Fellesgaven 2022 til LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Fra venstre: Ordenens Administrator Egil Herman Sjursen, Andrea Stenseth, Knut Harald Ulland, Einar Jakobsen i LEVE og Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen.
Fra venstre: Ordenens Administrator Egil Herman Sjursen, Andrea Stenseth, Knut Harald Ulland, Einar Jakobsen i LEVE og Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen. Steinar Lund
Fellesgaven 2022 til LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord Fra venstre: Ordenens Administrator Egil Herman Sjursen, Andrea Stenseth, Knut Harald Ulland, Einar Jakobsen i LEVE og Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen.||| Foto: Steinar Lund|||

Ordenens Fellesgave 2022 er tildelt LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Utdelingen ble foretatt av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen ved et arrangement i Stamhuset tirsdag 25. oktober i år.

Hvert år tar så mange som rundt 650 nordmenn livet sitt! I tillegg er det mørketall bak trafikkulykker, drukninger, båtulykker, forsvinninger osv. 2/3 av de registrerte selvmord begås av menn.
Dette er en stor samfunnsutfordring, selv om man ikke uten videre kan si eksakt hva som er årsaken. Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer.

Ytre faktorer kan være tap av nære relasjoner (dødsfall, skilsmisse og brudd), mobbing, fysisk eller psykisk misbruk eller andre faktorer utenifra som påvirker et menneskets oppfatning av seg selv. Indre faktorer dekker alt fra alvorlig psykisk lidelse til personlig sårbarhet, lav selvfølelse og frykt for tap av anseelse.

Organisasjonen LEVE 

Frimurerordenens Fellesgave for 2022 ble tildelt organisasjonen LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Fellesgaven på 1 million kroner vil være viktig for arbeidet i LEVE og Unge LEVE. Organisasjonen har ikke de store ressursene i dag, og den arbeider i stor grad gjennom frivillig innsats.

Utdelingen ble foretatt av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen ved et arrangement i Stamhuset tirsdag 25. oktober i år. LEVE var representert med styreleder Einar Jakobsen samt Knut Harald Ulland (generalsekretær) og Andrea Stenseth (Unge LEVE). Unge LEVE er en del av LEVE, en medlemsbasert organisasjon, for og med unge etterlatte og berørte ved selvmord, hovedsakelig mellom 15 – 35 år. Deres «grunntanke» er at ingen skal måtte stå alene i sorgen.

Leder LEVE

Einar Jakobsen, Styreleder i LEVE

Kriterier for tildelingen 

Av kriteriene som er satt opp for tildeling er følgende:
• Er virksomheten rettet inn mot et særskilt behov, mot en nød i vårt samfunn, som vi som Orden gjerne vil bidra til å lindre?
• Er formålet ivaretatt av en tilnærmet landsdekkende virksomhet?
• Aktiviserer tiltaket frivillig innsats?
• Er det en virksomhet som ikke fullt ut er finansiert av det offentlige
• Baserer den seg på verdier som vi som orden gjenkjenner som våre egne og ønsker å identifiseres med?

LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. LEVE arbeider altså både med støtte og omsorg til etterlatte, og med selvmordsforebygging, LEVEs oppgave er dermed å sikre at offentlig hjelpetilbud har like god kvalitet og fleksibilitet uansett hvor i landet et selvmord skjer, både overfor nærmeste familie og slekt, og for venner, arbeidskollegaer og eventuelt andre berørte. Samtidig skal LEVE praktisere åpenhet og bred opplysningsvirksomhet, samt påvirke politiske beslutningstakere. På den måten bidrar de til å bryte tabuer og skaper åpenhet rundt selvmord og det å være etterlatt og berørt.

Innsamling av midlene  

Alle loger har innsamling til de nødlidende på hvert møte. Årlig samles det vanligvis inn omkring 5 millioner kroner på landsbasis, men under pandemien har dette beløpet blitt noe lavere. 75% av de innsamlede midlene brukes lokalt etter en vurdering i de enkelte loger eller logefellesskap. De resterende 25% av de innsamlede midlene overføres til den årlige Ordenens fellesgave, som altså Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for, og som deles ut én gang i året.

Tidligere mottakere av fellesgaven 

2016 Landsgruppen av helsesøstre NSF – 1 mill
2017 For fangers pårørende – 1 mill
2018 Sykehusklovnene – 1 mill
2019 Foreningen for Barnepalliasjon – 1 mill
2020 Mental Helse Ungdom – 1 mill
2021 Barnekreftforeningen – 1 mill

Sist redigert søndag, 15 oktober 2023 14:23

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden