St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø

St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø
   
||| ||| |||

Historie

St. Johanneslogen Midnatsol i Bodø ble grunnlagt den 11. juli 1924, og vil feirer sin 95. Høytidsdag den 28. januar i år.

Øyvind

 

 

 

 

Øyvind Kvalnæs er Midnatsols Ordf.Mester fra 17.10.2017
Foto: Per Arvid Tellemann 

 
Logens historie begynner med grunnleggelsen av Nordland Broderforening den 22. august 1899, underlagt St. Johanneslogen Nordlyset i Trondhjem. Dette var den første organisering av frimureriet innen Nordlands amt.

Initiativtaker var bergingeniør Julius Emil Knudsen, som i 1898 ble direktør ved Sulitjema Gruber. Han kom fra Røros, hvor han hadde vært medlem av Røros broderforening.

Den 10. januar 1899 ble det via Nordlyset i Trondhjem innsendt andragende om å få stifte en broderforening i Bodø. Denne ble innvilget av Loge-Direktoriet den 15. mai samme år. Innvielsen ble foretatt med 22 frimurere til stede, 17 av dem tilhørende den nye forening. Knudsen ble dens første Ordførende Forstander.

Tilholdssted var Grand Hotel. I 1901 var medlemstallet steget til 45, og foreningen fikk nytt møtelokale i Bodø Sparebank.

Allerede i 1900 søkte Knudsen om å opphøye broderforeningen til Filialforening med recepsjonsrett i I. gr. Dette ble innvilget av daværende Ordenens Stormester (VSV) Hans Majestet Kong Oscar II den 19. mai 1903.

Søknad om å bli selvstendig loge ble avslått i 1906. Samme år søkte Filialforeningen om recepsjonsrett i II grad. Dette ble innvilget av Kong Oscar II i 1907.

Ny søknad om selvstendig loge ble avslått i 1908. Årsaken var trolig at man ikke disponerte et fullt ut egnet lokale.

Knudsen ble i 1908 avløst av overrettssakfører Rasmus Martinius Blackstad (R.M.B.) Schjølberg som Ordførende Forstander. Han var en travel mann i forretninger, politikk og gründervirksomhet, og kunne ikke ivareta sine logeplikter som han ønsket. Det ble søkt om å få en Vice-ordførende Forstander, men dette ble avslått. Første B.B., redaktør Oscar Thue, ble derfor den som uoffisielt ble Filialforeningens faktiske leder helt frem til 1921, da apoteker Ove Christian Owe avløste Schjølberg.

I 1923 flyttet Filialforeningen sine lokaler til Godtemplar-lokalet Fram i Rensåsgaten.

Med et tilfredsstillende lokale kunne ønsket om selvstendig loge innvilges. Den nye St. Johannesloge fikk navnet Midnatsol, med et motiv på sitt logeskjold som hadde en tydelig likhet med det Bodøs kommunevåpen på den tiden. Innvielsen fant sted den 11. juli 1924 med Ove Chr. Owe som logens første Ordførende Mester.

Ordenshuset i Bodø

Grunnstenen til den eldste del av den nåværende logebygning i i Rensåsgaten 28 ble nedlagt den 13. mai 1929. Ordf.M. da var tannlege Theodor Statius Matheson. I 1930 sto bygningen ferdig og ble tatt i bruk samme år. Da huset ble reist var det ett av få monumentalbygg i Bodø. Hele Bodø sentrum ble bombet flatt av tyskerne i mai 1940. Logebygget lå da i utkanten av sentrumsområdet, og var ett av de få større bygg som ble spart. Bygningen står i dag som et markant minne om ”gamle Bodø”.

Den opprinnelige logebygning må regnes som det første av i alt fire byggetrinn. I 1955 ble Andreaslogen Hålogaland innstiftet, og i 1971 stod 2. byggetrinn ferdig i form av et flatt og lite sjarmerende tilbygg av industritypen. Her fikk Andreaslogen sine arbeidsrom, og i tillegg fikk Midnatsol sin nye III gradssal.

Den 18. oktober 1961 ble landets første Kapitel Broderforening innstiftet i Bodø. Arbeidet her hadde stor fremgang, og det oppsto snart ønske om en egen Stewartloge av 2. orden. Innstiftelsen av Bodø Stewardsloge fant sted 31. januar 1986 med bryggerimester Olav Rasch som den første O.M. Den opprinnelige Kapitel Broderforening ble ikke opprettholdt da, men en ny Kapitel Broderforening for IX og X grad ble godkjent i desember 1991, - og fremdeles med status som landets første.

Det 3. byggetrinn ble påbegynt våren 1997, og skulle løse Stewardslogens behov for egne arbeidsrom, samt gi plass for kontorer for Bodø-logenes fellessekretariat, bibliotek osv. Nybygget ble i hovedsak reist som nye etasjer oppå Andreaslogens tilbygg fra 1971, og det hele ble fullført i den gamle logebygings opprinnelige arkitektur og stil. Logebygningen fremstår i dag som et helhetlig og vakkert eksempel på førkrigstidens monumentalbygg.

Innvielsen fant sted 28. januar i 2000, sammen med opphøyelsen av Bodø Stewardsloge til en Stewartloge av 1. orden, med recepsjonsrett i VII og VIII grad. Ordf. Mester var major Johan Johansen. I innvielsesmøtet ble han av Ordenens Stormester Syver Hagen forfremmet til XI grad, og det var første gang dette skjedde utenfor Stamhuset i Oslo.

I de nye lokalene gjennomføres det nå årlig flere recepsjonsmøter i IX og X grad, som følge av Tromsø Provincialloges meget gode samarbeidsavtale med Bodø Kapitel Broderforening.

Det 4. byggetrinn på logens eiendom i Rensåsgt. pågår i skrivende stund. På østsiden av logebygningen reises det nå et frittstående tilbygg som skal romme logens nye spisesal med plass for 200. I tillegg kommer anretning, garderober og sanitærrom, nye kontorer for fellessekretariat og felles logestyre, og for hver av de fem logene, dessuten bibliotek og lesesal osv. Bygget er fundamentert/strukturert for eventuell senere utvidelse med ytterligere én etasje.

Det nye bygget forbindes med logebygningen med en gjennomgang. Total kostnad er beregnet til ca. 13. mill. kr. I tillegg kommer planlagt dugnadsinnsats fra brødrene. Kanskje vil juletaffel kunne holdes i den nye spisesalen allerede i år. Leder for byggekomiteen er br. Georg Rasmussen.

Midnatsol er «mor» til mange loger

Den 26. januar 2005 ble St. Johanneslogen Salten innstiftet i Bodø. Søkningen til Midnatsol var meget stor, med 20-30 nye brødre hvert år. Medlemstallet i Midnatsol var blitt så høyt at løsningen var å dele logen, ikke minst for å sette seg bedre i stand til å ta seg av alle de nye brødrene og hjelpe dem videre i frimureriet.

Salten var den åttende nye Johannesloge i Nordland som er innstiftet med Midnatsol som ”mor” eller ”bestemor”. Samlet antall brødre i Midnatsol og dens ”datterloger” var 1970 ved utgangen av 2012, - eller ca. 10 % av landets frimurere. Bare fire av disse logene tilhører i dag Tromsø Provincialloge, - logene på Helgeland tilhører fortsatt Trondhjems Provincialloge etter omstruktureringen i årene etter 1996 da Tromsø Provincialloge ble stiftet.

Som knoppskyting fra Johanneslogene i Nordland er det dessuten kommet til 1 Stewardsloge, 5 Andreasloger, 3 Kapitel broderforeninger, 1 Kapitel frimurergruppe, 2 Andreas frimurergrupper og 1 Johannes frimurergruppe.

St. Johanneslogen Midnatsol hadde ved siste årsskifte 612 medlemmer. Med St. Johanneslogen Saltens 169 medlemmer var det da til sammen 781 frimurerbrødre i Bodø.

Midnatsol er landets 4. største loge, de tre største arbeider i Ordenens Stamhus i Oslo. I Midnatsol alene ble det i 2013 opptatt 15 nye brødre. Medlemstallet i begge Bodø-loger er stigende.

I Ordenshuset i Bodø holdes det årlig rundt 100 møter i gradene 1 – 10. Samlet antall brødre i embedsfunkssjoner i Bodø-logene er 201 i inneværende år.

Midnatsolstunden

For å høyne nye (og gamle) brødres kunnskap og forståelse av det frimureriske arbeid ble det i løpet av 2011 iverksatt et eget tiltak kalt «Midnatsolstunden». En halv time før hvert logemøte i Midnatsol, som holdes på tirsdag i hver uke, har alle brødre som ønsker det anledning til å samles i salongen eller i logens forrom til en kort innføring i ulike tema som kan gjelde både det ytre og det ”indre” logearbeid. Det er utarbeidet en temaplan, og hver gang er det en kort innledning, hvoretter det gis rommelig plass for spørsmål og diskusjon.

Tiltaket er blitt en suksess, og gjennomsnittlig fremmøte til Midnatsolstunden er mellom 20 og 30 brødre. Midnatsolstunden inngår som en del av den strategi- og handlingsplan som logen arbeider og styres etter.

Også St. Johanneslogen Salten, som har torsdag som sin møtedag, har satt i gang en tilsvarende samlingsstund foran sine møter.

Informasjon og samarbeid

I nært samarbeid med Salten arrangeres det en gang i hvert halvår en sammenkomst, hvor nye interesserte og kandidater til logene sammen med sine ektefeller blir invitert til å skaffe seg nærmere innblikk i logen og frimureriet. Her får man mulighet til å bli kjent med frimurerbrødre, og det blir redegjort for organisasjon, idéfundament og formål, om medlemsvilkår og særpreg, - alt for at den som er interessert skal ha et bredest mulig grunnlag for å ta stilling til om opptakelse i Ordenen er noe for ham.

Midnatsol har tradisjonelt lagt stor vekt på samarbeidet med andre loger. Dette gjelder selvsagt i høy grad mellom de to Johanneslogene som holder til under samme tak. I tillegg har Midnatsol fra gammelt av et vennskapelig samarbeid med St. Johanneslogen Øystein i Lofoten. Brødrene besøker hverandres loger tidt og ofte, og kjenner hverandre på fornavn og kjenner seg meget velkommen hos hverandre. Og på det formelle plan utveksler Midnatsol og Øystein embedsverk en gang pr. år i møter som nesten uten unntak blir perfekt gjennomført.

Også med St. Johanneslogen Polarcirkelen i Mo i Rana er det meget gode vennskapsforbindelser og mange besøk begge veier.

Med St. Johanneslogen Olaus Magnus i Skellefteå, som er vår nærmeste nabo på svensk side, har det de siste årene oppstått vennskapelige forbindelser, slik at logene ofte er representert hos hverandre på Høytidsdager og ved andre anledninger.

Fiducia

Fiducia-foreningen i Bodø kom i gang så tidlig som i 1974, - fem år etter at ekteparet Brita og Bernhard Paus hadde reist den konkrete ideen om en utstrakt hånd til våre ”honnør-medlemmer” og deres ledsagere. Bodø Fiducia var den 3. av disse foreningene som ble innstiftet, den 21. november med Finn Berg som den første leder. Foreningen holder fire sammenkomster i året, - to i hvert halvår. Nåværende leder er Audun Spjell.

Sangen og musikken

Så tidlig som i 1907, da Nordland Filialforening ble innrømmet recepsjonsrett i II. grad, vet vi at det var korsang i logen, og denne virksomheten har vært drevet mer eller mindre regelmessig gjennom alle år siden. Koret ble likevel ikke formelt stiftet før i 1974 (40 år i år), og da med det formål å bidra med sang i logemøter, - ikke bare i Midnatsol, men i samtlige fem Bodø-loger ved høytidsmøter, juleloger, minneloger osv. Dessuten ved de to årlige kirkedager, ved logenes Kyndelsmesse-feiring i Bodø Domkirke. Koret deltar også med sang i en del begravelser.

Antall aktive sangere er ca. 50. Koret planlegger å delta i frimurerkorenes Landssangerstevne som holdes i Stavanger i juni 2015. Korets dyktige dirigent gjennom de siste 15 år har vært br. Jøran Riibe. Han er nylig blitt avløst av br. Trond Kverno.

I løpet av de par siste årene har det i tillegg vokst frem en flott gruppe av messingblåsere, dyktig ledet av fylkesmusiker Øystein Felberg som også er medlem av Nordnorsk Symfoniorkester. Disse er blitt mer og mer synlige og hørbare, og har innledet et samarbeid med Frimurerkoret som allerede viser seg å være meget vellykket. Også blåseensemblet er påmeldt til det kommende landssangerstevne sammen med koret.

Besøk og omsorg

Av de mange aktiviteter som ellers kunne nevnes, fortjener logenes felles Besøks- og omsorgsgruppe spesiell oppmerksomhet. I inneværende år teller gruppen 11 medlemmer, som møtes jevnlig for å koordinere virksomheten. Gruppens medlemmer sørger for å holde seg orientert om hvilke brødre som på grunn av sykdom, sorg, alder eller andre ting behøver omsorg eller hjelp fra logens side. Bl.a. er oppmerksomhet på merkedager en viktig del av gruppens arbeid. Det samme gjelder når brødre p.g.a. sykdom, alder og lignende ikke kommer seg i logen ved egen hjelp. Ved brødres bortgang tilbys hjelp og assistanse til etterlatte. Brødre som er innlagt på sykehus besøkes, og det er bl.a. også etablert en samarbeidsordning med logen i Tromsø i de tilfeller hvor noen av våre brødre sendes til opphold og behandling ved Universitetssykehuset der. Tilsvarende ordning gjelder når logebrødre fra andre steder blir innlagt i Bodø.

Besøk og omsorg regnes som en meget viktig del av vårt frimureriske arbeid. Leder for Besøks- og omsorgsgruppen i inneværende år er Ivar Iversen

Sist redigert søndag, 23 desember 2018 21:11

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden