Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Ordenen har nå fått to fine brosjyrer, hhv. "Frimureri - egenutvikling og broderskap" og "På kristen grunn".  Disse gir et godt grunnlag for å orientere generelt om hva frimureri er og hvilket grunnlag vi har.

For den enkelte loge, er det mange ganger behov for en brosjyre som orienterer om virksomheten til den logen spesielt. I St. Johanneslogen Sirius har derfor Informasjonsutvalget utarbeidet en egen liten brosjyre på 6 sider "Frimureri - undring under stjernehimmelen!". Brosjyren har 5 fine fotografier fra lokaler og aktiviteter.

177 deltok på årets Adventskonsert i St. Johanneslogen SIRIUS. Konserttradisjonen ble startet av operasanger Svein Carlsen og er nå et fast innslag på årsplanen i SIRIUS.

Adventskonserten ble stemningsfullt startet med lystenning ved Ordførende Mester Leif Gjerstad. Selve konserten ble så åpnet med fine innslag av Moss Frimurer Sangforening under ledelse av Jostein Grolid, inkl. solist og saksofonist.

Som vanlig var et ungt talent fra Kulturskolen i Moss invitert. Årets gjestesolist var 16 år gamle Tine, som imponerte både med sin sang og sitt fiolinspill.

Fire Sirius-brødre ble tildelt Logens Honnørtegn for sin store innsats over mange år for vår loge. Bildet viser samtlige Sirius-brødre med Honnørtegn, inkludert noen som har fått sitt tegn tildelt av andre loger. De fire som nå fikk Honnørtegnet sitter på første rad sammen med Ordførende Mester. Fra venstre i første rad: Runar Thøgersen, Egil Fuglum, Ordførende Mester Leif Gjerstad, Per Arne Grytdal og John Borge Aastorp.

Brodertjenesten er en viktig del av det å være frimurer. Den er en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at den har gitt dem mye tilbake.

Når dette skrives, har vi i begynnelsen av februar hatt Kyndelsmess. Det er en gammel tradisjon å markere denne tiden på året mellom vintersolverv og vårjevndøgn - en tid på året da lyset stadig blir sterkere og klarere. I kirkelig sammenheng, har denne markeringen blitt knyttet til det forhold at Maria og Josef tok med seg sitt førstefødte guttebarn til tempelet. Her møtte de bl.a. den gamle Simeon som beskrev Jesus som «et lys til åpenbaring», et grunnlag for at dette ble opphav til en lysmesse.

Om livets store mysterium vet vi ingenting, men som frie murerbrødre har vi plikt til å tro, rett til å håpe og en enestående mulighet til å lære – til å lære det vi kaller Den Kongelige Kunst – ved å lære for livet gjennom et eldgammelt frimurerrituale.

Frimureriet er ikke alltid like lett tilgjengelig. For å kunne fordype seg i dets innhold, har Loge Sirius en egen studiegruppevirksomhet – et tilbud til alle brødre hvor de i sosiale former og gjennom selvstudier og diskusjoner, hurtigere kan tilegne seg kunnskaper om og innsikt i frimureriets verdigrunnlag, læremåte, ritualer og historie.

Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet av frimurere og drevet av Den Norske Store Landsloge. Det var 18 frimurere som deltok i stiftelsesmøtet, og Schmidt ble valgt til broderforeningens Ordførende Broder. Fram til 1940 ble det holdt 4–7 møter i året i leide lokaler. Fra 1932 hadde broderforeningen fast tilhold i Moss Handelsstands bygning, der det ble innredet separat møterom.

Den 14. mai 2014 ble det avholdt høytidsdag i loge Sirius. 143 brødre hadde funnet veien til vår loge denne kvelden. På vegne av Ordenen stilte Ordenens Storsekretær Harald Anton Øien.

Etter et vel gjennomført møte i I grad overrakte Delegert Mester Jens Kristian Aamold et nytt sverd til Ordførende Mester Leif Gjerstad. Dette var finansiert av gaver og loddsalg blant brødrene. Det gamle sverdet ble etter lang og tro tjeneste, overrakt tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen for at han skulle bevare det gamle sverdet i Logens samlinger.