Fellesgaven

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2019 blir gitt til Foreningen for barnepalliasjon, som tilskudd til å videreutvikle deres tilbud til alvorlig syke barn med kort forventet levetid.

Foreningen satte umåtelig stor pris på gaven og her bringer vi foreningens takk, som er publisert i ulike organer:

– Dypt takknemlig!

«I slutten av mai mottok Foreningen for barnepalliasjon en skikkelig gladmelding om at vi tildeles Frimurerlosjens fellesgave for 2019. Begrunnelsen fra Frimurerlosjen er at Foreningen for barnepalliasjon synes å være en seriøs og faglig sterk organisasjon, som arbeider for et formål som ikke er tilfredsstillende ivaretatt av andre instanser. Midlene er øremerket og skal gå til å kompetansebygging, både ved å bedre det eksisterende helsevesenets kompetanse på barnepalliasjon, og for å bygge opp et sterkt fagmiljø ved det fremtidige barnehospicet. Samt også til å lage en håndbok til pårørende.

Frimureriet har tradisjonelt hatt nødlidende barn som en spesiell målgruppe for sin velgjørenhetsvirksomhet, og ser på Foreningen for barnepalliasjon som en verdig videreføring av dette. Gaven har de siste årene vært på en million kroner, og skal overrekkes 2. november. Samtidig skal FFB markere 10 år som forening med en jubileumsmiddag der TV2-profil Solveig Kloppen blir konferansier. Dette blir en flott markering der flere spennende gjester vil være tilstede, og det blir både auksjon og musikk med Maria Arredondo og Torstein Sødal.

Norske barn som dør av alvorlig sykdom, er vårt største tabu Generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, er dypt takknemlig for denne gaven og sier at det er den største foreningen har mottatt noen gang.

– Vi jobber i et svært tabubelagt område. Våre medlemmer dør, og mange har svært sjeldne sykdommer og tilstander de ikke vil overleve. Vi jobber i et svært krevende område, og etiske hensyn går foran pengeinnsamling og kampanjer. Vi merker at dette er et tema mange ikke vil, eller ønsker å forholde seg til. Vi som forening kan verken love kur eller helbredelse for disse barna, men vi jobber knallhardt for å få barnepalliasjon som en integrert tjeneste i alle deler av helsesektoren.»

Foreningen for barnepalliasjon

Hva er palliasjon – og barnepalliasjon?

Verdens helseorganisasjon definerer palliasjon slik:

«Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg hverken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.»

Palliasjon i Norge er kjent fra virksomheten ved de forskjellige hospice-avdelinger, og enheter for lindrende behandling ved våre sykehus. Alle disse enhetene er innrettet for behandling av voksne pasienter. Ingen av dem har noe tilbud til de yngste pasientene. Alvorlig syke barn med kort forventet levetid representerer særlige utfordringer for alle involverte. Vi har pr. i dag ikke noen avdelinger i Norge for å ivareta disse barna og deres pårørende.

Foreningen for barnepalliasjon beskriver sin virksomhet slik:

«Foreningen for barnepalliasjon FFB er en nasjonal ressurs for helsepersonell som arbeider eller ønsker å arbeide med barnepalliasjon. Vi arbeider for at alvorlig, kronisk, syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien. Som organisasjon jobber vi kontinuerlig med informasjon, kunnskap og opplysningsarbeid og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helse¬personell. Vi arrangerer konferanser, kurs og fagdager i kommuner, ved universiteter og høyskoler. Vi kan også komme til dere og arrangere fagdager.»

 

Hva Foreningen for barnepalliasjon kan tilby

Foreningen for barnepalliasjon er et kompetansemiljø som har tilbud til helsepersonell, studenter og pårørende over hele landet, bl.a.:

  • Veiledning og rådgivning
  • Konsulenttjenester
  • Foredrag, fagdager
  • Prosjekter og kompetansehevende tiltak
  • Kurs, seminar og konferanser innen barnepalliasjon
  • Studieturer for helsepersonell med faglig innhold
  • Workshops for både helsepersonell og pårørende

 

Barnehospice i Kristiansand

Barnehospice

Et hospice er en institusjon som har spesialisert seg på å gi et tilbud til pasienter i livets sluttfase. Hospicefilosofien innebærer et helhetlig omsorgstilbud rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov av fysisk, psykisk, sosialt, åndelig og eksistensiell karakter.

Foreningen for barnepalliasjon har i ti år arbeidet for at Norge skal få sitt første barnehospice, et avlastende hjem utenom hjemmet med fokus på økt livskvalitet for familier der et barn har uhelbredelig sykdom med kort forventet levetid. Planen er å etablere et slikt tilbud i tilslutning til Sørlandet Sykehus i Kristiansand, som en del av Helsebyen Eg. Foreningen har inngått en intensjonsavtale med Kristiansand kommunes næringsselskap om å prosjektere, bygge og eie bygningen, og man har et begrunnet håp om at det skal bevilges midler til driften gjennom statsbudsjettet.

Norges første barnehospice kan stå ferdig i 2022. Det er tenkt som et integrert, nasjonalt kompetansesenter. Gjennom forskning, kompetanseutvikling, fagutvikling, nettverksutvikling og organisering av tjenesten, er formålet å bidra til at pasient og pårørende får et best mulig behandlings og omsorgstilbud, uavhengig av bosted.

Velgjørenhetsdirektoriet fant at dette formålet oppfyller alle de oppsatte kriteriene for Ordenens fellesgave. Foreningen for barnepalliasjon ønsker å anvende midlene til:

  • Kompetansebygging, både ved å bedre det eksisterende helsevesenets kompetanse på barnepalliasjon, og for å bygge opp et sterkt fagmiljø ved det fremtidige barnehospice.
  • Revisjon og nyutgivelse av foreningens veiledningshefte for foreldre og andre pårørende til alvorlig syke barn.

Foreningen for barnepalliasjon synes å være en seriøs og faglig sterk organisasjon, som arbeider for et viktig formål som ikke er tilfredsstillende ivaretatt av andre instanser.

Velgjørenhetsdirektoriet er særdeles tilfreds med at Ordenens Stormester fulgte vår anbefaling og besluttet å tildele fellesgaven til dette viktige formålet. Vi håper at brødrene igjen viser sin giverglede ved den øremerkede innsamlingen til høsten. Fellesgaven skal overrekkes ved en seremoni i Kristiansand i november.

Les mer om Foreningen for barnepalliasjon

Vi har mottatt dette brevet fra Sykehusklovnene: Da Sykehusklovnene fikk beskjeden om at Frimurerordenen hadde valgt Sykehusklovnene som mottaker av Fellesgaven 2018, stod jubelen i taket på Sykehusklovnenes kontor på Sentralen, og av flere grunner. For det første var det en fantastisk sum penger! For det andre ga det oss muligheten til å satse målrettet på et såkalt prosedyre prosjekt som betyr å bistå helsepersonell i den medisinske behandlingen slik at den går lettere og bedre for pasientene.

14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i gammel tid, da barn som ikke hadde noen voksen person til å forsørge og beskytte seg, kunne gå en særdeles utfordrende fremtid i møte», sa Bjørn O. Bergholtz.

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta Frimurerlogens fellesgave i 2016.

Må si vi er glade for å kunne vise dere at vi har fått mye ut av pengene.

Ordenens fellesgave på 1.000.000,-, ble for 2017 overrakt foreningen For Fangers Pårørende i en høytidlig seremoni i Stamhuset 12. desember.

Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz holdt talen under i anledning overrekkelsen:

Velkommen til Den Norske Frimurerordens Stamhus og til utdeling av Fellesgaven for 2016.

DNFO er en selvstendig orden som på kristen grunn arbeider for menneskets forbedring og foredling. Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet

I alle logemøter samles det inn penger til humanitære formål. En del av disse innsamlede midlene formidler vi hvert år i form av en felles gave.

Landsgruppen av helsesøstre NSF ble valgt i år, og vi er glade for å ønske dere som representerer denne uegennyttige og ideelle organisasjonen velkomne til denne sammenkomsten. Vi er hvert år opptatt av å finne et formål som er båret av verdier som vi kjenner slektskap med og gjerne vil støtte. Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år.

Det er en stor glede for meg å overrekke Fellesgaven 2016 på 1 million kroner til Landsgruppen av helsesøstre NSF. Vi ønsker dere lykke til i det viktige arbeidet dere står midt oppe i.

Det er alltid med glede og stolthet vi ønsker velkommen til dette prektige huset som kalles Den Norske Frimurerordens Stamhus. Huset ble bygget i 1894, men det hadde da allerede vært frimurerisk virksomhet i Norge i nesten 150 år. Fra den spede begynnelse i 1749 på Ladegaardsøen, i den nåværende Kongsgården, har frimureriet i Norge utviklet seg slik at vi nå har ca. 16 000 medlemmer fordelt på 94 loger og et antall mindre enheter over hele landet.

La meg si litt om hva vi holder på med her i huset.
Sammenfattet i få ord kan man si at det arbeid som utføres i våre loger handler om personlig utvikling på et kristent grunnlag. Efterhvert som man forfremmes opp gjennom gradene, gir frimureriets ritualer den enkelte broder anledning til å reflektere over sitt forhold til seg selv, til sine medmennesker og til sin Gud.

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media. Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker. Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det livet som så vidt er begynt. Mellom 5 – 15 spedbarn blir hvert år i Norge alvorlig skadet av såkalt «Shaken Baby Syndrom».

«Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år», sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Milliongaven vil bli overrakt til Landsgruppen av Helsesøstre ved en høytidelighet tirsdag 6. des. kl. 1200 i Stamhuset til Den Norske Frimurerorden i Oslo. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurere over hele landet

«Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn», sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Les Ordenens Stormesters tale her.

Les Ordenens Administrators tale her.

For ytterligere informasjon:

Kristin Waldum Grevbo, leder, Landsgruppen for helsesøstre, 412 20 9 77 -

Helge Qvigstad, Pressetalsmann Den Norske Frimurerorden – 913 55 8 55 -

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media.  Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker.  Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det livet som så vidt er begynt.  Mellom 5 – 15 spedbarn blir hvert år i Norge alvorlig skadet av såkalt «Shaken Baby Syndrom».

«Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger.  Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere.  Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år», sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Milliongaven vil bli overrakt til Landsgruppen av Helsesøstre ved en høytidelighet tirsdag 6. des. kl. 1200 i Stamhuset til Den Norske Frimurerorden i Oslo. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurere over hele landet.

«Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn», sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Ordenens Stormester har besluttet at Ordenens fellesgave 2016 skal gis til Landsgruppen av helsesøstre, Norges Sykepleierforbund. Fellesgaven er øremerket deres arbeid for å forebygge vold mot barn i første leveår.

I samsvar med Forskrift nr 17/2016 om innsamlinger og velgjørenhet skal innsamling til fellesgaven foretas i alle loger, broderforeninger og frimurergrupper i det første møtet i laveste grad efter 1. november. Ordenen ber om at dette gjennomføres, og at ovenstående tekst oppleses på de siste to-tre møtene før innsamlingen

Side 1 av 4