Vi søker etter brødre som har erfaring innen IKT, og som kan jobbe med support og drift/vedlikehold 2-3 dager i uken på Stamhuset.

Den Norske Frimurerordens IKT-avdeling supporterer, drifter og vedlikeholder alle Ordenens sentrale IKT-løsninger, fra Office og epostløsninger til systemer for administrasjon, bibliotek, regnskap, arkiv, medlemskontoret, i tillegg til oppsett og support av datamaskiner, servere, nettverk, printere m.m.

Arbeidssted er 4. etg i Stamhuset i Oslo. Det er krav om minimum VIII-grad på grunn av arbeidsoppgavene.

IKT-avdelingen har ingen lønn å tilby, men kantineordning og et fint miljø blant brødre som jobber for at logebrødrene i hele Norge skal få de løsningene de trenger.

Hvis dette høres spennende ut, ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Send oss en epost med info om deg selv til: IKT-sjef Trond Hubred, epost:

Gode Murskjebroder.
Nå er det kun 3 møter igjen før vi avslutter dette semesteret, og forhåpentligvis går en fin sommer i møte – med lange lyse dager og netter. Nettopp derfor kan det være bra å få med seg semesterets siste møte i II grad. Torsdag er det en gylden mulighet til å få litt påfyll – til å tenke over hva vi skal bruke disse «late» sommerdager til. Vi bør jo benytte dem vel!
Jeg gleder meg til å se dere på torsdag!
Med broderlig hilsen
William Schmidt, Aftenens Ordførende Mester

MEDDELELSER:
Mandag 8. april arrangeres tur til Astra, Sandefjord
Murskjeens Sommeravslutning 2019
Torsdag 23. mai inviterer vi igjen til en vandring på Vår Frelsers gravlund

Den 21. mars ble Knut-Ole Flatner innsatt som ny Ordførende Broder i Sørlandet Kapitel Broderforening. Han har frem til nå vært Viseordførende Broder i Broderforeningen i ca 5 år og har før dette hatt flere verv i Ordenen, blant annet i Johanneslogen Fraternitas i Arendal. Han ble ønsket hjertelig og broderlig til lykke med vervet og ble godt tatt imot av brødrene.

Seremonien fant sted i et VII-grads møte i logelokalene i Kristiansand med 60 brødre tilstede.

Installasjonsforretter var Ordenens Seglbevarer Thor Bergby. Han utførte oppdraget på en aldeles utmerket måte og bidro sterkt til at møte ble en minnerik opplevelse for alle tilstedeværende brødre.

Flatner overtar dette vervet etter Finn Georg Birkeland som har vært Ordførende Broder i vel 4 år. Han ble i samme møte takket av med mange rosende ord for godt utført arbeid og overlater til etterfølgeren en velfungerende Broderforening som har vært, og fortsatt er, i sterk vekst. Sørlandet Kapitel Broderforening arbeider fra VII til X grad og avholder møter i både Kristiansand, Arendal og Flekkefjord og bidrar således i stor grad til å opprettholde og fremme kunnskapene om Høygradsfrimureriet blant brødrene på Sørlandet.

Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, deltok tirsdag 26. mars i St. Johanneslogen Midnatsols møte i I grad. Tidligere på dagen hadde han hatt samtaler i Bodø med Provincialmesterne for Bergen, Trondheim og Tromsø Provincialloger. På spørsmål om bakgrunnen for møtet svarer Ordenens nye Stormester at selv om han er godt orientert om hva som skjer utenfor Oslo, så er det viktig å høre dette direkte fra de operative frimurerlederne. «Det er viktig å kunne samles og ha en gjennomgang».

Ragnar Tollefsen innrømmer at han jo har en forkjærlighet for Bodø. Han kjenner stedet godt så langt tilbake som på 60-tallet, da han arbeidet en god periode i distriktet. Siden har han vært i Bodø en rekke ganger i frimurerisk sammenheng. Han har fulgt utviklingen i Bodø tett, blant annet gjennom Kapitelfrimureriet, opprettelsen av Steward-logen og flere visitasjoner. Ragnar Tollefsen synes å føle seg hjemme her, og det blir neppe siste gang vi har besøk av Ordenens Stormester.

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret. 

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31, 32,32N, 36E, 54, 70, 81, 81N, 83 og 83N.

 

Bodø Stewardloge feiret sin 34. høytidsdag 14. mars 2019. Logen ble opprettet i januar 1986 som den fjerde Stewardloge av Annen Orden (det vil si med rett til å oppta brødre i VII grad). I januar 1999 ble logen opphøyet til Stewardloge av Første Orden. Nå hadde man fullmakt til å forfremme brødre til og med VIII grad. Denne begivenheten falt sammen med innvielsen av den store, vakre riddersalen, etter at utvidelsen av selve logebygget var fullført.

Deputert Provincialmester, Bjarne Eilertsen deltok på høytidsdagen. OM i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem, overrakte en gave, en smidd lysestake formet som et krusifiks. 

Tirsdag 27. februar var det foredrag i Bodø Frimurer Forskningsgruppe. Foredragsholder var sekretær i Forskningslogen Niels Treschow i Oslo, Gorm Pedersen Fossum. Tittelen på foredraget var “Frimurerhysteriet på 1980 og –90 tallet”. De frammøtte fikk et detaljert tilbakeblikk på samfunnets «interesse» for frimureriet. Denne oppmerksomheten gjentar seg fra tid til annen. Foredraget vil for øvrig bli gjengitt i kommende nummer av Kontakt til glede for dem som ikke var til stede. I tillegg til foredraget var det musikalske innslag ved Øystein Felberg og Karl-Olav Aronsen.

Møtet markerte også skifte av styre. Fra det gamle styret ble lederen, Jarle Saksenvik, og sekretæren, Martin-Arne Nyheim, takket for innsatsen av den nye lederen Martin Scobie. De har nedlagt et stort arbeid i forbindelse med oppstart av forskningsgruppen i Bodø.

Vår lokale forskningsgruppe har nå knyttet verdifull kontakt med moderlogen i Oslo. Det er mindre enn seks måneder siden vi sist hadde besøk fra Oslo og foredrag om starten på Andreas-frimureriet. Grundighet og faglig forankring preger disse foredragene som er til stor inspirasjon for lokal aktivitet og forskning på frimurerisk historie. Vi ser fram til neste arrangement i regi av Forskningsgruppen!

Tromsø Provincialloge har med dette gleden av å invitere til årets to første møter i IX grad onsdag 6. og torsdag 7.3, møtestart begge dager er kl 1800.

Vi håper at du vil være med på å gjøre disse møtene til en god opplevelse og at vi kan fylle kolonnen slik at både recipiendene og de medfølgende brødre og faddere samt våre gjester får en fin opplevelse sammen med oss i denne graden.

Vi vet at både embetsverket og recipiendene gleder seg til møtene. Vi håper derfor at du snakker litt med andre av dine logebrødre i IX og X grad slik at flere kan bli enige om å delta i møtene sammen.

Møtet onsdag 6. mars blir ledet av Deputert Provincialmester og det er 11 recipiender som stiller til forfremmelse. Fire kommer fra Stella Polaris i Tromsø, fire kommer fra St. Stefan til de tre Stene på Sortland, en kommer fra Olav til den gyldne Passer på Strømmen, en fra Astra til de syv Hav i Sandefjord og en fra Haakon til de tre Lys i Oslo.

Til Taffelet serveres nakkekoteletter med tilbehør.

Møtet torsdag 7. mars blir ledet av Deputert Provincialmester og det er 8 recipiender som stiller til forfremmelse. To kommer fra Stella Polaris i Tromsø, to kommer fra Arcturus i Narvik, to kommer fra Corona Borealis i Harstad, en fra Polarlys i Alta og en fra Ottar til de tvende Nøkle på Bardufoss.

Til Taffelet serveres karbonadekaker med tilbehør.

Vi håper brødrene vil møte i god tid før møtestart, som er kl. 18:00 og at vi sammen får fine møter, taffel og samvær.

Vi ser frem til møtene og ønsker vel møtt!

Min opptakelse i St. Johanneslogen Polarlys i Alta ligger nesten ett år tilbake i tid. Jeg bor i Vadsø, 450 km fra logen og 7 timers kjøring inklusiv en hvilepause i Karasjok som er halvveis.

På mine kjøreturer til og fra Alta er det naturlig for meg å tenke på den rituelle innføringen som logemøtene har gitt meg. Ritualene som er fulle av symbolikk, er min grobunn for refleksjon.

Jeg tenker ofte over hva jeg har opplevd det siste året i logen, først med opptakelsen og så gjennom neste grad. Jeg vurderer dydene vi lærer om som grunnelementene i samspillet med mine medmennesker og hvordan jeg ønsker å forholde meg til andre med empati.

Å praktisere dydene i dagliglivet, overfor familie, vår neste, venner og logebrødre kan by på utfordringer og følelsen av utilstrekkelighet. Jeg blir ydmyk for min eget arbeid på meg selv og min egen utvikling. Selv om noen deler av ritualene kan være vanskelig å få tak på, handler det underliggende budskapet alltid om selvutvikling, hvordan bli et bedre menneske.

I en tid trenger vi alle en motvekt i vår materielle hverdag, noe som tar vare på vår åndelighet. Logen har lært meg om måtehold som er godt å ha med i en tid med overflod. Gjennom ritualene som gir meg refleksjon tilføres jeg tanker, erfaringer og handlinger som en ny dimensjon som gir grobunn for ny og endret handling. Ritualene representerer slik sett en forbedring av meg, ved at jeg gjennom tankeprosessen og finner nye innfallsvinkler og får et bredere erfaringsgrunnlag for å utvikle meg som menneske. Dette gir igjen nye handlingsalternativer. Ritualene brukt på en bevisst måte er en læringsprosess som gjør meg bedre rustet til å møte etiske dilemma i hverdagen. Mine handlinger baserer seg på inntrykk

gjennom dagen. Jeg ønsker å handle ut fra våre frimurerske dyder og på bakgrunn av å lære dem nærmere å kjenne.

Tidvis kan dydene kanskje gi en indre uro og vond følelse. Jeg stopper opp og reflekterer over følelsene handlingen vekket i meg. Slik er det gjerne når jeg står overfor et etisk dilemma. Ingen av oss vet når den siste dagen blir, det eneste vi er sikre på, er at den nærmer seg - hele tiden. Logen har fortalt meg at meningen med livet er å leve det og å være omsorgsfull og raus. På denne måten gir logen meg både innsikt, kunnskap, forståelse, holdninger og ferdigheter for å leve et godt liv blant medmennesker.

Logebrødrene i Polarlys har møtt meg med åpenhet og vennlighet. Jeg opplever taffelet som rikt med god mat og taler. Omgangstonen er vennlig og imøtekommende, med stort engasjement og tilstedeværelse.

Per-Einar Fiskebeck

St. Johanneslogen Polarlys, Alta

Fiducia Bodø inviterte til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet sto foredraget Bodø - «Ny By» ved kommunens prosjektsjef Irene Skiri. I tillegg underholdt Øystein Felberg fra Nord-Norsk Symfoniorkester med nydelig trompetspill.

Formiddagstreff er en nyskapning i Fiducia Bodø. Tidligere har møtene vært arrangert på kveldstid, men ettersom oppslutningen ble mindre besluttet arrangementskomiteen seg for å endre konseptet. Lørdagens treff og foredrag ble en ubetinget suksess. De mange fremmøtte kunne glede seg over et informativt foredrag og en musikalsk opplevelse. I fremtiden vil nok arrangementskomiteen satse på lunsjmøte på lørdager, men formannen, Per Stentvedt Dahl, forsikret om at julemøtene aldri ville bli endret. Neste lunsjmøte arrangeres i mai.