St. Andreaslogen Akershus

St. Andreaslogen Akershus

Opprettelsen av St. Andreaslogen Akershus

I årene etter 1918 var tilgangen av recipiender til Oscar til den flammende stjerne i største laget, selv om møtenes antall ble øket betraktelig. I flere år var man derfor nødt til å oppta det dobbelte av ordinært antall recipiender. Situasjonen ble løst ved at St. Andreaslogen Akershus ble opprettet og innviet 18. desember 1924.

Den første travle tiden

Åpningen ble foretatt av STTM (nå OTM) Hans Johndal Rønneberg som var Ordførende Mester i St. Johanneslogen St. Olaus t.d.hv. Leopard. Innvielse og installasjon av Ordførende Mester ble foretatt av VSV (nå OSM) Carl Fredrik Johannes Bødtker.

St. Andreaslogen Akershus begynte sitt arbeid med totalt 386 brødre. St. Andreaslogen Oscar t.d.f. Stjerne avga 8 Lysende Skotske Mestere (embedsmenn) og 181 Høyverdige lærlingemedbrødre. 197 forpasningsbrev ble også overlevert.  Det var på forhånd bestemt at de respektive St. Johannes-loger i fremtiden skulle forpasse hver annen St. Johannes mester til Oscar og til Akershus. I henhold til St. Andreaslogen Oscars 125 års jubileumsbok, foregikk overføringen av brødre fra denne losje til St. Andreaslogen Akershus ganske enkelt ved ”beordring”, ved at de overførte brødre ble innkalt til det første møtet i Akershus.

Ordførende Mestere de første 30 år

St. Andreaslogen Akershus’ første OM var Einar Hjalmar Wettre, som fungerte i embedet til 1927. Han ble avløst av Anton Bernhard Laurantzon som fungerte som OM til 1939 og senere avløst av Niels Magnus Christiansen.  Under krigen lå virksomheten nede, men Christiansen tok opp igjen arbeidet etter frigjøringen og fortsatte som OM til 1950. Da tiltrådte Lars Kristian Sommerfelt som fungerte i fem år.  Fem år som OM fikk også Nicolai Stephansen, som satt som leder til 1960 og overlot logens første hammer til Nils Petter Baklund. Da han gikk av i 1965, tiltrådte Arne Brath som førte hammeren frem til 1971. Han ble avløst av Knut Heje som fungerte til 1977.

Akershus i moderne tid

I 1977 ble Wiggo Ryede Ryhjell installert som logens niende OM Han drev sitt målbevisste arbeid for Andreasfrimureriet frem til 1987, og hans ti år som vår loges OM hadde mange positive trekk. Spesielt må nevnes tiltakene for intern kommunikasjon. Et ledd i dette arbeidet var at han i 1981 startet medlemsbladet AkershusNytt som fortsatt er logens viktigste informasjonsorgan. Han var også den sentrale hjelper da Nesodden St. Andreas Frimurergruppe ble dannet. Videre var hans omsorg for broderforeningen i Østfold stor. Hans omtenksomme samarbeid med broderforeningen påvirket sterkt den senere utvikling til deputasjonsloge. 

I perioden fra 1987 til 1995 styrte Oddvar Finn Davidsen sitt kjære Akershus med mild autoritet og usvikelig vilje til å bidra til ordenens utvikling. Sentralt i hans ledertid var bl.a. at Østfold St. Andreas Broderforening i 1991 gikk over til deputasjonsloge med sete i Fredrikstad. 

Andreas Sandmæl ledet vår loge videre i årene fra 1995 til 2003. Hans lederstil var preget av delegering av oppgaver med sikte på å aktivisere brødrene. Han var sentral i arbeidet med vår deputasjonsloges ønske om å bli en selvstendig St. Andreasloge.

Dag Morfelt tiltrådde som logens tolvte Ordførende Mester 3. mars 2003. I hans tid sto  modernisering og effektivisering av vårt sekretariat, perfeksjonering og finsliping av ritualgjennomføringen samt videreutvikling av det allerede gode sosiale miljøet i Akershus høyt på agendaen.

Logens økonomi lot den gang som nå noe tilbake å ønske, for å redusere behovet for stadig måtte trekke på brødrenes velvilje i form av frivillige bidrag, inviterte han ledergruppen til idédugnad.  Under denne kom daværende sekretær opp med tanken om en venneforening som gjennom sin kontingent skulle kunne bidra til logens økonomi.  På tross av noe skepsis av typen ”det blir vel ikke mange medlemmer” så Akershus Venner dagens lys i 2005 og lever i beste velgående i dag med drøyt 750 medlemmer.  Videre ble vårt nå så populære påskemøte initiert i denne perioden, dette kom til nærmest ved et arbeidsuhell. Logen må hvert år levere en ”ønskeliste” til Ordenen over ønskede møtedager for det kommende år, daværende sekretær fikk beskjed om å sette opp alle mandager på listen, dette ble gjort og godkjent. Det ingen tenkte på før neste vår var at en av disse mandager lå i ”den stille uke”, å si at vi møtte motstand er mildt uttrykt. Dag Morfelt og nevnte sekretær sto imidlertid på sitt og møtet ble gjennomført med stor deltagelse, noe det har fortsatt med siden.  I løpet av hans OM periode ble vårt 80 årsjubileum gjennomført i 2004 med 110 brødre tilstede, vi ble visitert uten anmerkning 15. mars samme år og Romerike St. Andreas frimurergruppe ble opprettet i 2007.

Odd Trygve Marvel tiltrådte som den trettende Ordførende Mester i vår loge den 5.desember 2011. Han hadde inntil da fylt den viktige rollen som fødselshjelper og siden styreleder i Akershus Venner siden starten, ved siden av sitt verv som Delegert og Deputert Mester. Hans tjenestetid ble dessverre kort idet han av personlige grunner valgte å trå tilbake allerede 6 mai 2013.  Han rakk imidlertid i sin funksjonstid å videreutvikle og finslipe de administrative sidene ved logedriften som Dag Morfelt hadde lagt grunnlaget for.

Vår nåværende og altså fjortende Ordførende Mester Øivind Eriksen tiltrådte 6. mai 2013. Med sin brede bakgrunn fra embetsverket i posisjoner som CM og IB er ritualet og dets gjennomføring viktig for ham. Dette har manifestert seg gjennom stadig større vekt på trening og opplæring av embetsverket med mål om stadig bedre kvalitet på gjennomføringen av møtene. Med sin utadvendte natur har det vært helt naturlig for ham også å videreutvikle det gode miljø Akershus er kjent og skal være kjent for. At både han og hans forgjengere lykkes i sine prioriteringer viser resultatet fra visitasjonen 7. april 2014, visitasjonsberetningen viser ingen ankepunkter. I hans periode har Akershus Venner blitt skilt ut som en egen stiftelse for å stå friere i forhold logen, formålet er imidlertid fremdeles det samme: å yte bidrag til sosiale og materielle aktiviteter i og rundt St. Andreaslogen Akershus, disse bidrag blir imidlertid innvilget etter søknad og ikke som før etter anmodning.

St. Andreaslogen Akershus ble, som Den Norske Frimurerordens sjette St. Andreasloge, stiftet den 18. desember 1924, da som nå med Stamhuset i Oslo som tilholdssted.

 Vår loge mottar fast recipiender fra følgende St. Johannesloger:

 • St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Roser, Oslo
 • St. Johanneslogen Kolbein til den opgaaende Sol, Oslo
 • St. Johanneslogen St. Olaus til den gyldne Murskje, Oslo
 • St. Johanneslogen St. Clemens til den rette Vinkel, Oslo
 • St. Johanneslogen Olav til den Gyldne Passer, Strømmen

og dessuten enkelte brødre fra følgende loger:

 • St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard, Oslo
 • St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler, Oslo
 • St. Johanneslogen Olaf Kyrre til den gyldne Kjæde, Oslo
 • St. Johanneslogen Haakon til de tre Lys, Oslo
 • St. Johanneslogen Den faste Borg, Kongsvinger
 • St. Johanneslogen Halvdan Svarte til det Gyldne Sverd, Hønefoss
Sist redigert lørdag, 30 desember 2017 00:09