St. Johanneslogen Sirius fyller i år 70 år. Det hele startet da Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var direktør, fhv. sogneprest Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet og drevet av frimurere i Den Norske Store Landsloge.

På et møte i Moss Hotell ble det 27. november 1900 med 16 frimurerbrødre tilstede enstemmig vedtatt å søke om å få opprettet en broderforening. Da godkjenningen forelå ble det konstituerende møtet holdt i Moss Hotell 10. mai 1902. Embetsmenn ble valgt og direktør F. W. Schmidt ble foreningens første formann. Han holdt et foredrag på dette møtet med tittelen "Betydningen av foreningens opprettelse for herværende brødre".

Onsdag 5. februar 2020 kommer vår vennskapsloge Kolbein til den opgaaende Sol i Oslo på besøk til Loge Sirius. Embedsmennene fra Kolbein skal i den anledning gjennomføre et møte etter Polarstjernesystemets ritual.

Loge Kolbein er i dag en av fire loger i Den Norske Frimurerorden som arbeider etter Polarstjernesystemet. Dette systemet kom opprinnelig hentet fra Storlogen Zur Sonne i Bayreuth i Tyskland og kom til Norge i 1880-årene. Loge Kolbein ble opprinnelig opprettet på Lillehammer i 1891, men flyttet til Kristiania i 1915.

Etter krigen sluttet Polarstjernelogene seg til Den Norske Frimurerorden. Fra det tidspunkt kunne brødre fra disse logene gå videre til høyere grader. I 1961 flyttet Polarstjernelogene inn i Stamhuset.

Vi ønsker alle vel møtt til en lærerik og litt annerledes kveld i logen.

Ved innvielsen i 1950 leide Loge Sirius lokaler i Moss Hotel. Etter at eieren døde, solgte enken hotellet i 1969. Den nye eieren brøt kontrakten og leiet ut spisesal, selskapslokaler og garderobe til bingospill. Logen ønsket ikke å gå til rettssak.

Selv om det gjensto nesten 10 år av kontraktstiden med hotellet, oppnevnte daværende OM Oddgeir Hagen-Viskum høsten 1970 en finans- og huskomité til å planlegge loge i eget hus. Det ble på et tidlig tidspunkt klart at et nybygg av en størrelse logen trengte, for en stor del måtte baseres på dugnad. Logebrødre stilte seg da også til disposisjon. Erik Thoring påtok seg oppgaven som arkitekt og Carsten Lund Stenmark som bygningsteknisk konsulent.

Mange eiendommer ble undersøkt, men etterhvert samlet interessen seg om 2 naboeiendommer i Byfogd Sandbergsgate, nr. 10 og 12. Siden eiendommene lå i et villastrøk, ble søknad om prinsipiell godkjennelse sendt kommunen. Godkjenning ble gitt og begge eiendommene ble innkjøpt høsten 1972.

Fiducia er et trivselstilbud til alle eldre frimurere og enker etter frimurere, samt Marialogens eldre medlemmer (eldre = pensjonister).

Det er ingen medlemskontingent, men det betales inngangspenger for å dekke maten som serveres på møtene.

Det er alltid foredrag eller underholdning og møtet avsluttes med loddtrekning. Overskuddet går i sin helhet tilbake til deltagerne, enten som bidrag til reiser eller annen felles hygge.

Grunntanken ved stiftelsen av Fiducia, er å skape et uformelt samlingspunkt for den eldre generasjon, der det sosiale innhold er av største betydning. Formålet er å nå de som kanskje ikke har så stort nettverk og skape en møteplass og et lite lyspunkt i den grå hverdagen. Det avholdes 4 møter i året.

I tillegg arrangeres det turer og utflukter en til to ganger i året, gjerne en 4-5 dagers tur på våren og en dagstur tidlig på høsten eller ettersommeren.

Første møtet i Fiducia, Moss, ble avholdt 18. desember 1979 og vi har dermed passert 40 år. Fiducia i Stamhuset ble stiftet i november 1969 mens Bernhard Paus var Ordenens Stormester.

Kontaktinformasjon:

Formann:       Odd Bakke, 90553331, e-post:  

Nestformann: Per Erik Claussen 91750970, e-post:

Søndag 2. februar kl. 18.00 har Loge Sirius i samarbeid med Råde menighet Kyndelsmesse i Råde kirke.

Kyndelsmesse var opprinnelig en fest til minne om møtet i tempelet mellom den nyfødte Kristus og Simeon. Messen er senere også kalt Marias renselsesfest, en katolsk fest som ble markert den 2. februar og som blandet seg med festen for Jesu framstilling i tempelet.

Den spesielle messen ble etter hvert til den dagen man innviet og velsignet alle rituelle lys som skulle brukes i kirken det følgende år. Derav fikk festen navnet Missa Candelarum (lysmesse) etter det latinske navnet på vokslys, candela. På norrønt ble candela til kyndill, derfor det norske navnet Kyndelsmess.

I Norge var Kyndelsmess en viktig festdag, men dagen ble avskaffet som helligdag ved festdagsreduksjonen av 1770.

Forrige gang vi var i Råde kirke var i 2017, og dette blir nå tredje gang i Råde siden tradisjonen ble gjenopptatt av Loge Sirius i 2006.

Medvirkende i år er:

  • Sokneprest Arne-Leon Risholm
  • Sokneprest Finn-Ove Brandvold
  • Sanger Svein Carlsen
  • OM i Loge Sirius Oddvar Tjernshaugen
  • Organist Thor Skott Hansen
  • Moss Frimurer Sangforening under sin dirigent, kantor Jostein Grolid
  • Moss Messingkvintett

Kollekt ved utgangen til Råde menighet.

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Ordenen har nå fått to fine brosjyrer, hhv. "Frimureri - egenutvikling og broderskap" og "På kristen grunn".  Disse gir et godt grunnlag for å orientere generelt om hva frimureri er og hvilket grunnlag vi har.

For den enkelte loge, er det mange ganger behov for en brosjyre som orienterer om virksomheten til den logen spesielt. I St. Johanneslogen Sirius har derfor Informasjonsutvalget utarbeidet en egen liten brosjyre på 6 sider "Frimureri - undring under stjernehimmelen!". Brosjyren har 5 fine fotografier fra lokaler og aktiviteter.

177 deltok på årets Adventskonsert i St. Johanneslogen SIRIUS. Konserttradisjonen ble startet av operasanger Svein Carlsen og er nå et fast innslag på årsplanen i SIRIUS.

Adventskonserten ble stemningsfullt startet med lystenning ved Ordførende Mester Leif Gjerstad. Selve konserten ble så åpnet med fine innslag av Moss Frimurer Sangforening under ledelse av Jostein Grolid, inkl. solist og saksofonist.

Som vanlig var et ungt talent fra Kulturskolen i Moss invitert. Årets gjestesolist var 16 år gamle Tine, som imponerte både med sin sang og sitt fiolinspill.

Fire Sirius-brødre ble tildelt Logens Honnørtegn for sin store innsats over mange år for vår loge. Bildet viser samtlige Sirius-brødre med Honnørtegn, inkludert noen som har fått sitt tegn tildelt av andre loger. De fire som nå fikk Honnørtegnet sitter på første rad sammen med Ordførende Mester. Fra venstre i første rad: Runar Thøgersen, Egil Fuglum, Ordførende Mester Leif Gjerstad, Per Arne Grytdal og John Borge Aastorp.

Brodertjenesten er en viktig del av det å være frimurer. Den er en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at den har gitt dem mye tilbake.