Om Forskningslogen Niels Treschow

Forskningslogen er organisert direkte under Ordenens Stormester. Målsetningen for Forskningslogen Niels Treschow er å bringe opplysning om frimureriet til Ordenens medlemmer. Gjennom mulighet til studier og innsamling av opplysninger søker Forskningslogen å gi brødrene inspirasjon til å tilegne seg dypere kunnskap og forståelse for hva frimureriet egentlig er.

På Forskningslogens møter presenteres resultater av medlemmenes forskning, studier i og innsamling av materiale som er relatert til frimureriets og frimurerbrødres historie, så vel i materiell som i idéhistorisk sammenheng. Arbeider som skal munne ut i en presentasjon er imidlertid ikke begrenset til medlemmer av Forskningslogen. Materiale kan også presenteres i de skandinaviske forskningslogenes årbok ”Acta Masonica Scandinavica” eller  publiseres og distribueres gjennom Ordensbiblioteket.

Forskningslogen avholder normalt 4 møter pr. år, hvorav minst ett skal holdes i en loge utenfor Oslo, der Forskningslogen har sitt sete. Møtene holdes normalt i Johannesskiftet, men med Stormesterens tillatelse kan det holdes møter i alle Ordenens grader til og med X grad. 

Medlemsmassen består av de 27 egentlige medlemmer, som utnevnes av Stormesteren for fire år ad gangen, og av et antall korresponderende medlemmer (i dag over 1200). Forskningslogens embetsmenn utnevnes blant de egentlige medlemmer. Enhver broder av III grad og høyere i en norsk loge eller i en loge under en storloge som vår Orden anerkjenner kan bli korresponderende medlem. 
 
Forskningslogens egen hjemmeside gir nærmere opplysninger om nær forestående møter og aktuelle artikler knyttet til dens virksomhet. Her finner du også kontaktinformasjon til Forskningslogens embetsverk, og opplysninger om hvordan du kan bli medlem.

Sist redigert onsdag, 29 april 2015 16:43

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden