Den Norske Frimurerordens høyeste embedsmenn

Den Norske Frimurerordens høyeste embedsmenn
   
Den Norske Frimurerordens høyeste embedsmenn ||| Foto: |||

Ordenens Stormester (OSM) er Den Norske Frimurerordens Høyeste Styrer. Han sitter med det overordnede ansvar for virksomheten i Ordenen og er ikke underlagt noen styring fra annen frimurermyndighet. Til sin bistand har Ordenens Stormester Ordenens ni verdslige embedsmenn, som er:

1. Stormesterens Prokurator (SMP)
2. Stormesterens Stattholder (SMS)
3. Ordenens Seglbevarer (OSB)
4. Ordenens Rentemester (ORM)
5. Ordenens Stormarskalk (OSMK)
6. Ordenens Administrator (OA)
7. Ordenens Tilsynsmester (OTM)
8. Ordenens Overarkitekt (OOA)
9. Ordenens Bannerfører (OBF)
Disse ni embedsmenn utgjør det organ som betegnes Det Høye Råd (DHR).

I tillegg til disse ni høyeste embedsmenn kommer Ordenens høyeste geistlige embedsmenn, som er:
1. Ordenens Høyeste Prelat (OHP)
2. Vikar for Ordenens Høyeste Prelat (VOHP)

Til Ordenens høyeste embedsmenn hører også Provincialmesterene, som er:

  1. Provincialmester i Landslogens Provins
  2. Provincialmester i Trondhjems Provincialloge
  3. Provincialmester i Bergens Provincialloge
  4. Provincialmester i Tromsø Provincialloge

Disse har gang og sete umiddelbart etter Ordenens Bannerfører. Landslogens Provins er overordnet Provinciallogene i rituell sammenheng, men likestilt administrativt.

I Det Høye Råds møter deltar samtlige 15 ovenfor nevnte embedsmenn. Det Høye Råd fungerer som Ordenens Stormesters fremste rådgivende organ. Rådet skal befatte seg med visjoner og overordnede strategier for Ordenen, virksomhetplaner og budsjetter og håndtering av vesentlige avvik i forhold til vedtatt planer og prinsipper i Ordenens operative system.

Sist redigert onsdag, 13 juli 2022 10:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden