Minneord over Hans Petter Tillier

Minneord over Hans Petter Tillier
   
Minneord over Hans Petter Tillier

Hans Petter Tillier nedla sitt jordiske verktøy tirsdag 12.09.2017

Hans Petter Tillier ble født 01.09.1941 og ble tatt opp i vår Orden 23.10.1972. Han var i mange år embetsmann i St Johanneslogen Oscar tdsB. Her var han vikar for Annen Bevoktende Broder, og senere ABB. Deretter var han Delegert og Deputert Mester. I St. Andreaslogen Bjørgvin var han vikar for taler og taler i 8 år før han ble Ordførende Mester fra 2001 til 2009. Hans Petter virket også i Provinciallogen. Han har hatt arbeid i biblioteket siden slutten av 1980-årene og var fortsatt Overbibliotekar. På oppdrag fra Kunnskap- og Opplæringsdirektoriet hadde Tillier ansvar for opplæring i vår provins. Han fikk tildelt Den Norske Frimurerordens hederstegn i 2016.

I det sivile var Hans Petter adjunkt, og han jobbet hele sitt liv i skoleverket. I logen smeltet på mange måter hans livssyn og hans gjerning sammen til én livslang gjerning. Hans Petter hadde troen på hvert enkelt menneske og i det lå også troen på læring og forbedring. Dette er kun en av flere røde tråder gjennom broder Hans Petter sitt virke. En annen tråd er knyttet til respekt for ordet, en tredje er knyttet til det å formidle kunnskap, og en fjerde tråd er omsorgen for de menneskene har traff. Summen av dette er at Hans Petter ivret for at logen skulle være noe levende for hver enkelt av oss. Derfor sa han også til de som ble embetsmenn at «Teksten skal ikke leses, den skal fremføres levende.» I dette utsagnet lå troen på at arbeid og innlevelse er det som gir liv til ordene. Noen sa det slik at et folks rikdom består ikke i det materielle, men at vi bruker vårt fritid til å dyrke den kulturen som utvikler vår tanke, vår fantasi og vårt utsyn. Hans Petter gjorde nettopp dette. Hele hans virke har gjort brødrene i Oscar, Bjørgvin og i Provinsen rikere. Hans Petter var selv en rollemodell for det syn han selv forfektet. Han var alltid forberedt, han hadde et korrekt språk, og husket hele tiden på de rundt seg. Så skulle også hans siste ord til meg, etter et besøk på sykehjemmet, være «Hils din kjære». Hans Petter var nær og kjær for så mange i logen. Han var en levende broder blant oss. Gleden over å ha å kjent Hans Petter overskygger sorgen over at han ikke lenger er i blant oss.  

Vi lyser fred over broder Hans Petter sitt minne.

 

Hjalmar Olseth

Ordførende Mester, Oscar til de syv Bjerge

Sist redigert onsdag, 20 september 2017 08:48

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden