Ås kirke - som var stedet for årets kyndelsmesse – ble innviet i 1867, og ble renovert til sitt 150 års jubileum. Det antas å ha vært kirkested allerede fra rundt år 970, og var den største middelalderske stenkirke i Follo da den ble revet i 1866. Urgården Ås ga navn både til bygda og kirkestedet.

Initiativet til kyndelsmessene i regi av loge Sirius ble i 2006 tatt av daværende OM Kjell Ragnar Olsen, og i svært mange år planlagt av broder Thor Skott Hansen. Det var nå 18. gang
for denne stemningsfulle gudstjenesten. I år var det brødrene Jostein Grolid og Jan Flesjø som sto for forberedelser og gjennomføring. Arrangementet, som er hentet fra en svært gammel tradisjon, er til minne om møtet i tempelet mellom den nyfødte Kristus og Simeon. Messen ble etter hvert til den dagen da man innviet og velsignet alle rituelle lys som skulle brukes i kirken dette året. Dette ga navnet Missa Candelarum (lysmesse) til denne festen. På norsk ble navnet Kyndelsmesse.

I frimureriet har vi både rettigheter og plikter, la oss reflektere litt rundt våre plikter. La meg først definere hva en plikt er, og deretter sette dette inn i et frimurerisk perspektiv. Hva innebærer våre plikter?

«Ad Veritatem et Lucem» - mot sannhet og lys. Dette flotte valgspråk ble valgt av Sirius’ grunnleggere som rettesnor for vårt arbeid. Disse fire ordene griper essensen i frimureriet og hvorfor vi er med. Uttrykket «mot sannhet og lys» peker på veien mer enn målet, vi går «mot» noe. Vi har egentlig startet en dannelsesreise som tidligere OSM Tore Evensen skrev i sin tid i Frimurerbladet. Der pekte han på at hensikten med å gå «mot sannhet og lys» er at denne menneskelige foredling som det snakkes om, til syvende og sist skal ende ut i personlige retningslinjer for samværet med mennesker også utenfor logen. Poenget som han sa var at vi gjennom vår frimureriske vandring i økende grad skulle ta kontroll og ansvar over eget liv. Frimureriet er en trening i å leve opp til de menneskelige verdier vi tror på til beste både for oss selv og for menneskene rundt oss.

Det var en magisk stemning da Loge Sirius søndag 2. februar i samarbeid med Råde menighet arrangerte Kyndelsmesse i Råde kirke.

Kyndelsmesse er en gudstjeneste som er hentet fra gammel tradisjon. Det var nå 14. gang Loge Sirius i samarbeid med flere menigheter i vårt område har gjennomført messen, og tredje gang vi var i Råde flotte middelalderkirke siden tradisjonen ble gjenopptatt av logen i 2006.

Ved en uformell men svært hyggelig tilstelning i logens lokaler 23. september 2020 ble 4 brødre hedret med Loge Sirius’ honnørtegn for deres ekstraordinære innsats for vår loge.

Under mottoet «Til hygge for brødrene og nytte for Broderforeningen» ble Frimurernes Sangforening i Moss stiftet i 1916. 13. november møttes åtte frimurerbrødre. Disponent Karl Aug. Thorshaug ble valgt til formann og lærer Karl Billington ble ansatt som korets første dirigent. Etter fire avholdte prøver, sang foreningen på Broderforeningens julemøte 12. desember samme år.

Sangforening er en selvstendig forening, men båndene til Loge Sirius har i alle år vært nære og sterke. Lenge hadde foreningen bare én paragraf: «Formannen gjør det nødvendige». Da Sirius i 1950 ble egen loge, endret koret navn til Moss Frimurer Sangforening (MFS) og vedtektene ble etter hvert tilpasset tidens krav.

I vårt logemøte 25. september 2019 i l grad ble tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Det var OSM Ragnar Tollefsen som tildelte medaljen.

I sin tale fremhevet OSM Kjell Ragnars særdeles fortjenestefulle arbeide. Spesielt poengterte han Kjell Ragnars tjenestevillighet: - Han stod i spissen for store tiltak; i sin tid som OM startet han opp Kyndelsmesse i Loge Sirius, han var med på å inngå forlik om Bergersborggaven, og ikke minst var han ansvarlig for finansiering og reising av det nye St. Andreas bygget i Byfogd Sandbergs gate.

I sin svartale takket Kjell Ragnar for tildelingen og sa: - Det er med glede og stolthet jeg har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Ja, den er vel fortjent, fordi jeg deler den med Moss Frimurer Sangforening; «Min Kør», som gjennom 13 år har ført Kyndelsmessen i Loge Sirius frem til perfeksjon; til Ordenens ære og menighetenes gavn.

Når det gjelder arbeidet med finansieringen av St. Andreas bygget her i Moss, deler jeg Fortjenstmedaljen med avdøde Leopardbroder Ola Nikolai Sømme Hoff på Bergersborg, som med sin storslåtte testamentariske gave, la grunnlaget for byggefondet.

Når det gjelder reisingen av selve St. Andreas Bygget, deler jeg Fortjenstmedaljen med alle de trofaste logebrødrene som, gjennom utallige dugnadstimer og bidrag av forskjellig slag; penger, varer tjenester og kulturelle arrangementer, gikk sammen om ett stort, felles løft: Å oppfylle Syver Hagens ønske om et samlende St. Andreas Bygg for hele Østviken. Mange takk mine Brødre.

Kjell Ragnar Olsen har vært medlem i Loge Sirius i 48 år. Han har vært embedsmann i 24 år, hvorav 18 år i Østen. Han har vært vikar for Annen Bevoktende Broder i 4 år, vikar for Broder Taler i 2 år, Delegert Mester i 8 år, Deputert Mester i 4 år og Ordførende Mester i 6 år.

Alle brødrene i Sirius gratulerer!

Omtanke og omsorg overfor sine medbrødre og alle medmennesker er en sentral del av det å være frimurer. Brodertjenesten i Loge Sirius gir brødrene en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at det har gitt dem mye tilbake.

Brodertjenesten hviler på at man har en kjærlighet til hverandre som brødre, og som gjør at man vil forsøke å være til hjelp. Alle skal vite at logen er der for dem, og at logen føler ansvar for hver enkelt broder. Alle brødre er en del av broderkjeden. For at den skal være sterk, må hvert enkelt ledd være sterkt.

St. Johanneslogen Sirius fyller i år, 2020, 70 år. Det hele startet da Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var direktør, fhv. sogneprest Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet og drevet av frimurere i Den Norske Store Landsloge.

På et møte i Moss Hotell ble det 27. november 1900 med 16 frimurerbrødre tilstede enstemmig vedtatt å søke om å få opprettet en broderforening. Da godkjenningen forelå ble det konstituerende møtet holdt i Moss Hotell 10. mai 1902. Embetsmenn ble valgt og direktør F. W. Schmidt ble foreningens første formann. Han holdt et foredrag på dette møtet med tittelen "Betydningen av foreningens opprettelse for herværende brødre".

Ved innvielsen i 1950 leide Loge Sirius lokaler i Moss Hotel. Etter at eieren døde, solgte enken hotellet i 1969. Den nye eieren brøt kontrakten og leiet ut spisesal, selskapslokaler og garderobe til bingospill. Logen ønsket ikke å gå til rettssak.

Selv om det gjensto nesten 10 år av kontraktstiden med hotellet, oppnevnte daværende OM Oddgeir Hagen-Viskum høsten 1970 en finans- og huskomité til å planlegge loge i eget hus. Det ble på et tidlig tidspunkt klart at et nybygg av en størrelse logen trengte, for en stor del måtte baseres på dugnad. Logebrødre stilte seg da også til disposisjon. Erik Thoring påtok seg oppgaven som arkitekt og Carsten Lund Stenmark som bygningsteknisk konsulent.

Mange eiendommer ble undersøkt, men etterhvert samlet interessen seg om 2 naboeiendommer i Byfogd Sandbergsgate, nr. 10 og 12. Siden eiendommene lå i et villastrøk, ble søknad om prinsipiell godkjennelse sendt kommunen. Godkjenning ble gitt og begge eiendommene ble innkjøpt høsten 1972.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden