DNFOs Nevnd for frimurerisk forskning

I instruksen er det fastsatt at Nevnden skal:

1. Ved granskning av tilgjengelige kilder kartlegge frimureriets symbolikk og ritualer, samt dets og Ordenens historie og gjennom dette være et organ for kvalitetssikring i Ordenen.

2. Bistå direktoriene, Ordenens øvrige sentrale institusjoner og andre med undersøkelser i Ordenens arkiv, i litteraturen og med introduksjon overfor tilsvarende miljøer i utenlandske storloger, angående aktuelle spørsmål.

3. Godkjenne manuskripter og andre læringsmidler som publiseres, og av Ordenens bibliotek lånes ut og også tilbys bibliotekene i loger og broderforeninger.

4. Godkjenne jubileumsskrifter og andre publikasjoner som en loge eller broderforening ønsker å utgi offentlig.

5. På eget initiativ ta opp saker av frimurerisk interesse.

 

Har du et manuskript?

Nevnden er av Ordenens Stormester bemyndiget til å godkjenne mangfoldiggjøring av frimureriske skrifter herunder elektronisk baserte publikasjoner, jfr Den Norske Frimurerordens Alminnelige Lovers Annet Kapittel § 18.

Har du holdt en instruksjonstale eller foredrag som du mener bør bli tilgjengelig for brødre også utenfor din egen loge? Da oppfordres du til først å ta en innledende kontakt til .

Det vil da bli avtalt hvorledes du skal sende inn ditt materiale for å få det vurdert med sikte på godkjenning og eventuelt distribusjon gjennom Ordensbiblioteket til landets logebiblioteker.

Kanskje omhandler nettopp ditt manuskript et frimurerisk tema som er dårlig eller mangelfullt dekket i bibliotekenes utvalg i dag?

 

Aktuelle prosjekter i Nevnden

    • Nevnden vurderer til en hver tid nye manuskripter om frimureriske emner, med sikte på at de eventuelt skal mangfoldiggjøres og gjøres tilgjengelig i logenes biblioteker.

    • Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som gjennomgår Fundamentalkonstitusjonens bøker med sikte på justering i samsvar med de opprettinger i ritualene som nylig er gjennomført.

    • Det pågår for tiden et arbeid med å identifisere sentrale læreemner i de ulike grader i form av en egen læreplan.

Sist redigert onsdag, 23 mars 2016 12:39