Hvordan blir man medlem?

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Du kan også sende inn en henvendelse om medlemskap direkte til oss.

Om du er interessert i medlemskap må du henvende deg til en frimurer du kjenner og som er villig til å være anmelder. Det å søke om medlemskap er et fullstendig fritt valg, ingen skal overtales til bli medlem. Det dreier seg om et høyst personlig forhold.

Kriterier for medlemskap

Du må ha fylt 24 år.

Du må kunne gi din tilslutning til den kristne tro.
I våre lover står det: «Den Norske Frimurerorden, som en frittstående og selvstendig orden, krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem.» Frimureriet påtvinger imidlertid ikke sine medlemmer noen bestemt kristen trostolkning. De forpliktelser medlemskapet innebærer, er i ett og alt forenlig med alminnelige samfunnsmessige, kristne og moralske forpliktelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sin egen tradisjon, sine egne referanser og sin egen trosoppfatning. Les mer om dette i vår brosjyre På kristen grunn.

God vandel.
Du kan ikke være dømt til ubetinget frihetsstraff, sikring eller forvaring eller være frifunnet for straffbar handling på grunn av utilregnelighet. Hvis domfellelsen gjelder ungdomsforbrytelser eller ligger langt tilbake i tid, kan man likevel vurdere om søknaden skal behandles.

Ordnet økonomi.
Du må være i stand til å ivareta dine økonomiske forpliktelser.

Ordenen tar bare opp menn.
Den Norske Frimurerorden tar bare opp menn som medlemmer, men det finnes også loger for kvinner, f.eks. Maria-ordenen.

Kjenner du ingen frimurere?

Dersom du ikke kjenner noen som er frimurere, ta kontakt med din lokale St. Johannesloge.

Åpne informasjonsmøter

Mange av våre St. Johannesloger arrangerer åpne informasjonsmøter der du som er interessert kan få svar på mange spørsmål rundt det å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Disse møtene er også en fin anledning for den enkeltes livsledsager til å få mer informasjon om vår virksomhet.

Før du tar kontakt

Vi oppfordrer deg til å tenke nøye gjennom din beslutning før du henvender deg til oss om medlemskap. Frimureriet er et livslangt arbeid på din personlighetsutvikling.

    • Sett deg nøye inn i den informasjonen som finnes på disse nettsidene, slik at du vet så mye som mulig om hva du går inn i.

    • Du bør også lese Lover for Den Norske Frimurerorden – denne fås ved henvendelse til Ordenen eller din lokale loge.

    • Din samboer eller ektefelle må være informert om ditt ønske om medlemskap og bør involveres i prosessen. Dette er viktig, slik at medlemskapet er til gavn for begge parter.

Henvendelse vedrørende medlemskap

Vi har laget et skjema du kan fylle ut med informasjon om deg selv for å anmode om medlemskap i Den Norske Frimurerorden, dersom du ikke kjenner noen som allerede er medlem.

Klikk her for å komme til henvendelsskjema

Sist redigert mandag, 25 oktober 2021 16:40