Studievirksomheten i Loge Sirius

Studievirksomheten i Loge Sirius
   
| | |

Om livets store mysterium vet vi ingenting, men som frie murerbrødre har vi plikt til å tro, rett til å håpe og en enestående mulighet til å lære – til å lære det vi kaller Den Kongelige Kunst – ved å lære for livet gjennom et eldgammelt frimurerrituale.

Frimureriet er ikke alltid like lett tilgjengelig. For å kunne fordype seg i dets innhold, har Loge Sirius en egen studiegruppevirksomhet – et tilbud til alle brødre hvor de i sosiale former og gjennom selvstudier og diskusjoner, hurtigere kan tilegne seg kunnskaper om og innsikt i frimureriets verdigrunnlag, læremåte, ritualer og historie.

Hensikten med virksomheten er å legge til rette for egenutvikling og gode læringsprosesser for det enkelte medlem. Deltakelse i en studiegruppe supplerer og utdyper opplevelser og inntrykk fra logemøtene og motiver til nærmere fordypning og innsikt i frimureriet.

Denne prosessen trenger vi hjelp til å sette i gang og vedlikeholde. Hvordan vårt pedagogiske system treffer den enkelte avhenger i betydelig grad av om han blir ledet inn i frimureriet på en god måte. Spesielt ønsker vi at våre nyere brødre får utbytte av hva logen har å tilby allerede i den første tiden etter sin opptagelse.

Loge Sirius har for tiden 11 studiegrupper med ca.120 medlemmer, hvorav 3 grupper har medlemmer bare fra St. Johs skiftet. Alle gruppene er selvstyrte og innen frimureriets rammer står gruppene står fritt å studere og uformelt drøfte de emner og temaer som deltagerne måtte ønske, dog alltid innenfor den laveste grad som er tilstede. Den første studiegruppen i Loge Sirius ble etablert i 1969 under navnet ”Den edle tanke” og er fortsatt i god virksomhet.

Hver studiegruppegruppe ledes av en kontaktperson som innkaller til møter, fører liste over deltagerne og ivaretar gruppens korrespondanse, referater og rapporter. Gruppene avgjør selv hvor og hvor ofte møtene skal holdes, likeledes hvordan de ønsker å arbeide, for eksempel med en fast mentor eller ved å innhente en innleder fra gang til gang. Møtene starter gjerne med et foredrag eller gjennomgang av et tema med påfølgende diskusjon. Møtestedene er ofte i logen, men holdes også privat. Møtehyppigheten varierer fra 3 – 5 møter i året.

Loge Sirius vurderer til enhver tid behovet for nye studiegrupper. Når et tilstrekkelig antall brødre har sagt seg interessert i å være med, etableres en ny gruppe. Ca. 8-10 personer anses å være gunstig for oppstart av en ny studiegruppe. Den vil da kunne fungere også om noen er forhindret fra å delta. Siste studiegruppe ble etablert i januar 2015 med 11 nyere brødre.

Brødre av høyere grader inviteres også til å delta i studiegrupper, enten ved å bli medlem av en av de eksisterende gruppene, eller – om et tilstrekkelig antall melder seg – ved å opprette en ny studiegruppe.

For å stimulere interessen for studievirksomheten, arrangerte Loge Sirius i oktober 2014 et felles studiemøte for alle studiegruppene. Over 60 brødre deltok og fikk høre Del. M. i Forskningslogen Niels Treschow Jørund O. Gustavsens foredrag om De Tornerhjelmske prøver med påfølgende spørsmålsrunde og diskusjon.

Studiegruppevirksomheten er også en berikelse for logen. Den er et nyttig supplement til frimurerisk instruksjon og kan identifisere talenter, motivere til innsats og gi nye embedsmenn.

Studiegruppevirksomheten i Loge Sirius er organisert under KO-utvalget. Hvert år avholder KO-utvalget møte med alle gruppelederne. Til dette kontaktmøtet gir hver gruppe en oversikt over antall og navn på deltagere i gruppen, antall avholdte møter og fremmøte, temaer som har vært behandlet gjennom logeåret samt eventuelle erfaringer og synspunkter fra arbeidet i gruppen.

Ta kontakt med sekretariatet i logen om du har spørsmål eller er interessert i å bli med i en ny studiegruppe.

Sist redigert torsdag, 19 november 2020 18:40

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden