Du finner oss på det flotte nyoppussede Sangerloftet i logehuset i Jonas Reins gate 14, vanligvis tre onsdager i hver måned fra kl. 1830. Vi øver i to timer og hygger oss med en liten forfriskning og pølser etterpå. En gang i måneden møtes vi i stedet til langbord om fredagen kl. 1830, nyter god mat og drikke, synger og hygger oss.

Frimurernes Sangforening i Bergen på en vanlig øvelsesdag. Sangforeningen arbeider innen St. Johanneslogene Oscar t.d.s. Bjerge og Carl t.d.n. Løve, samt St. Andreaslogen Bjørgvin og Bergens Provincialloge.

 

 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden