Behov, verdier og nytte

Ordenens Administrator, Per-Otto Gullaksen, holdt ved tildelingen av Den Norske Frimurerordens Fellesgave til Viken Senter for psykiatri og sjelesorg en tale hvor han begrunnet tildelingen

Det er tre kriterier som er viktige for Den Norske Frimurerorden ved tildeling av Fellesgaven. De kan sammenfattes i ordene behov, verdier og nytte. 

Behovet

Den moderne livsformen i vårt samfunn skaper og avdekker en ny form for nød. Det handler om psykiatriske lidelser og smerter knyttet til relasjoner, emosjoner, livstolkning og mening. Dette verken kan eller bør sammenliknes med eller stilles opp mot nød knyttet til grunnleggende fysiske behov. Men også her kan det stå om livet, når smerten ved å leve truer med å bli sterkere enn selvoppholdelsen, når adferd og livsmønstre blir selvdestruktive og nedbrytende, når livsrommet blir så mørkt og lukket at døden kan oppleves som eneste dør ut av det.

Den Norske Frimurerorden er ikke i tvil om at virksomheten ved Viken Senter for psykiatri og sjelesorg er rettet inn mot behov, mot en nød i vårt samfunn, som vi gjerne vil bidra til å lindre.

Viken senter er etablert i Bardu i Troms, og har et særlig fokus på etniske forhold og minoritets-problematikk, tilbud tilpasset Forsvarets personell og deres familier, og et utvidet familietilbud til enslige med barn. Tilbudet er åpent for alle, uansett tro, tilhørighet og bakgrunn. Senteret tar imot pasienter og besøkende fra hele landet, men er rimeligvis og heldigvis preget av den landsdel der det hører hjemme.

For Den Norske Frimurerorden er det en glede med tildelingen av Fellesgaven til Viken også å kunne markere at det ikke er nødvendig å ha hovedkontor i Oslo for å påkalle vår oppmerksomhet. Det er hyggelig å kunne fortelle at samtlige loger i Nord-Norge stilte seg bak forslaget om at Viken burde tildeles Ordenens Fellesgave. Den Norske Frimurerorden hadde i 2009 hatt virksomhet i landsdelen i 110 år, og vi avslutter markeringen av dette jubileet med denne tildelingen av Fellesgaven.

Verdiene

Vi kjenner oss igjen i, og vil gjerne identifiseres med, de verdier som Viken Senter er bygget på. Jeg siterer fra deres hjemmeside: Ut fra et kristent, helhetlig menneskesyn, og med landsdelens særskilte behov for øye, skal stedet utvikles til et kompetansesenter på å forstå eksistensielle og åndelige spørsmåls betydning for utvikling og behandling av mennesker med angst, depresjon og samlivsproblemer.

Vi kunne ikke sagt det bedre selv, for å si det sånn. Den Norske Frimurerorden driver personlighetsutvikling på kristen grunn, sier vi gjerne når vi skal forklare omverdenen hva vi driver med. Vår virksomhet er tuftet på en forestilling om at alt henger sammen.

At det er en sammenheng mellom kropp og psyke, mellom sjelsliv og åndsliv, og at mennesket best forstår og utvikler seg selv når det gjør det med bevissthet om relasjonen til sin Skaper og sine medmennesker.

På Viken har vi derfor ikke bare funnet en virksomhet som er rettet mot et behov vi er sammen om å se. Den er også grunnet på verdier vi er sammen om å dyrke.

Nytte

Derfor gjenstår bare ett spørsmål som vi gjerne stiller når vi vurderer mulige kandidater for Fellesgaven, og det er dette: Kan en gave fra Den Norske Frimurerorden være til nytte? Vil det gjøre en forskjell?

Det følger av dette spørsmålet at vi gjerne orienterer oss mot formål som ikke uten videre faller inn under det offentliges ansvar og finansieringsordninger. Sammen med det jeg før har nevnt om behov og verdier, er det dette som er bakgrunnen for at Fellesgaven er stilet til Sjelsorgenheten ved Viken Senter.

Vi er imponert over det nybrottsarbeidet dere har gjort med å etablere et ”Modum Bad” i Nord. Det lå mye godt arbeid bak når dere endelig fikk gjennomslag for å bygge senteret. Det er vel riktig å si at virksomheten fortsatt er i en etableringsfase.

I særlig grad gjelder det Sjelsorgenheten. I motsetning til Klinikken med Individ- og familieavdelingen, er den ikke er finansiert gjennom offentlige støtteordninger. Sjelesorgenheten må altså finansiere seg selv. Og dere har store ambisjoner om at den skal klare det.

Vi tenker at det er viktig – ikke bare med tanke på Sjelsorgenhetens egen virksomhet – men også med tanke på vekselvirkningen mellom Klinikken og Sjelsorgenheten og dermed for Senteret som helhet– at dere lykkes i dette. Det er dette vi gjerne vil gi vårt bidrag til.

Vi må innrømme at vi lurer på om dere kanskje har vært i overkant optimistiske på dette området. Det koster penger og tid å få virksomheten ved Sjelesorgenheten opp på et driftsmessig og faglig nivå som gjør at den blir økonomisk selvbærende.

Derfor er det vi ber dere bruke gaven fra Ordenen til å bygge faglighet, virksomhet og tillit - med varige virkning for Sjelsorgenheten.

Vi vil gjerne følge dere i dette arbeidet, og ber derfor om å få litt informasjon underveis om hva dere gjør. Ikke først og fremst for å kontrollere, men for å lære ved å få del i deres erfaringer, for å inspireres av dere, og for å vite hva vi skal be om når vi ber for dere.

Jeg gratulerer med tildelingen. Jeg ønsker dere lykke til i det arbeidet dere gjør. Og jeg ser fram til fortsatt kontakt og samarbeid.

Sist redigert onsdag, 21 oktober 2015 14:21

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden