Veileder for faddere

FadderveilederInformasjonsdirektoriet har laget en veiledningsfolder for faddere: "Faddergleder og fadderplikter".

Her gjennomgåes de forskjellige sider ved å være fadder for en ny broder.

Du kan også laste folderen ned som pdf-fil her:
pdf Fadderbrosjyre

 

Faddergleder

Overfor potensielle og nye brødre er det viktig å være åpen om Ordenens idemessige innhold, den kristne grunnvoll, det pedagogiske system, alle praktiske forhold og økonomiske forpliktelsene ved det å være medlem.

Det er også viktig at søkerens nærmeste familie er kjent og innforstått med ønsket om medlemskap i Den Norske Frimurerorden.

Det eneste man ikke skal opplyse noe om er ritualer, læremåte og symboler. Årsaken er ikke mer komplisert enn denne: Opptakelsen og forfremmelse skal være en unik opplevelse for den enkelte. Det er som å gå opp til en vanlig eksamen: Gir man fasiten på forhånd forsvinner også mye av opplevelsen og gleden av å være med på noe som positivt kan prege resten av ens liv.

Hvem kan være faddere?

Alle brødre fra og med III grad kan anmelde fremmede søkende til egen St. Johannesloge.  I tillegg bør man oppgi tre andre frimurere som kjenner den søkende. Dersom antallet referanser er mindre enn tre skal anmelderen/fadderen kontakte Ordførenede Mester i den aktuelle St. Johannesloge. Gjennom samtaler med logens sentrale embedsmenn eller ved å søke om opptak via Internett er det også mulig for interesserte å bli medlem av Ordenen.

For å kunne anmelde fremmede søkende til andre enn egen moderloge kreves at anmelderen har minst VII grad. Dette er de formelle kravene.

Fadderansvaret

En fadder må ha klart for seg at han inngår en forpliktelse overfor den han er fadder for. Fadderen skal være den som rettleder, veileder og er den naturlige kontakt for den nye broder. Fadderen skal anspore den nye broder til deltakelse på logemøter og gjennom de første logebesøkene vise ham rundt og informere ham om alle praktiske forhold og ting han bør iakta i logen, likeledes informere om logearbeidet og gi forklaringer på spørsmål som den nye broder måtte ha. Derfor er det viktig at fadderen følger ham, ikke bare til opptagelsen, men også til gradsforfremmelser og til andre aktiviteter i logen som broderen har interesse for.

Spesielt er det viktig med god kontakt og felles logebesøk i den første tiden, inntil den nye broder er integrert og naturlig føler seg hjemme og har fått kontakt med de øvrige medlemmene.

Hvem kan bli frimurere?

Menn over 24 år, med et godt omdømme, som bekjenner seg til den kristne tro og som har en ordnet økonomi, kan opptas som medlem av Den Norske Frimurerorden. Ingen av disse begrepene er klart definerte eller absolutte, men må anvendes med skjønn.

Et godt omdømme betyr at vedkommende er et ærlig, ansvarsbevisst og sosialt godt utrustet menneske.

Ved opptakelsen stilles det krav om at den anmeldte gir sin tilslutning til den kristne tro. Det stilles imidlertid ingen krav om tilslutning til særskilte dogmer, kirkesamfunn eller forsamlinger. Den som søker om medlemskap bør være et søkende menneske som ønsker å leve sitt liv i samsvar med den kristne tro, etikk, moral og kulturarv.

En ordnet økonomi innebærer ikke annet enn at vedkommende vil klare sine forpliktelser i den alminnelige verden og overfor Ordenen. Fadderen bør klargjøre omfanget av de økonomiske forpliktelser medlemskapet medfører.

Fadderen bør også forsikre seg om at ektefellen, samboeren eller livsledsageren er innforstått med medlemskapet og på de forpliktelser det medfører. Hvis familien ikke er positiv bør det som regel ikke fremmes søknad.

Du - som fadder!

Et velfungerende fadderskap er en berikelse for både deg som fadder og den nye broder, samtidig som det er en forutsetning for Ordenens fremgang.

 

Sist redigert mandag, 04 juni 2012 14:52

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden