Fellesgaven

Ordenens Stormester har besluttet at Ordenens fellesgave 2016 skal gis til Landsgruppen av helsesøstre, Norges Sykepleierforbund. Fellesgaven er øremerket deres arbeid for å forebygge vold mot barn i første leveår.

I samsvar med Forskrift nr 17/2016 om innsamlinger og velgjørenhet skal innsamling til fellesgaven foretas i alle loger, broderforeninger og frimurergrupper i det første møtet i laveste grad efter 1. november. Ordenen ber om at dette gjennomføres, og at ovenstående tekst oppleses på de siste to-tre møtene før innsamlingen

Fransiskushjelpen har mottatt Den Norske Frimurerordens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurer over hele landet.

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon, stiftet i 1956, knyttet til Fransiskanerorden i den katolske kirke med hovedmål å vise nestekjærlighet i Frans av Assisis ånd. De arbeider med å være tilstede for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Familiehjelperen, som er en avdeling innen Fransiskushjelpen, tilbyr hjelp og støtte til barn og unge som er pårørende av foreldre eller omsorgspersoner, som har en kreftdiagnose eller annen alvorlig somatisk sykdom. De bidrar med å opprettholde rutiner og hverdagsaktiviteter idet som for mange familier er en meget vanskelig livssituasjon. Eksempler på dette kan være henting i barnehage og skole, leksehjelp, matlaging, lek og aktiviteter med barna, avlastning og barnepass. Familiehjelpen er basert på frivillighet, og det er et gratis tilbud for alle uansett livssyn.

- Det er en kjensgjerning at mange barn og unge ikke alltid blir fanget opp av det offisielle hjelpeapparat når sykdom rammer foreldre eller omsorgspersoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for at årets fellesgave til Familiehjelperen skal gå til å videreutvikle tilbudet over større deler av landet,» sa Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Ved en høytidelighet i Oslo 15. januar fikk Veteranforbundet SIOPS (skadde i internasjonale operasjoner) overrakt Den Norske Frimurerordenens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn i samtlige frimurerloger i Norge.

Veteranforbundet SIOPS er en interesse- og medlemsorganisasjon som siden 2006 har arbeidet for å bedre skadde veteraners kår både økonomisk, helsemessig og sosialt. Veteranforbundet har kunnskap og erfaring om de utfordringer som møter veteraner som er skadd etter internasjonale operasjoner.

«Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har fulgt opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til Veteranforbundets landsdekkende arbeid for kameratstøtte, pårørendearbeid og familietilbud,» sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Ordenens fellesgave for 2014 skal gis til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner.

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har evnet å følge opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på en tilfredsstillende måte. SIOPS har søkt om bidrag til et prosjekt med tanke på å bygge opp et landsdekkende nettverk av veteraner som driver likemannsarbeid blant veteranene nær den enkeltes hjemsted. Hensikten er å sikre at den enkelte veteran får den støtte og hjelp som han eller hun har behov for, og å forebygge at skader forverres.

Den Norske Frimurerorden har i dag bidratt med kr. 100.000 av innsamlede midler til TV-aksjonen. Rent vann er en grunnleggende forutsetning for liv og helse. Mennesker som mangler rent vann er i sannhet nødlidende.

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Fellesgaven 2013 skal tildeles Norges Røde Kors. Midlene forutsettes benyttet til organisasjonens aktiviteter i Norge innenfor området Sosial inkludering, og rettes særlig mot Besøkstjenesten.

TV-aksjonen NRK går i år til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Den Norske Frimurerorden har besluttet å gi 100 000 kroner til aksjonen, og har oppfordret andre ordenssamfunn til å gjøre det samme. Vi oppfordrer samtidig alle frimurere til å ta vel imot bøssebærerne når de banker på døra den 20. oktober. Mange brødre vil også gjøre en innsats som bøssebærere denne dagen.

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. De ulike demenstypene har til felles at de angriper hjernecellene. De funksjonene hjernecellene har ivaretatt, som å huske, snakke og gjenkjenne ting, situasjoner og personer, blir gradvis svekket. 300 000 mennesker i Norge opplever at ens partner, forelder, søsken eller barn forsvinner litt etter litt.

Ordenens fellesgave for 2012 er tildelt Kirkens Bymisjon. Gaven skal benyttes til Kirkens Bymisjons aktiviteter for de mest trengende i vårt land.

Kirkens Bymisjon består i dag av et nettverk av diakonale stiftelser over store deler av landet, og driver utstrakt virksomhet blant vanskeligstilte mennesker.

Mottaker: Barnas Stasjon og Blå Kors.
Sum: 1.000.000,-

2011_Fellesgaven1
Ordenens Stormester, Ivar A. Skar, overrekker gaven til konstituert generalsekretær i Blå Kors, Sigrun Ryan Degnes. Til venstre Kari Sælebakke fra Blå Kors og til høyre Ordenens Administrator, Per-Otto Gullaksen. Foto: Arne Lie, Frimurerbladet.