Grytevaktene nærmer seg slutten for i år. Frimurere i Bergen har støttet Frelsesarméen også i år ved å holde vakt ved julegrytene. Over 120 vakter har vært en udelt fornøyelse å få lov å gjennomføre og støtte dette uegennyttige arbeidet. Ja, det har vært en suksess! Ikke fordi det er vi frimurere som har bidradd, men fordi mennesker, gamle og unge, har gitt av sin overflod!

Takk til alle som har bidradd. Dette er frimureri i praksis, enten en er medlem av frimurerlogen eller ikke!

Adventstiden nærmer seg, og vi vet at mange gruer seg til denne tiden før Jul. Gaver – ofte dyre - skal kjøpes, i tillegg til husholdningsutgifter som erfaringsmessig er langt høyere enn vanlig. Vi vet at mange folk kan få problemer med økonomien, selv de som vanligvis ikke har det. 

”Foreningen til Barns Beste” ble stiftet i 1879 som ”Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Foreningens formål er å hjelpe nødstilte barn, utdelinger fra foreningen gis til

  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold

Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:

  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (NAV, Sosialkontor etc.)
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til

Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til styrets leder: 

  • Tor Aase Johannessen
  • e-mail  

Mobil 90614722, privat 55 24 11 20

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. I desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor.  

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet fra 1. des og ved Festplassen fra 29. nov.  Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul. 

Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter. Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. Ønsker imidlertid at dere er mest mulig fleksible, men melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan. Jeg fører ellers opp der det er ledig!

Vi prioriterer å fylle vaktene ved Galleriet først!

Interesserte kan melde seg til Olav Kvinge ved å benytte denne e-post-adressen: 

For å lette kommunikasjon vaktene imellom, bytter, forfall, mm, ber vi om at de som melder seg også informerer om sitt mobiltelefonnummer.

Hjemmesiden til BP, vil etter hvert inneholde til en hver tid oppdatert vaktliste. Kommer tilbake til saken og med mer info fortløpende, herunder oppdaterte vaktlister.

Det blir sommertur med Fiducia mandag 28. mai, "ut i det blå"!

Fremmøte ved Hotell Terminus kl 0900. Det blir litt å oppleve, se, spise og litt å drikke. Vi satser på å være tilbake kl 1600.

Pris: kr 400,- pr person.

Bindende påmelding til Kåre: 41 12 11 27, eller Johan: 93 23 23 88

Vel møtt!

Etter broder Hans Petter Tilliers bortgang er Pål Fie Mathiesen utnevnt til opplæringsansvarlig i Bergen Provins. Eivind Brækklund fortsetter som tidligere med et viktig ansvar for region sør.  De vil sammen bidra til et høyt aktivitetsnivå i det videre opplæringsarbeid. 

Møte tirsdag 25. oktober 2016 kl 19.00 i logens bibliotek. Fra Provinciallogens Clerici har vi gleden av å ha med oss som innleder broder Jarle Veland. Møtet er for VIII og høyere. Temaet er:

"Tempelridderne - hvem var de?"

Denne utfordrnde og spennende tittel skulle gi oss rikelig anledning til å lytte, spørre og drøfte aftenens innlegg. Møtet avsluttes kl 20.30. Antrekket er uformelt.

Vær hjertelig velkommen!

BIBLIOTEKVIKARER

Logebiblioteket har et kritisk behov for nye bibliotekvikarer. Som du sikkert kjenner til, skal biblioteket være åpent fra kl. 17:00 til kl. 18:15 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.
 
Nye vikarer vil få opplæring i hvordan utlån og retur foregår. Avhengig av din grad, vil du også få en kort orientering om hvor de respektive hefter/bøker er plassert, og disses innhold i grove trekk.
Vi har nettopp fått installert nytt datasystem for utlån og retur, så vi slipper den gamle "bokføringen". 
Hvis du er interresert i å hjelpe oss – noe som vil ble satt stor pris på – vennligst ta kontakt med undertegnede snarest.
 
Med broderlig hilsen
 
Rolf Ernstsen – fortrinnsvis på e-post:  – eventuelt telefon 55 91 21 78 eller mobil 97 01 71 50.

Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997. Der kom han tidlig inn i embedsverket og hadde sitt siste embede der som fast ABB. I Provinciallogen var Sjursen Overkansler, før han for to år siden gikk inn i embedet som Deputert Provincialmester.