«Akk, ja! - Det går opp og ned her i verden»

Er vi låst fast i våre liv?
Er vi låst fast i våre liv? Arne Lie jr.
Er vi låst fast i våre liv? Er vi låst fast i våre liv? Foto: Arne Lie jr.

Hvilke forandringer ønsker du i livet ditt?

Forandring er en del av livet enten man vil eller ikke, i perioder kan vi  leve i en konstant lykkerus  - andre ganger er livet fylt av  motgang, personlige kriser og dårlige tider.

Siden forandring er uunngåelig, så er det vel forandring til det bedre vi ønsker oss? Helt ærlig; enten vi ønsker at endringene i livet vårt skal være små eller store – er det vel slik med oss alle at vi ønsker forandring til det bedre.

Den Norske Frimurerordens formål er et godt utgangspunkt for oss frimurere som ønsker forandringer i våre liv. 

I våre alminnelige lovers Første avdeling, Første kapitel finner vi beskrevet Ordenens formål som en slik læringsarena, for sine medlemmer.  §1 uttrykker formålet slik:

”…Ordenens formål er å meddele sine medlemmer opplysning i den edle videnskap å utøve dyden og underkue lasten, samt å forlene dem kunnskap og styrke til å legge bånd på sine begjæringer og undertrykke sine onde tilbøyeligheter, for således å oppløfte den edleste del av sitt vesen til en nærmere forening med sitt første opphav, hele verdens Trefold  Store Byggmester”.

Her fremheves Ordenens oppgave: Å gjøre det enkelte medlem kjent med hvorledes han kan utøve dyd og underkue laster. For noen vil det nok være snakk om ganske så store forandringer. Uttrykket  ”å meddele opplysning” må imidlertid forstås som en noe videre oppgave enn ren kunnskapsformidling. Det dreier seg like mye om å utvikle holdninger og oppmuntre viljen til å utøve dyd og underkue laster. Dette understrekes i den videre teksten, der formålet utdypes slik: ”…å forlene dem kunnskap og styrke til å legge bånd på sine begjæringer og undertrykke sine onde tilbøyeligheter…” 

Gjennom dette håper Ordenen å hjelpe det enkelte medlem til ”…en nærmere forening med sitt første opphav, hele verdens Trefold Store Byggmester”.

Hvordan skal jeg nå klare dette ?

All forandring starter i hodet. For meg har det vært mulig å komme et stykke på vei ved, rett og slett, å ta et skritt ad gangen. Jeg måtte lære meg selv til å holde fokus på noen kjerneverdier: bedre mine evner til å kommunisere med mennesker, bedre forholdet til familien, bli en bedre forelder, bedre dømmekraften min, bli en bedre venn, og slik bli et bedre menneske.

Dette er interne forhold, som har med meg som personen å gjøre. Endringene som må skapes er interne. Start med å se for deg hva du vil oppnå: Hvis du ønsker forandring - hvis du virkelig ønsker å leve etter Ordenens formål – ja, da kan du starte med å visualisere forandringen i hodet ditt. Dersom du virkelig ”… vil legge bånd på dine begjæringer …”,  lukk øynene og forestill deg hvordan en slik forandring føles. 

Det er bare ditt eget hode som setter grensene for hva som er mulig å oppnå. Når du har funnet ut hvilke forandring du ønsker i livet ditt, går du videre – eller skal vi si; tar du en ny grad.

Forandring fryder

”Går du inn for endring, blir det bråk”, har høyreleder Erna Solberg sagt. Det er kanskje også slik om du skal forandre noe i ditt liv: Du må gjøre litt opprør mot deg selv, og kanskje også i omgivelsene. Forandring fryder, hvis det er den forandringen du ønsker. Det er viktig å ha et klart bilde i hodet av hvilken forandring du ønsker deg, hvis ikke kan det medføre uante konsekvenser.

Våre medlemmer er hver dag delaktige i livslange læringsprosesser.  Kunnskapstilegnelse, etterutdanning og omstilling til nye oppgaver er en nødvendig og naturlig del av hverdagen for de aller fleste i dagens samfunn.  Som medlemmer av Den Norske Frimurerorden er brødrene blitt kjent med logens spesielle læremåte (”den livslange frimureriske læringsprosess”), som gradvis vil kunne sette den enkelte i stand til å utøve ”Den Kongelige Kunst”, som frimureriet ofte betegnes.

"Hvis bare noen kunne fortalt meg hva jeg skal gjøre"

What to do... Om jeg bare hadde hatt litt mer tid... Om jeg bare hadde hatt mer penger... Om jeg bare kunne litt mer... Om jeg bare hadde vært noen kilo lettere... Om jeg bare ikke hadde vært redd for å fly... Om jeg bare hadde sluttet å røyke... Om jeg bare hadde klart å komme meg opp om morgenen... Om jeg bare hadde klart å si hva jeg mener...

Folk er opptatt av å få til en forandring, men vet ikke hva de skal gjøre.

Her kommer et forslag:

Finn ut hvilken forandring du ønsker deg, finn ut hvordan du skaper den forandringen som du er ute etter, og ikke minst: Følg planen (dette er ofte det vanskeligste!)

Det vanskeligste er ikke å finne ut hvilke forandringer man ønsker seg, og heller ikke hvordan man skaper en slik forandring, men å gjennomføre det som kreves for å oppnå en forandring. Mitt enkle råd er: ”Gå ofte i Logen”.

Vår spesielle læremåte
Den frimureriske læremåte benytter seg av to forskjellige læringsmekanismer: 

  • Erfaringslæring, dvs. formidling av taus kunnskap (”tacit knowledge”). Dette skjer som resultat av egen opplevelse av ritualene.
  • Eksplisit kunnskapsoverføring (”explisit knowledge”).  Dette skjer i form av forklaring av ritualer og symboler i skriftlig materiale tilgjengelig på biblioteket, og gjennom taler, foredrag og studiegrupper.

Det er hovedsakelig gjennom det rituelle arbeidet under et logemøte den erfaringsbaserte kunnskapen formidles til det enkelte medlem. For at slik erfaringslæring kan finne sted hos den enkelte broder, kreves det at det fungerende embedsverket selv kan tolke ritualet på riktig måte og gjennom sin formidling av ritualet lykkes i å nå fram til den enkelte broder med ritualets dypere innhold. 

Noe av det beste jeg har lært i min forandringsprosess er at vårt frimureri har lært meg å rydde forstyrrende tanker av veien. D.v.s. at jeg ønsker å sette meg i stillhet og lytte.  Lytte meg inn. Lytte til mitt indre - åpne opp for noe annet. For noen andre - for Den Trefold Store Byggmester.

Det er når vi setter oss i stillhet, lytter til pusten, blir oppmerksom på den, slipper ordene, tankene, senker skuldrene – da skapes et rom. Et rom å være i, et rom å fornyes i, et rom å lytte i, et rom å tiltales i. Et nådens rom - vårt frimureri.

Frimureriet handler om forandring, om strid og stillhet. Kanskje ikke begreper vi tenker på hører mest sammen. Og kanskje må vi gå en liten vei med oss selv. Huske på å besøke vår egen ”indre hage” hvor vi kan fornemme vår tro, håp og kjærlighet - gjennom våre ritualers visdom, styrke og skjønnhet.

Benytt tiden vel, kjære brødre.

Tore Evensen

Tore Evensen

Evensen er tidligere Stormester og Høyeste styrer for Den Norske Frimurerorden (2012–2018).

Sist redigert fredag, 14 februar 2014 11:46

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden