Forskningslogen Niels Treschow, av Br. Kurt Ringstrand

Forskningslogen Niels Treschow, av Br. Kurt Ringstrand
   
||| ||| |||

Det Høye Råd (DHR) besluttet 4. april 2003 at en forskningsloge skulle etableres i Norge, og den ble kalt opp etter filosofiprofessor, politiker og broder Niels Treschow (1751-1833).

forskningslogen

Forslag til logevåpen og- merke med devisen «Per scientiam ad certitudinem», «Gjennom kunnskap til visshet», ble fremmet. Høytidsdagen ble lagt til Treschows fødselsdag, 5. september.

Målsetningen for denne logen er å bringe opplysning om frimureriet til Ordenens medlemmer. Gjennom mulighet til studier og innsamling av opplysninger søker Forskningslogen å gi brødrene inspirasjon til å tilegne seg dypere kunnskap og forståelse for hva frimureriet egentlig er. Forskningslogen er organisert under Ordenens Bannerfører (OBF), som leder Kunnskapsdirektoriet (KD).

På Forskningslogens møter presenteres resultater fra medlemmenes forskning på og innsamling av materiale knyttet til frimureriets historie og ritualer, og vil i de fleste tilfeller bli tilgjengeliggjort som artikler enten i de skandinaviske forskningslogenes årbok, Acta Masonica Scandinavica, gjerne kalt Acta, eller i Ordensbibliotekets skrifter og hefter.

Aktiviteten

I 2022 avholdt FNT 10 møter, bl.a. i Moss, Haugesund, Gjøvik, Tromsø og Oslo, der logen har sitt sete. Møtene holdes normalt i Johannesskiftet, men kan avholdes i alle Ordenens grader til og med X-grad. FNT-programmet for 2023 ser slik ut:

  • 6. februar, Hønefoss. Mandag 3H. Helge Bjørn Horrisland: Wagner-rapporten (arbeidstittel).
  • 4. mars, Trondheim. Lørdag. Lars-Erik Vaale: Ordenens internoppgjør etter 1945: Midt-Norge.
  • 15. april, Bergen. Lørdag. Lars-Erik Vaale: Ordenens internoppgjør etter 1945: Vestlandet.
  • Tentativt 9.-10. juni. Harstad. Fredag og lørdag. Møte og seminar.
  • Primo september. Kristiansand. 3H.
  • 29-30. september, Stavanger. Fredag møte i VI-grad og lørdag seminar i VI-grad.
  • 4. november, Oslo. Lørdag. 20. Høytidsdag. Kanskje OM-installasjon?
  • Ultimo november/primo desember. Skien. 3H. Lars-Erik Vaale: Ordenens internoppgjør etter 1945: Grenland.

Et 3H-møte betyr at Forskningslogen bare stiller med de tre hammerførende embetsmennene. Resten av embetsverket er embedsmenn fra den logen der arbeidet foregår. Ellers kommer FNT og avholder møte i et logebygg med hele sitt embetsverk, assistert av lokal Ceremonimester (CM). FNT avlegger ikke besøk i en loge, men avholder sitt møte i lokalene til en loge i en utvalgt by.

Medlemmene

Medlemsmassen består av de 27 egentlige (faste-) medlemmer, som utnevnes av Ordenens Stormester (OSM) for fire år ad gangen, og av et antall korresponderende medlemmer (1489 pr. 01.11.2022). Forskningslogens embetsmenn utnevnes blant de faste medlemmer. Alle brødre av III-grad og høyere i en norsk loge eller i en loge under en storloge som vår Orden anerkjenner kan bli korresponderende medlem.

Forskningslogens egen hjemmeside gir nærmere opplysninger om nær forestående møter og aktuelle artikler knyttet til dens virksomhet. Her finner du også kontaktinformasjon til FNTs embetsverk, og opplysninger om hvordan du kan bli medlem.

Hva har det blitt forsket på?

Forskningslogen har små og store prosjekter, men forutsetter undersøkelser i hjemlige og utenlandske arkiver og gjennomgang av primær- og sekundærlitteratur om et tema i logebibliotekene. Prosjektet må godkjennes av FNT-ledelsen på forhånd, men deretter er det som regel bare å sette i gang med arbeidet. Alt som blir forsket på formidles til brødrene muntlig via et foredrag i en loge eller skriftlig gjennom en artikkel i Acta.

Blant prosjektene de senere årene kan nevnes. Hærmesterloger av Frank Sæther (X), Tjenende Brødre av Anders Omberg (VIII), Norske mediers kritikk av frimureriet mellom 1985 og 1995 av Gorm Fossum (X), Utmeldinger gjennom 100 år av Dag Brekke (X), Jens Arbien – Norges første frimurer av Leif Endre Grutle (XI), Ordenens internoppgjør i Norge etter 1945 av Lars-Erik Vaale (X) osv.

I Acta får man også innblikk i hva det forskes på i de andre skandinaviske forskningslogene, Friedrich Münter i Danmark, Carl Friedrich Eckleff i Sverige, og Snorri på Island.

rod169558 0

Egen erfaring med Forskningslogen

Mitt første møte med FNT var i 2010 i Tromsø, og det skapte stor nysgjerrighet. Jeg meldte meg rett inn i logen og har hatt glede av dette i alle år. Nysgjerrigheten har økt parallelt med min stigning i gradene, og gitt meg et sterkt om å anvende dette også til andre brødres gagn.

I mange år før jeg ble med i embetsverket har kontakten med de faste medlemmene i FNT blitt vedlikeholdt og styrket. Jeg fikk i februar 2018 mulighet til å fungere som Annen Bevoktende Broder (ABB) da Forskningslogen besøkte St. Johs. Logen Ottar t.d.t Nøkle på Bardufoss. Ut på sensommeren samme år kom beskjeden om at jeg var ønsket som v/ABB.

Når man er i FNTs embetsverk, så har man en primær funksjon, men veksler også ofte med andre. Selv har jeg vært ABB, FBB og Skattmester (SkM). De som ikke fungerer i et møte benyttes som vertskap i stedet. Tross store geografiske avstander er vi i FNT del av et godt sammensveiset kollegium. Der finnes det ingen «spisse albuer», for vi er alle utnevnt av OSM og det er også han som bestemmer hvem som skal være OM.

Fra 01.01.2023 kommer enda en broder fra Stella Polaris inn i embetsverket i Forskningslogen.

313885493 10160092031095943 8828407445129509506 n KR

Foto: Tjøstel Lindøe

Sist redigert søndag, 21 mai 2023 15:45

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden