Begravelseskassen av 1899 for Frimurere

Av frimurerbrødre ble det 1. juni 1899 opprettet ”Frimureres Selvhjælpsforening”, hvilket navn i 1948 er forandret til Begravelseskassen av 1899 for Frimurere. Begravelseskassen som er organisert som en medlemsforening blant norske frimurere, har som formål å sikre medlemmenes etterlatte et kontantbeløp så snart dødsfallet er blitt kjent.

Begravelseskassen styres etter forsikringsmessige prinsipper og fastsettelse av forpliktelser og årsresultat gjøres i samråd med kvalifisert livsforsikringsaktuar.

YTELSER Kontantbeløpet som fra 27. april 2016 er på kr 7 000,- består av en garantert del på kr 4 000,- og en ugarantert del på kr 3 000,-. Den siste delen er en funksjon av kapitalavkastningen på medlemmenes midler. Beløpet utbetales uavhengig av avtaleår og / eller alder. Frem til fylte 69 år kan medlemmer også inngå avtale om ”Tilleggsbidrag” som utgår med samme beløp som det ordinære gravferdsbidraget.

Hvis man tegner seg for alle fem avtalene (hovedavtale + fire tilleggsavtaler) så er maks utbetaling pr 3. april 2019 på kr 35 000,-

MEDLEMSKAP I Begravelseskassen kan bare opptas medlemmer av Den Norske Frimurerorden som ved opptakelsen er bosatt i Norge og ikke har fylt 70 år. Ved opptak avgir medlemmet kun en egenerklæring om: ”at søkeren så vidt han kjenner til, er sund og frisk og ikke har noen svakhet eller sykdom som antas å kunne fremkalle en tidlig død”.

INNBETALINGER / PREMIER

Innbetaling skjer fra 3.april 2019 enten en gang for alle (engangspremie) ved innmeldelsen. De som ved innmeldelsen har fylt 60 år, må betale beløpet en gang for alle. For avtale om ”Tilleggsbidrag” er det kun adgang til engangsinnbetaling.

Innbetalingsbeløpet er pr. 3. april 2019:

BG
Begravelseskassens styre har fullmakt til å endre ugaranterte ytelser, premiesatsene og / eller fastsette administrasjons / fakturagebyr.

Innmelding i Begravelseskassen kan gjøres ved å kontakte Forretningsfører Joe R. Svelland på mobil 940 06 771 eller pr brev til Postboks 506, 0105 Oslo.

Styret i Begravelseskassen pr. 3. april 2019:
Styreleder Roar Thoresen
Nestleder Ronny V. Pettersen
Styremedlem Arve G. Myrvang
Bernt Nissen
Ulf Bakke
Varamedlem Arve Aanes Johansen
Sven Erik Ottersen
Forretningsfører Joe R. Svelland
St. aut. Revisor Rolf Kristian Arnesen
Revisor Erling Sandberg
Sist redigert mandag, 15 mars 2021 21:50