Tidløs i tiden – på veg mot sannhet og lys

||| ||| Foto: |||

Den Norske Frimurerorden forvalter en skatt fra forgagne tider. Frimureriets innhold og budskap er tidløst og allmenngyldig. Ordenen derimot, er ikke tidløs – den er i tiden.

Ordenen har til oppgave å forklare og tilrettelegge frimureriets budskap og innhold for den søkende, til enhver tid - og på best mulig måte, slik at det alltid er aktuelt og relevant. Visjonen ”Tidløs i tiden” er god. Men det er ikke lett å avlede operative mål fra den, ettersom den mest forholder seg til middel og ikke så mye til mål. Målet for vår virksomhet i DNFO er menneskets foredling. Å være trofast mot vår læremåte og våre ritualer er middelet til å nå et av målene; dannelsesutvikling av brødrene på kristent grunnlag.

Verdiene Veritas, Caritas og Fiducia har klar sammenheng med målet; menneskets foredling og minner oss om at vårt arbeid med oss selv skal munne ut i personlige retningslinjer for samværet med mennesker utenfor logen.

Det grunnleggende spørsmål i tiden fremover vil være om frimureriet kan imøtekomme behov hos voksne norske menn. Her er det grunn til å anta at selve annerledesheten vil være frimureriets største styrke. Det kan dekke behov som mange ikke finner på andre arenaer i samfunnet.

Det handler om deg!

Frimureri handler om den enkelte broder - handler om deg. Her har du har muligheten til å skape flere av de øyeblikkene du savner ellers i livet. I enhver opplevelse og i ethvert menneske finnes muligheter du kan spille på. Som leser av denne kronikken, er det du som har hovedrollen. Du er solisten som kan frembringe daglige doser små og store mirakler i livet ditt.

Derfor anbefaler jeg deg å avskjedige syndebukkene i livet ditt. Skriv gjerne en sluttattest hvor du begrunner avgjørelsen. Fortell samtidig at du er inne i en livslang skolering hvor du selv overtar hovedrollen og ansvaret i livet ditt.  Det er det som kalles ”den kongelige kunst”.

Logen vil, med full tyngde, fortelle deg  at livet ditt krever din deltagelse og dine valg. Det er du som eier dagene som kommer og dagene som går. Livskvalitet er ikke noe som du tilfeldigvis opplever dersom skjebnen er med deg – det er noe som du selv er med på å skape. Ordenen er ingen forbedringsanstalt, men en foredlingsmulighet.

I logen kan du si til deg selv: ”Bestem deg for hva du vil tro på, hva du vil være for andre, og hvordan ta ansvaret for ditt eget liv. Det å gå i logen kan få deg til å se at ofte vil det å skifte fokus bidra til å se muligheter i stedet for begrensninger: Det er mulig å beklage seg over at rosene har pigger, men du har også muligheten til lå glede deg over at piggene har roser. Du har muligheten til heller å tenne et lys enn å klage over mørket”… og det er vel noe å ta med seg når vi nå er på veg inn i høst- og vintermørket?!

Frimureri handler om livsglede og livskvalitet.

Vi konsentrerer  oss om det som samler midt i en forvirret og fortumlet verden.

Frimureriet er trening i å leve opp til de menneskelige verdier som vi tror på. Selve det frimureriske arbeid skal jo skje utenfor logens murer. Dermed blir et av frimureriets hovedmål; medmenneskelighet.

Mange søker i dag etter svar på hva de kan bygge sin selvforståelse og selvbilde på. Hvem er jeg? Hva handler livet om? Hvilke mål skal jeg sette meg? Hva er viktig i livet og hva er det ikke?

Det er vel kanskje nettopp nå i høstmørket at vi trenger et sted for å finne frem til oss selv – kanskje er det nettopp da vi får tid til å sette tingene i relieff ? Vi skal ta vare på undringen. Ikke gjør vandringen for kort. Det er verdifullt å bruke en del tid på å undre seg.

Kanskje behovet for å tro, er større enn behovet for å vite? Jeg kan jo ikke vite om målet virkelig er der. Jeg vet bare at jeg er glad for frimureriets innhold. Man blir jo ikke troende av å vite. Men kanskje blir man det når man undrende tar seg til å dyrke dette budskapet vårt frimureri bygger på – det som vil bringe håp og forsoning til verden. Jeg tror det er derfor jeg tror – og at det er derfor jeg går i logen!

Ut fra tankene ovenfor er det ikke tvil om at frimureriet har en klart berettiget plass i dagens og morgendagens samfunn. Husk: Du er i tiden – målet, og midlene for å nå frem, er tidløse.

Tore Evensen

Tore Evensen

Evensen er tidligere Stormester og Høyeste styrer for Den Norske Frimurerorden (2012–2018).

Sist redigert mandag, 16 mars 2020 02:58

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden