Forsiktig åpning av Biblioteket for innlevering /utlån

Det åpnes nå adgang til innlevering og/eller lån av frimurerisk litteratur fra biblioteket i Ordenshuset.

Biblioteket vil bli holdt åpent mandager og torsdager mellom kl. 1830 og 1930. Første åpningsdag er mandag 01. mars 2021.

Viktig:

Det vises for øvrig til retningslinjer som vil være styrende for gjennomføring av tiltaket, herunder e-post sendt fra Provincialsekretær til samtlige brødre, begrensninger i antall, smittevernregler (intern instruks), mm.

 Olav Kvinge

Gledelig melding!

Etter lengre tids sykefravær, er det med glede at det meddeles at Egil Herman Sjursen er fullt tilbake i sitt embede som Provincialmester for Bergens Provincialloge med virkning fra 1. oktober. Han ønskes velkommen tilbake.
Samtidig rettes det en stor takk til Johnny Handeland som har fungert i Egil Herman sitt fravær

Flytting av møte - ny dato

Fra Provincialsekretær:

"Mine brødre !

Ref. invitasjon til møte m/foredrag, for brødre fra VII grad og høyere, på Provinciallogens høytidsdag tirsdag 15.09.2020.
Antall påmeldte, som allerede to dager etter at invitasjon var sendt ut, nærmet seg 50 brødre,
forteller om stor interesse blant brødrene for igjen å kunne samles i logen.

Vi er alle kjent med den alvorlige utvikling av Covid – 19 situasjonen i Bergen, og hvor det i henhold til gjeldende smittvernsregler  
bl.a er bestemt at antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. 
På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Med det opplegget som er lagt i Ordenshuset for ivaretakelse av smittvernsregler ville det rent praktisk vært mulig å gjennomføre det aktuelle møte med totalt 50 personer tilstede. 
Imidlertid ville en slik gjennomføring medført at Provinciallogen som arrangør, hadde balansert på grensen for hva som er tillatt.
Med det omfang smittespredningen i disse dager har i Bergen, er dette imidlertid en situasjon det ikke er ønskelig å sette brødrene og  logen i.

Fungerende Provincialmester har derfor bestemt at møte ikke gjennomføres den 15.09, men flyttes
med ny dag/dato tirsdag 29.09. Møtestart som tidligere annonsert kl. 18.30.

NB! For å ha full kontroll over deltakelse må ALLE (også embedsmenn) som ønsker å delta melde dette til .

Allerede påmeldte som ønsker å trekke påmeldingen melder dette til samme adresse.
Øvrige påmeldte beholder sin registrering i Sekretariatet."

I Logens lovers annet kapittel § 23 står det blant annet:

”Å øve bamhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse --- er sådanne kristenplikter som ethvert menneske bør iaktta, men som i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.”

I denne ånd ble Broderhjelpen formelt stiftet i 1912 etter å ha virket fra 1880-årene i Bergen. Den omfatter i dag alle logene i provincen fra Stavanger i sør til Sunnfjord i nord. Omtrent halvparten av provincens 2100 brødre er medlemmer.

Begrensning av adgang til Ordenshuset i Bergen

De vises til Stormesterens beslutning Vedr.: "Suspensjon av all logerelatert aktivitet som følge av coronaviruset «Covid-19»."

Her fremgår det at organisering av administrative oppgaver skal begrenses til det nødvendige. Embedsmenn og andre som kan løse sine oppgaver hjemmefra, anmodes om å gjøre dette. Med dette tillegget gjøres det oppmerksom på at adgang til Ordenshuset, inntil videre bare er tillatt for brødre som har ansvar for arbeidsoppgaver som må utføres fra/på Ordenshuset og som ikke kan utsettes.

Frelsesarméen i Bergen takker brødrene fra Carl og Oscar som stilte opp og passet grytene ved Galleriet og på Festplassen. Uten brødrenes innsats, ville det ikke vært mulig å stille vkter slik det lot seg gjøre i år. Når det gjelder e-posten vi opererer fra, alle problemene med e-poster som kom i retur, spam, osv, er dette nå løst. Ny e-post adresse er klar til neste års dugnad.

Hilsen Vegard og Olav

Etter broder Hans Petter Tilliers bortgang er Pål Fie Mathiesen utnevnt til opplæringsansvarlig i Bergen Provins. Eivind Brækklund fortsetter som tidligere med et viktig ansvar for region sør.  De vil sammen bidra til et høyt aktivitetsnivå i det videre opplæringsarbeid. 

Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997. Der kom han tidlig inn i embedsverket og hadde sitt siste embede der som fast ABB. I Provinciallogen var Sjursen Overkansler, før han for to år siden gikk inn i embedet som Deputert Provincialmester.

Nyhetsarkiv for Bergens Provincialloge

Vis artikler
Side 2 av 2

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden