Broderhjelpen i Bergens Provincialloge

||| ||| Foto: |||

I Logens lovers annet kapittel § 23 står det blant annet:

”Å øve bamhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse --- er sådanne kristenplikter som ethvert menneske bør iaktta, men som i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.”

I denne ånd ble Broderhjelpen formelt stiftet i 1912 etter å ha virket fra 1880-årene i Bergen. Den omfatter i dag alle logene i provincen fra Stavanger i sør til Sunnfjord i nord. Omtrent halvparten av provincens 2100 brødre er medlemmer.

Broderhjelpens formål er å yte støtte til enker ved medlemmers død. Denne støtte utbetales straks Broderhjelpen har fått melding om dødsfall. Broderhjelpen vil kontakte etterlatte for nødvendig kontoinformasjon.

Etter søknad kan Broderhjelpen også bidra med økonomisk støtte til medlemmer som har kommet i en vanskelig situasjon.

Takket være stor oppslutning om Broderhjelpen blant brødrene, er det mange etterlatte som i årenes løp har mottatt et kjærkommet bidrag, som for tiden er kr 15.000. 

Medlemmer av Broderhjelpen er frimurere som hører til Frimurerlogene under Bergen Provincialloge, og som betaler årlig kontingent. Nye medlemmer kan ikke være over 65 år når medlemskapet tegnes. Unntak gjøres for nylig antatte brødre i deres første år som frimurer. 

Frimurerbrødre som innbetaler kontingenten uten å fylle medlemskriteriene betraktes som støttemedlemmer og kvalifiserer derfor ikke til utbetaling ved dødsfall. De kan imidlertid søke om økonomisk støtte som nevnt over.

Bidraget ved dødsfall utbetales enken, eller den som avdøde levde i et ekteskapslignende forhold med, eller etterlatte mindreårige barn etter medlemmer som har betalt kontingenten minimum de to siste år forut for dødsfallet.

Broderhjelpens utbetalinger blir mottatt med stor takknemlighet av de pårørende, og det er av stor betydning for dette omsorgsarbeidet at brødrene innbetaler bidrag i form av medlemskontingent, stort eller minimum kr 300,00. Dette gjelder også for brødre som er støttemedlem.

Gjennom medlemskap i Broderhjelpen utøves den siste av våre fire dyder, omsorg og bamhjertighet både overfor ens egen familie og brødrene.

Styreleder: 

John Arild Lervik

E-post: 

Mobiltlf.: 90115562

Sist redigert onsdag, 10 juni 2020 21:08

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden