Reisen mot sannhet og lys

Reisen mot sannhet og lys
   
||| ||| |||

«Ad Veritatem et Lucem» - mot sannhet og lys. Dette flotte valgspråk ble valgt av Sirius’ grunnleggere som rettesnor for vårt arbeid. Disse fire ordene griper essensen i frimureriet og hvorfor vi er med. Uttrykket «mot sannhet og lys» peker på veien mer enn målet, vi går «mot» noe. Vi har egentlig startet en dannelsesreise som tidligere OSM Tore Evensen skrev i sin tid i Frimurerbladet. Der pekte han på at hensikten med å gå «mot sannhet og lys» er at denne menneskelige foredling som det snakkes om, til syvende og sist skal ende ut i personlige retningslinjer for samværet med mennesker også utenfor logen. Poenget som han sa var at vi gjennom vår frimureriske vandring i økende grad skulle ta kontroll og ansvar over eget liv. Frimureriet er en trening i å leve opp til de menneskelige verdier vi tror på til beste både for oss selv og for menneskene rundt oss.

Begrepene «sannhet» og «lys»

Men før vi starter vandringen bør vi gjøre oss noen refleksjoner over begrepene «Sannhet» og «Lys». Dette er i stor grad to sider av samme sak, men ikke helt. Sannheten er lyset og Lyset er sannheten er det sagt. Og i våre ritualer står det et sted om «Sannhetens Lys». Vi sier jo ofte når noen endelig forstår en vanskelig oppgave at det «gikk opp et lys» for ham. Men Sannhet og Lys er likevel ikke nødvendigvis identisk. Mange steder også i Bibelen står det om dette som to litt ulike elementer. En mulig tolkning av dette er at man må gå gjennom Sannhet til Lys.

Sannhet er et mer komplisert begrep enn de fleste tenker seg. Man tenker gjerne at noe enten er sant eller usant. Så enkelt er det ikke. Sannheten er i en viss forstand subjektiv. Det som er sant for meg er ikke nødvendigvis sant for deg. Når man har forstått noe har man funnet én sannhet, ikke nødvendigvis den alt-overgripende «sannheten». Sannhet bestemmes av hvilken virkelighet vi ser for oss, hvilken kultur og tid vi lever i. Hva som i et land er sannhet er i et annet løgn. En som er helt i ett land er en forræder i et annet. Det er derfor helt sentralt å huske at vår egen virkelighetsoppfatning som danner grunnlag for hva vi oppfatter som rett og galt, sant eller usant, sees gjennom et filter av miljø, kultur, tidligere erfaringer og egeninteresser. Gjennom dette filteret tolker vi verden slik vi ønsker og gjør oss opp våre meninger om hva vi skal tro på, hva vi tør si og hva vi fortier. Og husk at sannheten, selv om den kan være vanskelig å forholde seg til, ofte i seg selv kan være både innlysende og enkel. Churchill sa en gang at ”av og til snubler menneskene over en sannhet. De fleste skynder seg videre som om ingen ting hadde hendt”. Som frimurere ønsker vi å være i stand til å stoppe opp ved sannheten selv om det kan være ubehagelig, i håp om å lære noe av den.


Den frimureriske reise har tre hensikter

Når vi nå skal starte vår frimureriske reise mot sannhet og lys har denne reisen tre elementer; Først reisen inn i oss selv. Dernest reisen sammen med våre brødre. Til sist vår reise i den alminnelige verden sammen med våre medmennesker.

1. Reisen inn i oss selv
Den første del av reisen er reisen inn i oss selv. Dette er den vanskeligste, men samtidig den som legger grunnlaget for å komme videre. For hvor mye vet vi egentlig om oss selv? ”Sannheten om andre synes oss så meget enklere å forstå enn sannheten om oss selv” heter det. Det krever mot å tørre å se på egne sterke og svake sider. Men målet er ikke å finne alle sine dårlige sider, målet er å finne sider ved seg selv man kan forbedre. Det heter: ”For det du vet om deg selv kan du gjøre noe med. Det du ikke vet noe om gjør noe med deg”. Vår reise mot sannhet og lys starter derfor med et ønske om bedret selverkjennelse og forståelse. For å nå det må vi være villige til å legge ut på en reise i oss selv. «Jeg vet ikke hvor jeg skal denne gang, men jeg vet jeg skal reise langt», synger Odd Børretzen. Vi må våge å reise langt selv om vi ikke helt vet hvor vi skal. På en reise i frimurerlosjen opplever vi nye ting og vinner erfaring, men vi vil også utsettes for prøver, utfordringer og problemer. Men gjennom de erfaringer vi gjør lærer vi hele tiden, og gjennom økt lærdom kan vi håndtere våre liv og vår hverdag bedre. Den som ikke gir seg utfordringer og prøvelser i vold lærer da heller ikke. Den som alltid står med begge bena på jorden kommer som kjent ingen steder.
Selverkjennelse er ikke noe som kommer av seg selv. Det har slått meg og sikkert mange andre også hvordan man ser folk begå de samme feilene enten i arbeidsliv eller privatliv om og om igjen. Dette fordi de ikke har lært noe av første nederlag, ikke vunnet innsikt i seg selv. I tråd med det spørres det da også om hvorfor man lar en som er opptatt til frimurer reise som murer – «For å lære meg at man aldri straks ved det første skritt nærmer seg sannhet og lys».

2. Reisen sammen med våre brødre
Neste skritt på vår vandring mot Sannhet og Lys er vandringen sammen med våre brødre. Broder-fellesskapet er en viktig del av frimureriet. Bjørn Eidsvåg synger så flott om dette at man ikke kan gå veien for en, men med en. Sammen er det lettere å gå og lettere å holde retningen. Samtidig kan vi underveis lære av hverandre.
Det spesielle med vårt læresystem er at mye av læringen skjer gjennom bruk av symboler. Dette er annerledes enn hva vi er vant med i hverdagen ellers. Vanligvis er læring noe som er knyttet til bøker, fagartikler og vitenskapelige fakta. I losjen lærer vi også gjennom å aktivere andre sider av oss selv, inkludert opplevelser og følelser. Dette er i tråd med filosofen Arne Næss forståelse av læring for livet og læring om følelsenes betydning. I sin filosofi var han særlig opptatt av forholdet mellom fornuft og følelser. En riktig balanse mellom hjerte og hjerne var hans ideal slik han også selv omtaler en av sine bøker: «Livet kan ses på som et landskap vi ferdes i på en rekke forskjellige måter. Den «ferden» jeg ønsker å ta leseren med på, er en reise som går fra dagens grove og uforsvarlige undervurdering av følelsenes plass i samfunnet og livet, til å bli mer bevisst den avgjørende rolle følelsene spiller og bør spille i menneskets tanker og handlinger. Dette er noe av det viktigste i min livsfilosofi.» Losjen skal på tilsvarende måte bidra på vår vandring med å gi oss læring ikke bare gjennom fakta og rasjonalitet, men ved å ta i bruk hele spekteret vi mennesker besitter, inkludert læring gjennom opplevelser, følelser og symboler slik et helt menneske ubønnhørlig påvirkes av, uansett hvor rasjonelle vi tror vi er. I Losjen skjer denne vandringen mot sannhet og lys i fellesskap med brødrene. Fellesskapet er en forutsetning for vårt læresystem.

3. Reisen sammen med våre medmennesker
Til sist, og viktigst, har vi vår reise sammen med våre medmennesker, både våre nærmeste og andre rundt oss. Hvorvidt forholdet vårt til våre medmennesker endres som følge av vårt medlemskap i frimurerlosjen er den avgjørende testen på om vi har hatt noen nytte av vårt medlemskap. Hvis endringene vi tror vi har gjort i oss selv med bedre selvinnsikt og dypere forståelse bare er ord og ikke får noen følger for hvordan vi oppfører oss overfor våre nærmeste, har det hele egentlig vært ganske bortkastet. Peer Gynt sier «Tenke det, ønske det, ja ville det med. Men gjøre det – nei det forstår jeg ikke». Skal vi ha kommet noe videre på vår frimureriske vandring er det ikke nok å tenke, ønske og ville. Vi må vise at vi også gjør det.
Det sies at veien blir til mens vi går. Det er i beste fall en halv-sannhet. Veien blir til avhengig av de små og store valg vi hele tiden gjør i livene våre. Og bak disse valg ligger igjen våre egne verdier og holdninger som vi altså prøver å endre på. Den frimureriske vandring går ut på gjennom selvinnsikt og verdivalg å styrke oss i å ta de rette, små skritt underveis på vår livsvandring – til glede både for oss selv og våre medmennesker. Dette er i tråd med hva vår tidl. OSM Tore Evensen nettopp pekte på med vår vandring mot sannhet og lys som beskrevet innledningsvis – vår vandring mot Sannhet og Lys skal få en betydning for menneskene rundt oss og vårt forhold til dem.
God frimurervandring mot Sannhet og Lys i 2021 - «Ad Veritatem et Lucem»!

Erik Taubøll
Loge Sirius, Moss
01.02.2021
Tidligere publisert i Sirius Nytt

Sist redigert mandag, 01 februar 2021 20:04

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden