Omtanke og omsorg overfor sine medbrødre og alle medmennesker er en sentral del av det å være frimurer. Brodertjenesten i Loge Sirius gir brødrene en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at det har gitt dem mye tilbake.

Brodertjenesten hviler på at man har en kjærlighet til hverandre som brødre, og som gjør at man vil forsøke å være til hjelp. Alle skal vite at logen er der for dem, og at logen føler ansvar for hver enkelt broder. Alle brødre er en del av broderkjeden. For at den skal være sterk, må hvert enkelt ledd være sterkt.

St. Johanneslogen Sirius fyller i år 70 år. Det hele startet da Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var direktør, fhv. sogneprest Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet og drevet av frimurere i Den Norske Store Landsloge.

På et møte i Moss Hotell ble det 27. november 1900 med 16 frimurerbrødre tilstede enstemmig vedtatt å søke om å få opprettet en broderforening. Da godkjenningen forelå ble det konstituerende møtet holdt i Moss Hotell 10. mai 1902. Embetsmenn ble valgt og direktør F. W. Schmidt ble foreningens første formann. Han holdt et foredrag på dette møtet med tittelen "Betydningen av foreningens opprettelse for herværende brødre".

Ved innvielsen i 1950 leide Loge Sirius lokaler i Moss Hotel. Etter at eieren døde, solgte enken hotellet i 1969. Den nye eieren brøt kontrakten og leiet ut spisesal, selskapslokaler og garderobe til bingospill. Logen ønsket ikke å gå til rettssak.

Selv om det gjensto nesten 10 år av kontraktstiden med hotellet, oppnevnte daværende OM Oddgeir Hagen-Viskum høsten 1970 en finans- og huskomité til å planlegge loge i eget hus. Det ble på et tidlig tidspunkt klart at et nybygg av en størrelse logen trengte, for en stor del måtte baseres på dugnad. Logebrødre stilte seg da også til disposisjon. Erik Thoring påtok seg oppgaven som arkitekt og Carsten Lund Stenmark som bygningsteknisk konsulent.

Mange eiendommer ble undersøkt, men etterhvert samlet interessen seg om 2 naboeiendommer i Byfogd Sandbergsgate, nr. 10 og 12. Siden eiendommene lå i et villastrøk, ble søknad om prinsipiell godkjennelse sendt kommunen. Godkjenning ble gitt og begge eiendommene ble innkjøpt høsten 1972.

Fiducia er et trivselstilbud til alle eldre frimurere og enker etter frimurere, samt Marialogens eldre medlemmer (eldre = pensjonister).

Det er ingen medlemskontingent, men det betales inngangspenger for å dekke maten som serveres på møtene.

Det er alltid foredrag eller underholdning og møtet avsluttes med loddtrekning. Overskuddet går i sin helhet tilbake til deltagerne, enten som bidrag til reiser eller annen felles hygge.

Grunntanken ved stiftelsen av Fiducia, er å skape et uformelt samlingspunkt for den eldre generasjon, der det sosiale innhold er av største betydning. Formålet er å nå de som kanskje ikke har så stort nettverk og skape en møteplass og et lite lyspunkt i den grå hverdagen. Det avholdes 4 møter i året.

I tillegg arrangeres det turer og utflukter en til to ganger i året, gjerne en 4-5 dagers tur på våren og en dagstur tidlig på høsten eller ettersommeren.

Første møtet i Fiducia, Moss, ble avholdt 18. desember 1979 og vi har dermed passert 40 år. Fiducia i Stamhuset ble stiftet i november 1969 mens Bernhard Paus var Ordenens Stormester.

Kontaktinformasjon:

Formann:       Odd Bakke, 90553331, e-post:  

Nestformann: Per Erik Claussen 91750970, e-post:

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Ordenen har nå fått to fine brosjyrer, hhv. "Frimureri - egenutvikling og broderskap" og "På kristen grunn".  Disse gir et godt grunnlag for å orientere generelt om hva frimureri er og hvilket grunnlag vi har.

For den enkelte loge, er det mange ganger behov for en brosjyre som orienterer om virksomheten til den logen spesielt. I St. Johanneslogen Sirius har derfor Informasjonsutvalget utarbeidet en egen liten brosjyre på 6 sider "Frimureri - undring under stjernehimmelen!". Brosjyren har 5 fine fotografier fra lokaler og aktiviteter.

Fire Sirius-brødre ble tildelt Logens Honnørtegn for sin store innsats over mange år for vår loge. Bildet viser samtlige Sirius-brødre med Honnørtegn, inkludert noen som har fått sitt tegn tildelt av andre loger. De fire som nå fikk Honnørtegnet sitter på første rad sammen med Ordførende Mester. Fra venstre i første rad: Runar Thøgersen, Egil Fuglum, Ordførende Mester Leif Gjerstad, Per Arne Grytdal og John Borge Aastorp.

Frimurere skal ikke la møter i Ordenen erstatte kirkegang i den kirke hvor den enkelte har sin tilknytning. Vi er likevel glade for at vi i SIRIUS en gang i året samlet kan få møtes til kirkegang for å minne hverandre om Kirkens betydning for Ordenen.

Det er vårt ønske at Kirken også må se på Ordenen som en samarbeidspartner i å ta vare på tradisjoner og budskap som fortsatt kan og bør være av betydning for mennesker. Frimureriet og Kirken har her en felles oppgave i dagens samfunn.

Om livets store mysterium vet vi ingenting, men som frie murerbrødre har vi plikt til å tro, rett til å håpe og en enestående mulighet til å lære – til å lære det vi kaller Den Kongelige Kunst – ved å lære for livet gjennom et eldgammelt frimurerrituale.

Frimureriet er ikke alltid like lett tilgjengelig. For å kunne fordype seg i dets innhold, har Loge Sirius en egen studiegruppevirksomhet – et tilbud til alle brødre hvor de i sosiale former og gjennom selvstudier og diskusjoner, hurtigere kan tilegne seg kunnskaper om og innsikt i frimureriets verdigrunnlag, læremåte, ritualer og historie.

Den 14. mai 2014 ble det avholdt høytidsdag i loge Sirius. 143 brødre hadde funnet veien til vår loge denne kvelden. På vegne av Ordenen stilte Ordenens Storsekretær Harald Anton Øien.

Etter et vel gjennomført møte i I grad overrakte Delegert Mester Jens Kristian Aamold et nytt sverd til Ordførende Mester Leif Gjerstad. Dette var finansiert av gaver og loddsalg blant brødrene. Det gamle sverdet ble etter lang og tro tjeneste, overrakt tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen for at han skulle bevare det gamle sverdet i Logens samlinger.