St. Johanneslogen Sirius 70 år i 2020

St. Johanneslogen Sirius 70 år i 2020
   
| | |

St. Johanneslogen Sirius fyller i år, 2020, 70 år. Det hele startet da Moss Broderforening ble stiftet 10. mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1. juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius.

En av initiativtakerne til broderforeningen var direktør, fhv. sogneprest Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet og drevet av frimurere i Den Norske Store Landsloge.

På et møte i Moss Hotell ble det 27. november 1900 med 16 frimurerbrødre tilstede enstemmig vedtatt å søke om å få opprettet en broderforening. Da godkjenningen forelå ble det konstituerende møtet holdt i Moss Hotell 10. mai 1902. Embetsmenn ble valgt og direktør F. W. Schmidt ble foreningens første formann. Han holdt et foredrag på dette møtet med tittelen "Betydningen av foreningens opprettelse for herværende brødre".

Orkerød barnehjem

Fjerde august 1898 ble Orkerød Barnehjem formelt og høytidelig åpnet av kong Oscar Il. Driften av hjemmet lå under Landslogen, men initiativtakere var medlemmer av Frimurernes Sangforening i Oslo som også sto for innsamling av penger. Stedsvalget falt på eiendommen Orkerød i Moss som da var en gård på 1110 mål. Anlegget ble overført til Landslogen som overtok ansvaret for driften. Hjemmet hadde fra starten av plass til 20 barn beregnet på opptak av både gutter og jenter i alderen 6 - 12 år. Fram til 1936 hadde barnehjemmet egen skole, men fra da av ble undervisningen integrert i byens skoler.

Under annen verdenskrig ble barnehjemmet beslaglagt av okkupasjonsmakten, men driften fortsatte under Nasjonal Samling. Bestyrerinnen, frøken Majen Torgersen, motsatte seg nazifisering av barneoppdragelsen og ble avsatt. Etter krigen var den økonomiske situasjonen vanskelig og bygningene var i dårlig forfatning. Tanken om å avhende institusjonen vokste fram, også fordi den offentlige omsorg for barn etter hvert ble forbedret. I 1953 ble 126 mål av eiendommen solgt til Moss kommune, og i 1954 ble bygningene og resten av eiendommen overtatt av Oslo kommune, som deretter benyttet stedet til hjem og skole for psykisk utviklingshemmede.

I alt hadde 118 jenter og 189 gutter opphold ved Orkerød i de 57 årene stedet ble drevet som barnehjem. Moss Broderforening var ikke involvert i driften, men besøkte barnehjemmet ved mange anledninger og ble holdt godt orientert om driften, noe som ikke minst skyldes F. W Schmidt som både var direktøren ved barnehjemmet og Moss Broderforening første Ordførende Broder fram til sin død i 1910.

Fram til 1940 holdt Moss Broderforening 4–7 møter i året i leide lokaler. Fra 1932 hadde foreningen fast tilhold i Moss Handelsstands bygning, der det ble innredet separat møterom. I 1940 hadde broderforeningen 90 medlemmer. I okkupasjonstiden var frimurervirksomhet forbudt, og 23. september 1940 ble arbeidet i broderforeningen innstilt. Foreningens midler og utstyr ble beslaglagt og lokalet forseglet, men deler av arkivet og protokoller og medlemsfortegnelse ble stukket unna og reddet.

Syv dager etter frigjøringen, 15. mai 1945, ble arbeidet gjenopptatt. Restaurering og mangel på utstyr satte sitt preg på møtene den første tiden, men interessen for frimureriet var stor og tanken om overgang til loge meldte seg. Søknad om overgang ble sendt 3. juni 1949.

Fra broderforening til loge

De nødvendige dokumentene fra Den Norske Store Landsloge forelå 11. mai 1950, og 1. juni samme år ble logen innviet som nr. 26 av St. Johanneslogene i Den Norske Frimurerorden. Innvielsen ble foretatt av Ordenens Stormester, generalmajor Jacob Hvinden Haug i nærvær av 126 brøder. Logen fikk navnet Sirius, som knyttes til en sterkt lysende stjerne i stjernebildet Den store hund. Logens motto ble Ad veritatem et lucem (Mot sannhet og lys).

Prost Valentin Hanssen-Bauer, som hadde vært leder for broderforeningen siden 1945, ble logens første Ordførende Mester. Logesal i egyptisk stil ble innredet i et påbygg på Moss Hotell. Lokalene ble tegnet av Hst. Oppl. br., arkitekt Bredo Berntsen og dekorasjonen av Hst. L. br., teatermater Oliver Nerland.

Fra et medlemstall på 90 i 1950 økte det jevnt. I 1997 gikk 43 medlemmer fra Follo over fra Sirius til en nyopprettet loge i Ski. Loge Sirius har i dag ca. 325 medlemmer.

Eget bygg

Da hotellet skiftet eier i 1969, skapte det problemer for logen at spisesalen ble omgjort til bingolokale. Nye planer ble utarbeidet og to eiendommer ble innkjøpt; Byfogd Sandbergs gate 10, som var en tidligere herskapsbolig, og et mindre hus i nr. 12. Det siste ble revet, og et fullverdig logebygg vokste etter hvert fram, ikke minst på grunn av en imponerende dugnadsinnsats. Logesalen som var holdt i samme stil som tidligere, ble innviet av Stormester Bernhard Paus 22. november 1978. Det tok noe tid før alle rom var innredet og bygningen malt utvendig, men i 1988 var arbeidet med en fullverdig St. Johannesloge sluttført. (Se også egen artikkel om Logebygget i Byfogd Sandbergs gate på Sirius’ nettside).

Valdisholm St. Johannes Broderforening

17. november 1977 ble Valdisholm St. Johannes Broderforening i Mysen stiftet med Loge Sirius som moderloge og innviet av Ordførende Mester i St. Johanneslogen Sirius, Ht. Oppl. br. Oddgeir Hagen-Viskum.

Les mer på Valdisholm St Johannes broderforening’s egen nettside: https://frimurer.no/loger/johbr/vajbr

Moss Frimurer Sangforening

Moss Frimurer Sangforening ble stiftet i 1916. Gjennom mer enn 100 år har koret bidratt med sang både i og utenfor logen. Koret deltar jevnlig i logens rituelle arbeide. I tillegg opptrer det ved andre åpne arrangement som kirkegang og Kyndelsmesse samt adventkonsert og søndagskveld i logen. Koret har i dag ca. 25 aktive sangere og rundt 200 passive medlemmer. I jubileumsåret er kantor Jostein Grolid dirigent og musikalsk leder mens Ivar Willanger Amundsen er korets formann.

Les mer om Moss Frimurer Sangforening her (lenke til https://frimurer.no/sang-musikk/moss-frimurer-sangforening.

Fiducia

Fiducia ble etablert i 1979 og er et trivselstilbud til eldre frimurere med ledsagere, enker etter frimurere og Marialogens eldre medlemmer. Grunntanken er å skape et uformelt samlingspunkt og hyggelig samvær. Det er ingen medlemskontingent, men det betales inngangspenger for å dekke servering.

Les mer i egen artikkel om Fiducia i Moss i egen artikkel på Sirius’ nettside.

Logefellesskapet Østviken

Logefellesskapet Østviken ble etablert i 2007. Loge Sirius fikk i 2002 kjøpt naboeiendommen Byfogd Sandbergs gate 8. I november 2004 besluttet Ordenens Stormester etter råd fra Logedirektoriet og anbefaling fra Det Høye Råd at St. Andreaslogen Kronen (2001) og Borg Stewardsloge (2004) skulle ha sine lokaler i Moss. Det ble et stort løft økonomisk, men med utstrakt bruk av dugnadsarbeid og millionarv i gave ble saken løst.

Loge Sirius har hatt eget bibliotek siden stiftelsen i 1950. I dag er både bibliotek og rom for «Logenes samlinger» felles for de tre logene. Siden 1985 har Loge Sirius hatt sitt eget meldingsblad. SiriusNytt utgis 4 ganger i året og distribueres gratis til alle medlemmer bosatt i Norge.

Åpne arrangement

I tillegg til møter har Loge Sirius en rekke åpne arrangementer for familie og venner. Logen har årlig kirkedag, og fra 2006 har logen og sangforeningen i samarbeid med kirkene i distriktet arrangert kyndelsmesse. I samarbeid med sangforeningen arrangerer logen også hvert år adventskonsert før jul og i samarbeid med Maria-logen søndagskveld i logen. Likeledes holdes hvert år juletrefest for barn og voksne.

Sirius-medlem som Ordenens Stormester

Syver Hagen hadde fremtredende verv i Den Norske Frimurerordens ledelse i flere år, og var Ordenens Stormester fra 1996 til 2001.

Ordførende Mestere i Loge Sirius

Valentin Hanssen-Bauer 1950- 1961, Mogens Oppegaard 1961, Fridtjof Løken 1962-1970, Oddgeir Hagen-Viskum 1970-1979, Syver Hagen 1979-1987, Odd Molteberg 1987-1992, Jens Aamold 1992-2001, Kjell Ragnar Olsen 2001-2007, Per Kval-Engstad 2007-2012, Leif Gjerstad 2012-2018, Oddvar Tjernshaugen fra 2018.

Innehavere av Ordenens Hederstegn

Oddgeir Hagen-Viskum ble tildelt Ordenens Hederstegn i 1984, Knut Arvid Astrup i 2003, og Jens Aamold i 2009.

Innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Svein Robert Carlsen ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje i 2013, Thor Skott Hansen i 2015 og Kjell Ragnar Olsen i 2019.

Innehavere av Logens Honnørtegn

Kaare Nordengen 2002, Ernst Løken 2002, Svein Robert Carlsen 2005, Reidar Kristian Bjerkan 2006, Carl-Arne Brekke i 2008, Einar Kiserud i 2010, Jan Eilert Opperud i 2012, Dag Clausen 2015, Willy Roar Rahm 2015, Per Grytdal 2016, John Aastorp 2016, Egil Fuglum 2016, Runar Thøgersen 2016, Bjørn Klock 2018 og Lars Jegleim 2018.

Litteratur om Sirius historie

Både til 25-, 50- og 60-årsjubileet ble det laget flotte jubileumsbøker. Ved 70-årsjubileet i år er det laget et eget hefte med billedkavalkade over de siste 10 års hendelser i Logen. Bøkene kan leses i biblioteket eller bestilles via sekretariatet. 

Sist redigert fredag, 06 november 2020 09:29

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden