Fellesgaven 2017 til foreningen For Fangers Pårørende

Fellesgaven 2017 til foreningen For Fangers Pårørende
   
Fellesgaven 2017 til foreningen For Fangers Pårørende || Foto: ||

Ordenens fellesgave på 1.000.000,-, ble for 2017 overrakt foreningen For Fangers Pårørende i en høytidlig seremoni i Stamhuset 12. desember.

Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz holdt talen under i anledning overrekkelsen:

Kjære venner i foreningen For Fangers Pårørende:

Det er alltid med glede og stolthet vi ønsker velkommen til dette prektige huset som kalles Den Norske Frimurerordens Stamhus. Når man kommer inn i dette huset, vil de fleste få et inntrykk av kultur og tradisjonsbevissthet. Man kan vel si at vi er litt gammeldagse på noen vis.

Jo, vi er litt gammeldagse. Vi er så gammeldagse at dette er et av de få steder der man får anledning til å arbeide med noe så umoderne som dyder. Ordet “dyd” er nærmest blitt et fremmedord i vår tid. En av de dyder som fremholdes som en av de fornemste frimurerdyder er barmhjertigheten. Det kan vi lese om i Lover for Den Norske Frimurerorden, som i hovedsak ble skrevet for over 200 år siden. Derfor er nok språket litt gammelmodig og fremmedartet. Men her finner vi bl.a Ordenens syv støtter og hjørnestener.

Kjærligheten til nesten

En av hjørnestenene er ”Kjærligheten til nesten, fra hvilken barmhjertigheten stammer”. Et annet sted i lovene kan vi lese at: ”Å øve barmhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse, advare og formane dem som feiler og hjelpe dem som befinner seg i fare og trengsel, og søke å redde dem som er i nød, er sådanne kristenplikter og skyldigheter som ethvert menneske bør iaktta, men som det i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.”

Forventningen om at våre medlemmer skal utøve barmhjertighet gir seg blant annet utslag i at det ved hver eneste sammenkomst i vår orden foretas en innsamling til «de nødlidende». Størsteparten av de midler som samles inn blir delt ut til gode for trengende enkeltpersoner eller familier, eller til organisasjoner som arbeider for formål som ligger innenfor frimureriets verdier. Etter gammel frimurerisk tradisjon skjer slike tildelinger i det stille. I tillegg til de innsamlinger som foretas på hvert møte, har vi de siste 40 årene foretatt en egen øremerket innsamling til Ordenens Fellesgave, som deles ut av Ordenens ledelse sentralt. Og det er altså derfor vi er samlet her i dag. Jeg er så heldig at jeg får lov å lede noe som kalles Velgjørenhetsdirektoriet, som har et overordnet ansvar for Ordenens velgjørenhet. Det er derfor jeg står her i dag

De siste årene har vi ønsket å gi fellesgaven til formål som kommer barn og unge til gode. I 2015 gikk gaven til Fransiskushjelpen, som støtte til deres arbeid for barn som pårørende der en eller begge foreldre er rammet av alvorlig kroppslig sykdom. I fjor gikk fellesgaven til Landsgruppen av Helsesøstre til et prosjekt for å forebygge vold mot barn.

Øremerket til arbeid for barn og unge

Og som dere forstår, falt valget i år på dere, foreningen For Fangers Pårørende. Gaven er spesielt øremerket til deres arbeid for barn og unge som har mor eller far i fengsel. Det er lett å forstå at en som har far, mor eller samlivspartner i fengsel på mange måter er i en vanskelig situasjon. Man kan lett føle seg stigmatisert, man kan føle på sinne og skuffelse, og man kan bli sosialt isolert. Dere i FFP arbeider for å bedre den enkelte pårørendes situasjon. Deres medarbeidere har samtaler med pårørende på telefon, individuelle samtaler, familiesamtaler og samlinger. Dere har også kontakt via e-post og gjennom forumet på hjemmesiden.

I tillegg til det arbeidet dere gjør overfor den enkelte pårørende, er dere en viktig samarbeidspartner for kriminalomsorgen, Justisdepartementet og andre departementer. Dere deltar på høringer i Stortinget, og dere er høringsinstans i saker som angår pårørendes situasjon. Dere deltar med foredrag på ulike konferanser, dere underviser på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), og dere bidrar med foredrag i andre relevante fora. På denne måten målbærer dere de pårørendes erfaringer overfor myndighetene, kriminalomsorgen og andre aktører i dette feltet.

Dere synliggjør at pårørende kan være en viktig ressurs for den innsatte, og dere bidrar til å bedre kontaktmulighetene mellom pårørende og innsatte. Dere har god kontakt med de enkelte fengslenes administrasjon og personell. På den måten gjør dere en stor innsats for å sikre at pårørende blir møtt med forståelse, respekt og gode holdninger i kriminalomsorgen.

Liten, men veldrevet organisasjon

Personlig må jeg innrømme at jeg hadde lite kunnskap om dere på forhånd. Vel visste jeg at dere hadde fått noen relativt små tildelinger fra Velgjørenhetsstyret her i frimurerordenens stamhus, men det var omtrent alt. Det var derfor en særdeles positiv opplevelse da jeg i februar i år hadde et hyggelig møte med deg, Hanne Hamsund som er daglig leder av FFP, og to av dine medarbeidere i deres lokaler i Nordahl Bruns gate. Jeg fikk inntrykk av en liten, men særdeles veldrevet og velkvalifisert organisasjon, der alle hadde relevant høyere utdannelse. Så vidt jeg husker hadde dere ved Oslokontoret på det tidspunkt seks ansatte, tre kriminologer, en barneverspedagog, en psykolog og en sosionom. Trondheimskontoret har tre ansatte, også de med relevant høyere utdannelse. Fra å være en forening startet av pårørende for 25 år siden, er dere blitt en profesjonell organisasjon med høy kompetanse. Men dere har ikke mistet pårørendeperspektivet på deres arbeid. 

Som jeg nevnte i innledningen, vil vi gjerne at vår gave skal gå spesielt til arbeid for barn og unge. Det var derfor fint å høre at dere har spesielt fokus på barns og unges situasjon. Dere legger til rette for besøk i fengslene og informasjon med størst mulig grad av åpenhet. Dere bidrar også til at barn av innsatte skal få en mest mulig normal barndom, med alt fra samlinger med samtale om viktige temaer til sosiale aktiviteter som utflukter til Tusenfryd mv.

Kriterier for tildeling

Etter dette besøket, og etter noen undersøkelser i marken, vurderte vi deres organisasjon opp imot kriteriene for fellesgaven:

 1. Er virksomheten rettet inn mot et særskilt behov, mot en nød i vårt samfunn, som vi som orden gjerne vil bidra til å lindre?
  Pårørende til innsatte i våre fengsler er i en spesielt vanskelig situasjon. Så vel samlivspartnere som barn får sin tilværelse snudd på hodet når et familie¬medlem blir innsatt i fengsel. Situasjonen er preget av stigmatisering, sinne og skuffelse. Familien utsettes for egne og omgivelsenes fordommer, samtidig som man ofte kommer i en vanskelig økonomisk situasjon.
 2. Er formålet ivaretatt av en tilnærmet landsdekkende virksomhet?
  Dere har tilbud til pårørende til innsatte i alle landets 60 fengsler, og til norske fanger som er innsatt i utenlandske fengsler i regi av den norske kriminalomsorgen.
 3. Aktiviserer tiltaket frivillig innsats?
  Dere har et begrenset antall lønnede ansatte. En vesentlig andel av arbeidet utføres av frivillige.
 4. Er det en virksomhet som ikke fullt ut er finansiert av det offentlige?
  FFP er delvis (60%) finansiert av bevilgninger over statsbudsjettet. De resterende 40% kommer fra andre kilder, og dere må legge mye arbeid i å søke om økonomisk bidrag fra eksterne kilder.
 5. Baserer den seg på verdier som Ordenen gjenkjenner som sine egne og ønsker å identifiseres med?

Målgruppen for FFPs virksomhet er mennesker som uforskyldt befinner seg i en svært vanskelig livssituasjon, økonomisk og sosialt. Fangers pårørende kan med rette kalles nødlidende.

Det var ikke vanskelig å konkludere med at dere til fulle oppfylte disse kriteriene. Vårt helhetsinntrykk er at FFP er en seriøs og faglig sterk organisasjon som arbeider for et formål som ikke er tilfredsstillende ivaretatt av andre aktører. I vår vurdering la vi også vekt på at deres forening kan sies å ha begrenset appell for potensielle givere, sammenlignet med andre formål.

3 konkrete formål

Dere fortalte oss at foreningen fyller 25 år i 2017, og at en eventuell donasjon ville bli en verdig markering av jubileet. Dere nevnte tre konkrete formål som dere ønsket å kunne realisere som en markering av jubileet:

 • Etablere en chat-tjeneste for barn og unge som har mor eller far i fengsel
 • Utvide tilbudet om ferie- og helgetilbud der barn av innsatte får treffe andre som er i samme situasjon.
 • Revidere håndboken ”Utenfor Muren”

Det er nå bare tre uker igjen av jubileumsåret. Og bare så det er sagt: Vi venter ikke at dere skal bruke opp beløpet innen nyttår.

Vi føler oss trygge på at denne tildelingen vil komme til nytte for de pårørende.

Vi ønsker foreningen For Fangers Pårørende til lykke med Den Norske Frimurerordens Fellesgave 2017, og vi ønsker dere all mulig lykke i det viktige arbeidet dere utfører.

Sist redigert fredag, 15 desember 2017 11:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden