Fellesgaven

Velkommen til Den Norske Frimurerordens Stamhus og til utdeling av Fellesgaven for 2016.

DNFO er en selvstendig orden som på kristen grunn arbeider for menneskets forbedring og foredling. Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet

I alle logemøter samles det inn penger til humanitære formål. En del av disse innsamlede midlene formidler vi hvert år i form av en felles gave.

Landsgruppen av helsesøstre NSF ble valgt i år, og vi er glade for å ønske dere som representerer denne uegennyttige og ideelle organisasjonen velkomne til denne sammenkomsten. Vi er hvert år opptatt av å finne et formål som er båret av verdier som vi kjenner slektskap med og gjerne vil støtte. Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år.

Det er en stor glede for meg å overrekke Fellesgaven 2016 på 1 million kroner til Landsgruppen av helsesøstre NSF. Vi ønsker dere lykke til i det viktige arbeidet dere står midt oppe i.

Det er alltid med glede og stolthet vi ønsker velkommen til dette prektige huset som kalles Den Norske Frimurerordens Stamhus. Huset ble bygget i 1894, men det hadde da allerede vært frimurerisk virksomhet i Norge i nesten 150 år. Fra den spede begynnelse i 1749 på Ladegaardsøen, i den nåværende Kongsgården, har frimureriet i Norge utviklet seg slik at vi nå har ca. 16 000 medlemmer fordelt på 94 loger og et antall mindre enheter over hele landet.

La meg si litt om hva vi holder på med her i huset.
Sammenfattet i få ord kan man si at det arbeid som utføres i våre loger handler om personlig utvikling på et kristent grunnlag. Efterhvert som man forfremmes opp gjennom gradene, gir frimureriets ritualer den enkelte broder anledning til å reflektere over sitt forhold til seg selv, til sine medmennesker og til sin Gud.

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media. Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker. Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det livet som så vidt er begynt. Mellom 5 – 15 spedbarn blir hvert år i Norge alvorlig skadet av såkalt «Shaken Baby Syndrom».

«Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år», sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Milliongaven vil bli overrakt til Landsgruppen av Helsesøstre ved en høytidelighet tirsdag 6. des. kl. 1200 i Stamhuset til Den Norske Frimurerorden i Oslo. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurere over hele landet

«Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn», sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Les Ordenens Stormesters tale her.

Les Ordenens Administrators tale her.

For ytterligere informasjon:

Kristin Waldum Grevbo, leder, Landsgruppen for helsesøstre, 412 20 9 77 -

Helge Qvigstad, Pressetalsmann Den Norske Frimurerorden – 913 55 8 55 -

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media.  Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker.  Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det livet som så vidt er begynt.  Mellom 5 – 15 spedbarn blir hvert år i Norge alvorlig skadet av såkalt «Shaken Baby Syndrom».

«Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger.  Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere.  Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år», sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Milliongaven vil bli overrakt til Landsgruppen av Helsesøstre ved en høytidelighet tirsdag 6. des. kl. 1200 i Stamhuset til Den Norske Frimurerorden i Oslo. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurere over hele landet.

«Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn», sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Ordenens Stormester har besluttet at Ordenens fellesgave 2016 skal gis til Landsgruppen av helsesøstre, Norges Sykepleierforbund. Fellesgaven er øremerket deres arbeid for å forebygge vold mot barn i første leveår.

I samsvar med Forskrift nr 17/2016 om innsamlinger og velgjørenhet skal innsamling til fellesgaven foretas i alle loger, broderforeninger og frimurergrupper i det første møtet i laveste grad efter 1. november. Ordenen ber om at dette gjennomføres, og at ovenstående tekst oppleses på de siste to-tre møtene før innsamlingen

Fransiskushjelpen har mottatt Den Norske Frimurerordens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurer over hele landet.

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon, stiftet i 1956, knyttet til Fransiskanerorden i den katolske kirke med hovedmål å vise nestekjærlighet i Frans av Assisis ånd. De arbeider med å være tilstede for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Familiehjelperen, som er en avdeling innen Fransiskushjelpen, tilbyr hjelp og støtte til barn og unge som er pårørende av foreldre eller omsorgspersoner, som har en kreftdiagnose eller annen alvorlig somatisk sykdom. De bidrar med å opprettholde rutiner og hverdagsaktiviteter idet som for mange familier er en meget vanskelig livssituasjon. Eksempler på dette kan være henting i barnehage og skole, leksehjelp, matlaging, lek og aktiviteter med barna, avlastning og barnepass. Familiehjelpen er basert på frivillighet, og det er et gratis tilbud for alle uansett livssyn.

- Det er en kjensgjerning at mange barn og unge ikke alltid blir fanget opp av det offisielle hjelpeapparat når sykdom rammer foreldre eller omsorgspersoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for at årets fellesgave til Familiehjelperen skal gå til å videreutvikle tilbudet over større deler av landet,» sa Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Ved en høytidelighet i Oslo 15. januar fikk Veteranforbundet SIOPS (skadde i internasjonale operasjoner) overrakt Den Norske Frimurerordenens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn i samtlige frimurerloger i Norge.

Veteranforbundet SIOPS er en interesse- og medlemsorganisasjon som siden 2006 har arbeidet for å bedre skadde veteraners kår både økonomisk, helsemessig og sosialt. Veteranforbundet har kunnskap og erfaring om de utfordringer som møter veteraner som er skadd etter internasjonale operasjoner.

«Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har fulgt opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til Veteranforbundets landsdekkende arbeid for kameratstøtte, pårørendearbeid og familietilbud,» sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Ordenens fellesgave for 2014 skal gis til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner.

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har evnet å følge opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på en tilfredsstillende måte. SIOPS har søkt om bidrag til et prosjekt med tanke på å bygge opp et landsdekkende nettverk av veteraner som driver likemannsarbeid blant veteranene nær den enkeltes hjemsted. Hensikten er å sikre at den enkelte veteran får den støtte og hjelp som han eller hun har behov for, og å forebygge at skader forverres.

Den Norske Frimurerorden har i dag bidratt med kr. 100.000 av innsamlede midler til TV-aksjonen. Rent vann er en grunnleggende forutsetning for liv og helse. Mennesker som mangler rent vann er i sannhet nødlidende.

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Fellesgaven 2013 skal tildeles Norges Røde Kors. Midlene forutsettes benyttet til organisasjonens aktiviteter i Norge innenfor området Sosial inkludering, og rettes særlig mot Besøkstjenesten.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden