«Ad Veritatem et Lucem» - mot sannhet og lys. Dette flotte valgspråk ble valgt av Sirius’ grunnleggere som rettesnor for vårt arbeid. Disse fire ordene griper essensen i frimureriet og hvorfor vi er med. Uttrykket «mot sannhet og lys» peker på veien mer enn målet, vi går «mot» noe. Vi har egentlig startet en dannelsesreise som tidligere OSM Tore Evensen skrev i sin tid i Frimurerbladet. Der pekte han på at hensikten med å gå «mot sannhet og lys» er at denne menneskelige foredling som det snakkes om, til syvende og sist skal ende ut i personlige retningslinjer for samværet med mennesker også utenfor logen. Poenget som han sa var at vi gjennom vår frimureriske vandring i økende grad skulle ta kontroll og ansvar over eget liv. Frimureriet er en trening i å leve opp til de menneskelige verdier vi tror på til beste både for oss selv og for menneskene rundt oss.

Det var en magisk stemning da Loge Sirius søndag 2. februar i samarbeid med Råde menighet arrangerte Kyndelsmesse i Råde kirke.

Kyndelsmesse er en gudstjeneste som er hentet fra gammel tradisjon. Det var nå 14. gang Loge Sirius i samarbeid med flere menigheter i vårt område har gjennomført messen, og tredje gang vi var i Råde flotte middelalderkirke siden tradisjonen ble gjenopptatt av logen i 2006.

Ved en uformell men svært hyggelig tilstelning i logens lokaler 23. september 2020 ble 4 brødre hedret med Loge Sirius’ honnørtegn for deres ekstraordinære innsats for vår loge.

Moss Frimurer Sangforening ble stiftet i 1916. Gjennom mer enn 100 år har koret bidratt med sang, både i og utenfor logen. OM har gjentatte ganger gitt uttrykk for det store privilegium det er å kunne ha en slik ressurs i sin loge, og oppfordrer flere brødre til å delta i det berikende sosiale fellesskap som sangforeningen er.

Koret deltar jevnlig i logens arbeide, både med rituell sang og ved andre åpne arrangementer. I tillegg medvirker koret ved andre åpne arrangement som Kirkegang, Kyndelsmesse, Adventkonsert og Søndagskveld i Logen. Koret deltar årlig i en felleskonsert med samarbeidende kor rundt Oslofjorden.

Koret har ca. 25 aktive sangere og rundt 140 støttemedlemmer.
Dirigent og musikalsk leder: Jostein Grolid, tlf. 412 87 055
Korets formann: Jan Flesjø tlf. 907 33 773

Øvelse
Vi øver mandager i logeåret fra kl. 19:00-20:45 i logens lokaler i Byfogd Sandbergs gate 10 i Moss.

Ønsker flere sangere
Liker du å synge og har lyst til å lære mer, er du hjertelig velkommen til å komme innom en øvelse og se om det er noe for deg! Vi har en dyktig og inspirerende dirigent og et godt sosialt miljø. Det er ikke påkrevet å kunne noter, men det er selvsagt heller ingen ulempe.

I vårt logemøte 25. september 2019 i l grad ble tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Det var OSM Ragnar Tollefsen som tildelte medaljen.

I sin tale fremhevet OSM Kjell Ragnars særdeles fortjenestefulle arbeide. Spesielt poengterte han Kjell Ragnars tjenestevillighet: - Han stod i spissen for store tiltak; i sin tid som OM startet han opp Kyndelsmesse i Loge Sirius, han var med på å inngå forlik om Bergersborggaven, og ikke minst var han ansvarlig for finansiering og reising av det nye St. Andreas bygget i Byfogd Sandbergs gate.

I sin svartale takket Kjell Ragnar for tildelingen og sa: - Det er med glede og stolthet jeg har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Ja, den er vel fortjent, fordi jeg deler den med Moss Frimurer Sangforening; «Min Kør», som gjennom 13 år har ført Kyndelsmessen i Loge Sirius frem til perfeksjon; til Ordenens ære og menighetenes gavn.

Når det gjelder arbeidet med finansieringen av St. Andreas bygget her i Moss, deler jeg Fortjenstmedaljen med avdøde Leopardbroder Ola Nikolai Sømme Hoff på Bergersborg, som med sin storslåtte testamentariske gave, la grunnlaget for byggefondet.

Når det gjelder reisingen av selve St. Andreas Bygget, deler jeg Fortjenstmedaljen med alle de trofaste logebrødrene som, gjennom utallige dugnadstimer og bidrag av forskjellig slag; penger, varer tjenester og kulturelle arrangementer, gikk sammen om ett stort, felles løft: Å oppfylle Syver Hagens ønske om et samlende St. Andreas Bygg for hele Østviken. Mange takk mine Brødre.

Kjell Ragnar Olsen har vært medlem i Loge Sirius i 48 år. Han har vært embedsmann i 24 år, hvorav 18 år i Østen. Han har vært vikar for Annen Bevoktende Broder i 4 år, vikar for Broder Taler i 2 år, Delegert Mester i 8 år, Deputert Mester i 4 år og Ordførende Mester i 6 år.

Alle brødrene i Sirius gratulerer!

Omtanke og omsorg overfor sine medbrødre og alle medmennesker er en sentral del av det å være frimurer. Brodertjenesten i Loge Sirius gir brødrene en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at det har gitt dem mye tilbake.

Brodertjenesten hviler på at man har en kjærlighet til hverandre som brødre, og som gjør at man vil forsøke å være til hjelp. Alle skal vite at logen er der for dem, og at logen føler ansvar for hver enkelt broder. Alle brødre er en del av broderkjeden. For at den skal være sterk, må hvert enkelt ledd være sterkt.

St. Johanneslogen Sirius fyller i år, 2020, 70 år. Det hele startet da Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var direktør, fhv. sogneprest Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet og drevet av frimurere i Den Norske Store Landsloge.

På et møte i Moss Hotell ble det 27. november 1900 med 16 frimurerbrødre tilstede enstemmig vedtatt å søke om å få opprettet en broderforening. Da godkjenningen forelå ble det konstituerende møtet holdt i Moss Hotell 10. mai 1902. Embetsmenn ble valgt og direktør F. W. Schmidt ble foreningens første formann. Han holdt et foredrag på dette møtet med tittelen "Betydningen av foreningens opprettelse for herværende brødre".

Ved innvielsen i 1950 leide Loge Sirius lokaler i Moss Hotel. Etter at eieren døde, solgte enken hotellet i 1969. Den nye eieren brøt kontrakten og leiet ut spisesal, selskapslokaler og garderobe til bingospill. Logen ønsket ikke å gå til rettssak.

Selv om det gjensto nesten 10 år av kontraktstiden med hotellet, oppnevnte daværende OM Oddgeir Hagen-Viskum høsten 1970 en finans- og huskomité til å planlegge loge i eget hus. Det ble på et tidlig tidspunkt klart at et nybygg av en størrelse logen trengte, for en stor del måtte baseres på dugnad. Logebrødre stilte seg da også til disposisjon. Erik Thoring påtok seg oppgaven som arkitekt og Carsten Lund Stenmark som bygningsteknisk konsulent.

Mange eiendommer ble undersøkt, men etterhvert samlet interessen seg om 2 naboeiendommer i Byfogd Sandbergsgate, nr. 10 og 12. Siden eiendommene lå i et villastrøk, ble søknad om prinsipiell godkjennelse sendt kommunen. Godkjenning ble gitt og begge eiendommene ble innkjøpt høsten 1972.

Fiducia er et trivselstilbud til alle eldre frimurere og enker etter frimurere, samt Marialogens eldre medlemmer (eldre = pensjonister).

Det er ingen medlemskontingent, men det betales inngangspenger for å dekke maten som serveres på møtene.

Det er alltid foredrag eller underholdning og møtet avsluttes med loddtrekning. Overskuddet går i sin helhet tilbake til deltagerne, enten som bidrag til reiser eller annen felles hygge.

Grunntanken ved stiftelsen av Fiducia, er å skape et uformelt samlingspunkt for den eldre generasjon, der det sosiale innhold er av største betydning. Formålet er å nå de som kanskje ikke har så stort nettverk og skape en møteplass og et lite lyspunkt i den grå hverdagen. Det avholdes 4 møter i året.

I tillegg arrangeres det turer og utflukter en til to ganger i året, gjerne en 4-5 dagers tur på våren og en dagstur tidlig på høsten eller ettersommeren.

Første møtet i Fiducia, Moss, ble avholdt 18. desember 1979 og vi har dermed passert 40 år. Fiducia i Stamhuset ble stiftet i november 1969 mens Bernhard Paus var Ordenens Stormester.

Kontaktinformasjon:

Formann:       Odd Bakke, 90553331, e-post:  

Nestformann: Per Erik Claussen 91750970, e-post:

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden