Biblioteket er en viktig arena for læring, og en hovedressurs for all kunnskapssøking utenfor det som gis oss frimurere i arbeidsrommet. Paradokset er, tross alle tidsbesparende elektroniske hjelpemidler, har vi alle fått mindre tid. Dette har vi hensyntatt når ny struktur for Ordensbiblioteket skal etableres. Kjerneaktiviteten kan ikke lengre kun kan være å låne ut bøker. Biblioteket (les Kunnskapssenteret) skal bli en møteplass hvor visdom kan utveksles – gjennom utlån av litteratur, diskusjoner om frimureriske emner, foredrag og mye annet.

Alle skal således føle seg komfortable med, samt ha adgang til, opplæring, kunnskapsinnhenting og informasjonshåndtering gjennom fysiske og digitale bibliotek eller læringssenter. Med læringssenter menes kunnskap og læring som bygges på felles utnytting av samlinger og faglig kompetanse.

Kunnskaps- og opplæringsdirektoriet (KD) er et rådgivende organ for Ordenens Stormester, og skal gjennomføre oppgaver både når det gjelder forvaltning og formidling av frimurerisk kunnskap innenfor Den Norske Frimurerorden.

Direktoriets mandat er:

    • Å bistå landets loger, provincialloger og Ordenens direktorier i deres arbeid med planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak innenfor kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling.

    • Å vurdere og utvikle Ordenens overordnede mål og strategi for kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling på alle plan i Ordenen, herunder å evaluere de til en hver tid iverksatte tiltak.

    • Å samordne og koordinere direktoriets underliggende enheter slik at arbeidet gir de best mulige resultater for Ordenen. 

 

Direktoriets hovedoppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden. Direktoriet ledes av Ordenens Bannerfører (OBF). Direktoriet er organisert i tre enheter: Ordenens kunnskapssenter, som består av bibliotekvirksomheten sentralt og lokalt og utgiverseksjonen, Ordenens opplæringsvirksomhet og Ordenens Historiske Samlinger, som består av Ordenens Historiske Arkiv, herunder Billedarkivet og Musikkhistorisk arkiv og Museumsvirksomheten. Direktoriets utviklingsenhet ligger i stab, direkte under OBF. Sekretariatet tar seg av felles funksjoner for hele direktoriet.

Direktoriets enheter:
-Ordenens Kunnskapssenter
-Ordenens Opplæringsvirksomhet
-Ordenens Historiske Samlinger

I tillegg er følgende virksomheter organisert i stab:
-Direktoriets utviklingsenhet
-Direktoriets sekretariat.

Direktoriets hovedoppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden. Direktoriet ledes av Ordenens Bannerfører (OBF). Direktoriet er organisert i tre enheter: Ordenens kunnskapssenter, som består av bibliotekvirksomheten sentralt og lokalt og utgiverseksjonen, Ordenens opplæringsvirksomhet og Ordenens Historiske Samlinger, som består av Ordenens Historiske Arkiv, herunder Billedarkivet og Musikkhistorisk arkiv og Museumsvirksomheten.  Direktoriets utviklingsenhet ligger i stab, direkte under OBF. Sekretariatet tar seg av felles funksjoner for hele direktoriet.
 
Direktoriets enheter:
-Ordenens Kunnskapssenter
-Ordenens Opplæringsvirksomhet
-Ordenens Historiske Samlinger
I tillegg er følgende virksomheter organisert i stab:
-Direktoriets utviklingsenhet
-Direktoriets sekretariat.

Den Norsk Frimurerordens Lover og direktoriets instruks er grunnlaget for direktoriets oppgaver, mål og virksomhet. Direktoriet ledes av OBF, som inngår i Ordenens ledelse, og som rapporterer til OSM. Ut fra dette har Kunnskapsdirektoriet det sentrale ansvaret i Ordenen for innhenting, forvaltning, videreutvikling og formidling av frimurerisk og annet relevant kunnskapsmateriale.

Kunnskapsdirektoriet skal være Ordenens og logenes naturlige rådgiver og samarbeidspartner innenfor det angitte ansvarsområdet.

Kunnskapsdirektoriets primære målgruppe er alle landets loger.

Organisasjonens medarbeidere skal oppfattes som kompetente, engasjerte og tilgjengelige.

Dette er en fristilt gruppe brødre som skal tenke langsiktige, kreative og nyttige tanker til Kunnskapsdirektoriets beste.

Målet er å drive kontinuerlig forbedring av organisasjon, ledelse og «produkter».
Enheten rapporterer til OBF og skal være et sted han kan søke råd og be om utredning av ideer og problemstillinger. Den skal ellers samarbeide tett og konstruktivt med alle enheter i KD og bidra til at KD som helhet blir best mulig. Utviklingsenheten er også et ressurssenter hvor det kan trekkes på enkeltmedlemmers kompetanse, for eksempel som foredragsholdere, forfattere og lignende.

Dette er en fellesfunksjon for hele direktoriet og ivaretar bl.a. sekretærfunksjoner, økonomiforvaltning og kommunikasjon, herunder direktoriets hjemmeside.

Kontaktinformasjon:
Telefon:
909 58 480

E-post:  
 

Kunnskapssenteret er en viktig arena for læring, og en hovedressurs for all kunnskapssøking utenfor det som gis oss frimurere i arbeidsrommet. Paradokset er, tross alle tidsbesparende elektroniske hjelpemidler, har vi alle fått mindre tid. Dette har vi hensyntatt når ny struktur for Kunnskapssenteret nå etableres. Kjerneaktiviteten skal ikke lengre kun kan være å låne ut bøker. Kunnskapssenteret skal bli en møteplass hvor visdom kan utveksles – gjennom utlån av litteratur, diskusjoner om frimureriske emner, foredrag og mye annet.

Alle skal således føle seg komfortable med, samt ha adgang til, opplæring, kunnskapsinnhenting og informasjonshåndtering gjennom fysiske og digitale bibliotek eller læringssenter. Med læringssenter menes kunnskap og læring som bygges på felles utnytting av samlinger og faglig kompetanse.

Omorganiseringen i Kunnskapsdirektoriet medførte at det ble opprettet en ny enhet som har fått navnet Ordenens Historiske Samlinger. Enheten består av Historisk Arkiv og Museet, samtidig flyttes Billedarkivet fra Informasjonsdirektoriet og blir en del av den nye enheten. Musikkhistorisk arkiv er under etablering og vil også bli lagt inn her. Enheten består dermed av følgende seksjoner:

Ordenens Historiske Arkiv som er en samling arkivalia helt tilbake fra 1740-årene og frem til i dag. Her finnes stort sett arkivalia fra Stamhusets loger og Ordenens direktorier.

Billedarkivet er et digitalt arkiv med eldre fotografier og frem til i dag. Det består av ca 4-5000 bilder, men er dessverre lite søkbart.

Musikkhistorisk arkiv er under etablering og består av noter, notealbum og korrespondanse vedr musikken i logen. Arkivet har en relativt stor samling håndskrevne originalnoter.

Ordenens Museum med vesentlig rituelle gjenstander og eldre fotografier. Museet har en utstilling i Stamhusets vestibyle.

Enheten vil bli ledet av en Storantikvar. Stillingen er foreløpig vakant, men leder av Historisk Arkiv, Lyder Marstrander, vil fungere i stillingen frem til den blir besatt.

Musikkhistorisk arkiv skal ta vare på noter og annet arkivalia som vedrører musikken i frimureriet. Arkivet har en relativt stor samling med håndskrevene noter med frimurermusikk. Arkivet er under etablering og er derfor interessert i å få noter, både trykte og håndskrevne, med frimurermusikk og bilder fra konserter og andre musikalske begivenheter.

Musikkhistorisk arkiv ledes av Thor Skott Hansen.

Henvendelser kan skje til e-mail: 

Side 1 av 2