Ordenens kanselli

Stormesteren har i Det Store Råd 26. mai 2016 godkjent en ny versjon av Lover for den Norske Frimurerorden.

Den nye versjonen blir foreløpig ikke trykket i bokform, men er lagt ut på MIN SIDE (uten forskrifter) slik at alle brødre kan lese de oppdaterte lovene.

Den siste trykte versjonen av lovene kom i 2010 og er foreldet når det gjelder detaljer. Hovedinnholdet og hovedbudskapet er imidlertid ikke endret og boken kan i hovedsak fortsatt brukes.

Mandatet for lovrevisjonen var å gjennomgå de eksisterende lover og fremlegge forslag til endringer og forenklinger. De lovbestemmelser som er blitt vedtatt etter 2010 måtte rimelig nok også tas med.

Utover dette skulle det ikke foretas «materielle» endringer, man skulle altså ikke endre lovenes innhold og spesielt ikke i de to første kapitlene.

Siktemålet med arbeidet var å gi lovene en helhetlig og logisk oppbygging, harmonisere bestemmelsene og bidra til forenkling. Målet var også å flytte detaljbestemmelser ut av lovene til forskrifter, slik at selve lovverket kunne bli mer robust. Det er enklere å endre en forskrift enn en lovparagraf.

Først litt om Ordenens felles medlemssystem: FriSak

Som mange av brødrene vet har det i de siste årene skjedd en rivende utvikling av vårt felles medlemssystem, FriSak.

Fra å være en ren database med registreringer av brødrenes personlige data, gradsutvikling og embeder, er FriSak etter hvert blitt mye mer. Etter at Stormesteren i begynnelsen av 2013 bestemte at FriSak skulle være Ordenens felles system for medlemsadministrasjon, har flere nye funksjoner er kommet til.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden