Ledelse i Frimureriet

Av Tore Evensen
Ledelse i Frimureriet
  Alf J. Altenborg
Ledelse i Frimureriet Foto: Alf J. Altenborg

Alle frimurerbrødre er med og setter sitt preg på vårt miljø og trivsel. Hver og én har et ansvar for å yte sin skjerv til at Ordenen når sitt mål som beskrevet i våre lover, som ideelt sett også er den enkelte broders mål. Det er imidlertid ikke til å komme fra, at våre ledere har et særskilt ansvar i så måte.

I en Orden slik som vår har våre ledere en ekstra utfordring. I og med at den rituelle rollen er så tydelig definert og sterkt hierarkisk, kan det være krevende å tilpasse seg til den mer "sivile" rollen utenfor logemøtet.

Med historisk utspring i denne rituelle lederrollen, bærer embetsmennene, ikke bare prydelser som forteller hvilken grad de har, men også prydelser som sier noe om deres rituelle eller administrative funksjon. Dess større ansvar og høyere posisjon den enkelte har i hierarkiet, dess mer synlige og fremtredende er prydelsene. Dette har sin historiske og rituelle begrunnelse. Men dette gir oss som ledere i frimureriet ytterligere utfordringer, da prydelser og posisjon kan komme til å skygge for idealene. Ikke minst må jeg som OSM minne meg selv på dette: Jeg har den viktigste og mest fremtredende rituell og administrativ rollen i Ordenen. De synlige tegn på dette er de flotteste av alle. Men jeg må ikke glemme at under det symbolske uttrykket og prydelsene, er jeg fortsatt Tore. Jeg tror, at om jeg glemmer hvor jeg kommer fra og hvem jeg er, blir jeg heller ikke den gode lederen for brødrene som jeg ønsker å være.

Krevende roller

I og med at den rituelle lederrollen er så tydelig definert, er det kanskje ikke så ofte vi tenker på den krevende rollen våre ledere har når vi kommer over på den mer sosiale og administrative arenaen. Der skal våre ledere skape et inkluderende og varmt fellesskap, som skal styrke broderkjeden ytterligere og gi oss muligheten til å praktisere det vi har lært. Går vi så videre til den administrative delen, skal våre ledere, med de Ordførende Mestere i spissen, ivareta et utall administrative oppgaver. Noen av disse oppgavene er hyggelige å utføre, men ikke alle. Det ligger i sakens natur i en orden med 18.000 medlemmer. Naturlig nok kjenner ikke så mange til det store administrative arbeidet som utføres i en loge eller for øvrig i Den Norske Frimurerorden, som ikke selv har deltatt i dette arbeidet.
Våre ledere skal derfor beherske mange, krevende roller!

Et åndelig fristed

Noe av det viktigste i så måte er å skape trivsel i logen – trivsel ved hjelp av «mer frimureri i frimureriet». Ordførende Mesters rolle er da å legge til rette for at den enkelte broder kan oppleve et åndelig fristed, en «indre hage» hvor de kan lade batteriene og sette sitt liv i relieff. Flere og flere mennesker føler at de har behov for å få en fristund borte fra hverdagens kjas og mas. Sånn sett er frimureriet enda viktigere i en oppjaget hverdag.

Ledernes (embedsmennenes) rolle er også å sørge for et logemiljø som legger til rette for å skape vennskap for livet. Et vennskap som bygger på broderskap for å styrke de livsverdier vi tror på, og har lovet å følge. På denne måten skapes et unikt nettverk til bruk for egenutvikling i «Den Kongelige Kunst».

En utfordrende oppgave for våre ledere er også å gi brødrene mulighet til å finne den historiske røde tråd i vår kultur – noe som lett kan gå i glemmeboken i vår ellers så heftige hverdag. Det skapes trivsel i miljøet når det pekes på rammer, symboler, seremonier og ritualer som gir mental og åndelig styrke.

Ny personal- og ledelsesavdeling

For å styrke rekrutteringsarbeidet og gi støtte til de som har en lederrolle har jeg hatt en arbeidsgruppe i gang det siste året. Oppdraget har vært å ta fram et forslag til en ny organisatorisk enhet i Ordenen (personal- og ledelsesavdeling) som skal kunne benyttes av våre ledere som støtte og spisskompetanse når de har behov i spørsmål innen ledelse- og personalbehandling. Arbeidsgruppen hadde også i sitt mandat å utvikle en Lederhåndbok, som skal være en veiledning innen rekruttering, gode prinsipper i å ivareta et godt arbeidsmiljø, gode lederprinsipper og håndtering av kjente, men krevende lederutfordringer.

Vår frimureriske vandring består i en indre opplevelse og utvikling mot våre idealer, slik de er beskrevet i våre lover. I våre lover fremgår det også, at en lykkelig vandring ikke bare dreier seg om en religiøs og moralsk utvikling, men også om å ivareta visse plikter. Disse plikter omfatter blant annet plikter mot fedreland og øvrighet, mot nesten, mot ordensbrødrene og mot oss selv.

HMS

Det å ha en forsvarlig oppfølging av helse, miljø og sikkerhet handler i stor grad om oppfyllelse av disse plikter. Norsk lov pålegger oss å ha et tilfredsstillende internkontrollsystem for HMS, og vi ønsker å oppfylle lover og forskrifter på en forbilledlig måte. Vi har også et klart ansvar for våre brødres helse, sikkerhet og trivsel når de er i logen, noe som et godt HMS-system vil bidra til. Det samme ansvaret har vi også for oss selv.

Den nevnte arbeidsgruppen har også utarbeidet et HMS-verktøy på overordnet systemnivå. Dette verktøyet består av en HMS-håndbok, maler, samt aktuelle lover og forskrifter. Dette verktøyet vil ikke frata en Ordførende Mester eller en annen ansvarlig leder hans ansvar for etablering og oppfølging av HMS på en forsvarlig måte, men vil være et hjelpemiddel til å oppfylle denne delen av sitt lederansvar. HMS-håndboken inneholder også noen kryssreferanser til Lederhåndboken, der disse berører hverandre.

Fortløpende dialog

Etablering av Ordenens Personal- og ledelsesavdeling og utvikling av Lederhåndboken og HMS-håndboken er bare starten på dette arbeidet. Avdelingen og Lederhåndboken vil være i kontinuerlig utvikling. Ikke minst vil fremtidig dialog med dens brukere påvirke hva som vil bli utviklet og tilbudt. Personal- og ledelsesavdelingen vil ivareta den faglige støtten som våre Ordførende Mestere måtte trenge på HMS-området.

I løpet av månedene som kommer vil den nye lederen for avdelingen, Thor Bergby, holde informasjonsmøter for de Ordførende Mestere om temaene ledelse og HMS.

Jeg håper mitt initiativ vil bære frukter og være til nytte.

Jeg ønsker våre ledere lykke til videre i deres oppofrende og viktige arbeid!

Tore Evensen

Tore Evensen

Evensen er tidligere Stormester og Høyeste styrer for Den Norske Frimurerorden (2012–2018).

Sist redigert søndag, 12 juni 2016 12:18

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden