Nordland fylke ble, sett med frimureriske øyne, delt for noen år siden. En del sogner til Trondheim Provincialloge, og en til Provinciallogen i Tromsø. Det samarbeid og vennskap som alltid har eksistert over Saltfjellet, er imidlertid like sterkt. Utveksling av embedsverk mellom Mo i Rana og Bodø er ett av de tiltak som holder vennskapet i hevd. Samarbeidet gjelder logene både Johannes- og Andreas-skiftet. 2. mai 2018 er det St. Andreaslogen Hålogaland sin tur til å besøke Mo, og St. Andreaslogen Helgeland. Et fulltallig embedsverk reiser over Saltfjellet for å lede et møte i VI grad. De bringer også med seg en recipient.

Siden Ordførende Mester i St Andreaslogen Hålogaland, Olav Andreassen, samme dato deltar på møtet for Ordførende Mestre i Tromsø, ledes brødrene fra Bodø av Deputert Mester, Erik Banks. De som kjenner Erik, forstår at representasjonen i Mo er i de beste hender.

Jeg oppfordrer frimurerbrødre som har anledning, til å møte opp. Møtet på Mo begynner kl 1830.

Med broderlig hilsen

Olav Andreassen