Informasjonssider Ordenen

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå tar fatt på den viktige oppgaven som ligger foran ham med ydmykhet og glede. «Det har vært mange lærerike år for meg» sa Tollefsen, og understreket at vi aldri er utlærte som frimurere. En av de første oppgavene han vil ta fatt på er å utnevne Ordenens ledelse.

Avtroppende Stormester Tore Evensen ønsket sin etterfølger lykke til – og oppfordret alle brødrene til å ta med seg tro, håp og kjærlighet i sine liv utenfor logen.

På vegne av besøkende utenlandske brødre hilste den svenske Stormester Anders Strömberg vår nye Stormester velkommen, og så frem til et godt samarbeide på tvers av landegrensene.

I et møte i Det Store Råd 15. november 2018 ble Ragnar Tollefsen valgt til ny Ordenens Stormester.
Han tiltrer sitt embede ved en installasjon i Ordenens Stamhus 29. november.

Tidligere har han hatt følgende embeder:
• Vikar Taler og Vikar Annen Bevoktende Broder i St. Johanneslogen Oscar t.d. kronede Bøg
• Taler og Annen Bevoktende Broder i St. Johanneslogen Astra t. d. syv Hav
• Vikar Taler, Viceordførende og Ordførende Broder i Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening
• Ordførende Mester i Sandefjord Stewardsloge.
• Første Overbevoktende Broder, Annen Storbevoktende Broder, Deputert Mester og Ordførende Mester i Landslogen.
• Stormesterens Stattholder og Stormesterens Prokurator i Den Norske Frimurerorden.

Det Store Råd består av alle brødre med XI grad i vår Orden. Stormesteren er ikke underlagt noen annen frimurermyndighet, nasjonalt eller internasjonalt. 

Innledning:

Den Norske Frimurerorden (DNFO), med registrert adresse Nedre Vollgate 19, 0158 Oslo, er Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. DNFO behandler dine personopplysninger i  samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger. 

DNFO vil kun endre sine retningslinjer for personvern dersom vi anser det nødvendig for å  administrere medlemskapet ditt, herunder for å kunne oppnå formålet med DNFO. Vi vil informere deg om endringer i denne personvernerklæringen ved å publisere oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside. Datoen for siste revisjon av denne personvernerklæring fremgår som bunnteksten i dette dokumentet. 

DNFO er opptatt av personvernet til alle sine medlemmer. For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:  

Som mange brødre har sett, pågår det store bygningsarbeider i området rundt Stamhuset i Oslo.

For å gjøre det så enkelt som mulig for brødre som vil komme på møter i Stamhuset, ønsker vi å informere litt om hvordan det ser ut for øyeblikket.

Tollbugata er blitt toveiskjørt. Brødrene kan kjøre opp og frem til ”Kongeinngangen” hvor de kan bli sluppet av/på. Parkering i området er blitt noe vanskeligere. Akershus festningsområde og Ibsen-garasjen anbefales.

Trikken som tidligere gikk utenfor vår inngang er fjernet, og vil heller ikke komme tilbake. Området vil få bussforbindelse når gaten igjen åpnes for trafikk. Situasjonen slik den er nå vil vare frem til høsten 2017, men det kan bli bedringer tidligere.

Brødre som ønsker ytterligere informasjon kan gå inn her: www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Byggeprosjekter/P26/ 

Kjell Kristoffersen
Ordenens Overarkitekt

Dette kontoret er todelt:

1. Overregistrator:

Overregistrator har et overordnet ansvar for at opptak av fremmede søkende og forfremmelser av allerede opptatte brødre blir gjort etter Ordenens lover og instrukser innen Den Norske Frimurerorden. Han skal føre tilsyn med at arbeidet utføres på en tilfredsstillende måte og legge frem tvilstilfeller for Ordenens Stormester.

Han klargjør også lister over brødre som skal forfremmes til VII, VIII, IX og X grad innen Den Norske Store Landsloge for Cancellarius.

2. Cancellarius:

Etter Ordenens Lover, og i henhold til instruks gitt av Ordenens Stormester, har Ordenens kontor for befordringer ansvaret for å kalle brødre til forfremmelse i Kapitelgradene: VII - VIII - IX og X innen Den Norske Store Landsloge.
Kontoret skal påse at den enkelte broder får sin forfremmelse til fastsatt tid og at alle formaliteter er i orden. 

Den Norske Frimurerorden (Stamhuset)

Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo
Telefon: 22 47 95 00/30/22.

E-post:

Medlemskontoret: 940 06 700 eller  

Postadresse:
Postboks 506 Sentrum, 0105 Oslo

  • Pressekontakt: Kristoffer Sandven, tlf. 413 12 300.  
  • Internettredaktør (ansvarlig redaktør for nettsidene): Arne Lie jr.  
  • Webmaster (teknisk ansvarlig for nettsidene):  

Direktetelefoner og e-post

Embede/navn

Direkte

SMP Lyngtveit, Erling Olav

940 06 702

SMS Gullaksen, Per Otto

940 06 703

OSB

940 06 704

ORM Johansen, Arve

940 06 707

StK

940 06 715

StS Øien, Harald

940 06 723

Arkivet

940 06 738

Begravelseskassen

940 06 771

Biblioteket

940 06 740

Heraldikk

940 06 721

Hovedkasserer/Regnskap

940 06 757

Husinspektør

940 06 756

Intendanturen

940 06 768

IS-IT avdelingen

940 06 760

Kontoret for befordringer

940 06 746

Matrikkelkontoret

940 06 788

Restauratør

940 06 795

Vestibylen

940 06 800

Kontoret for utenrikssaker

940 06 773

 

Vestibylens åpningstider
Kl. 10.00 – 14.00
Møtedager kl. 17.00 – kl. 23.00

Stamhusets kontortid
Mandag – torsdag kl. 09.30 – kl. 14.00

Trondhjems Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 73 80 79 70 

For booking av lokaler, ta kontakt med Nicholas Lund på 900 61 828.

Bergens Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 55 36 18 30.

Tromsø Provincialloge

Telefon Ordenshuset: 77 68 27 90. 

 


 

Direktetelefoner til embedsmenn:

EmbedeMobil
OSM 940 06 701
SMP 940 06 702
SMS 940 06 703
OSB 940 06 704
OHP 940 06 705
VOHP 940 06 706
ORM 940 06 707
OSMK 940 06 708
OA 940 06 709
OTM 940 06 710
OOA 989 04 848
OBF 940 06 711
PM Trondheim 940 06 712
PM Bergen 940 06 713
PM Tromsø 940 06 714
Storkansler 940 06 715
Store Taler 940 06 765
Storstewardmester 940 06 717
Første Storbev. Broder 940 06 718
Annen Storbev. Broder 940 06 719
Storprovisor 940 06 720
Storintroduktør 940 06 721
Storceremonimester 940 06 722
Storsekretær 940 06 723
Storvokter 940 06 724
Storhospitalier 940 06 725
Storoppsynsmester 940 06 726
Storvisitator 940 06 727
Storintendant 940 06 728
Prosjektkoordinator 940 06 729
Storarkitekt 940 06 731
Storeducator 940 06 732
Storbibliotekar 940 06 733
Storantikvar 940 06 734
Storvæbner 940 06 735
Storkantor 940 06 736
Storarkivar 940 06 737
Arkivet 940 06 738
Arkivarer 940 06 739
Overbibliotekar 940 06 740
Første Bibliotekar 940 06 741
Overregistrator 940 06 742
Overcancellarius 940 06 743
Sekr. Forskningslogen 940 06 744
Cancellarius 940 06 746
Første Ceremonimester 940 06 747
Ceremonimester LL 940 06 748
Overceremonimester 940 06 749
Vikar Overceremonim. 940 06 750
OM Niels Treschow 940 06 751
Bygningsansvarlig 940 06 752
HMS Koordinator 940 06 753
Driftsleder 940 06 754
Brannvernleder 940 06 755
Husinspektør 940 06 756
Regnskapssjef 940 06 757
Regnskapsmedarbeider 940 06 758
DM Forskningslogen 940 06 759
IKT Sjef DNFO 940 06 760
Sekretær Haakon 940 06 761
OM Haakon 940 06 762
Sekretær ID 940 06 763
Redaktør Frimurerbladet 940 06 716
Overintendant 940 06 768
Leder Intranett 940 06 767
Leder IT-oppl/brukerstøtte 940 06 768
Webredaktør 940 06 769
Webmaster 940 06 770
Vikar IS/IT + div. ansvar 940 06 771
Ledelse IS/IT Sikkerhet 940 06 772
Sjef Utenriks 940 06 773
Designansvarlig 940 06 774
Overkantor 940 06 775
Overkantor 940 06 776
Sekretær Kolbein 940 06 777
OM Kolbein 940 06 778
Sekretær KD 940 06 779
Opplæring KD 940 06 780
OM Leoparden 940 06 781
Sekretær Leoparden 940 06 782
Oversekretær 940 06 783
Vikar Oversekretær 940 06 784
Sekretær LD 940 06 785
Sekretær Matrikkel 940 06 786
Sekretær Matrikkel 940 06 787
Red. Ordenens Matrikkel 940 06 788
OM Murskjeen 940 06 790
Sekretær Murskjeen 940 06 791
OM Kyrre 940 06 792
Sekretær Kyrre 940 06 793
Personalinspektør 940 06 794
Restauratør 940 06 795
Heraldiker 940 06 796
OM Rosene 940 06 797
Sekretær Rosene 940 06 798
Storsekretariatet 940 06 799
Vestibyle/Resepsjon DNFO 940 06 800
OM Søilene 940 06 801
Sekretær Søilene 940 06 802
Overvæbner 940 06 803
Væpnerrom 940 06 804
OM Akershus 940 06 805
Sekretær Akershus 940 06 806
OM Oscar 940 06 807
Sekretær Oscar 940 06 808
Billedarkivar 940 06 809
Billedarkivar 940 06 810
Billedarkivar 940 06 811

Den Norske Frimurerordens lover er offentlig tilgjengelig på de fleste av landets biblioteker og ved henvendelse til Den Norske Frimurerorden eller lokale loger.

Her kan du sende inn adresseendring.

Den Norske Frimurerordens matrikkel er med bakgrunn i de nye personvernlovene (GDPR) ikke lengre offentlig tilgjengelig.  

Matrikkelens innhold vil bli evaluert. Historisk har den inneholdt informasjon om Ordenens oppbygging og ledelse, lokale loger, broderforeninger og frimurergrupper og deres embedsmenn, medlemsfortegnelse og møtekalendre for samtlige møter som arrangeres i Den Norske Frimurerorden i løpet av året. Det meste av denne informasjonen (utenom medlemslisten) er tilgjengelig her på vår nettside.